B.S. Index van de publicaties van 22 september 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/09/2008 numac 2008040206 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 juni 2008 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikelen 45, 71 en 80, type wet prom. -- pub. 22/09/2008 numac 2008009775 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 30 augustus 2008 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende om, behoudens tijdig verzet **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 22/09/2008 numac 2008011338 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende een jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2008 numac 2008007180 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7140 van 19 juni 2008, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van de **** **** **** op type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2008 numac 2008007183 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van reserveofficieren **** koninklijk besluit ****. 7178 van 30 juli 2008 : Landmacht **** kandidaat-reserveofficier ****. ****, wordt op 1 juni 2008 aangesteld in de graad van onderluitenant. Marine **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2008 numac 2008007179 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7173 van 30 juli 2008, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren b Hij gaat op de type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2008 numac 2008007177 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Toekenning van het hogere **** aan hoofdofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7172 van 30 juli 2008, wordt het hogere **** verleend aan de hierna vermelde hoofdofficieren : Landmacht De majoors van het korps van De majoors van **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2008 numac 2008007182 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis Wetenschappelijk Personeel Bevestiging in een functie van rang A Bij koninklijk besluit nr. 7175 van 30 juli 2008 wordt Mevr. Natasja Peeters, doctor in Kunstwetenschappen en Archeol type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2008 numac 2008007184 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Toekenning van het hogere stafbrevet Bij koninklijk besluit nr. 7182 van 12 augustus 2008, wordt het hogere stafbrevet verleend aan majoor H. Hendrickx, van het korps van de transmissietroepen. Dit besluit heeft uitwerki type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2008 numac 2008007181 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Pensionering van een beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 7177 van 30 juli 2008 wordt luitenant-ter-zee eerste klasse vlieger ****. ****, tot het **** toegelaten op 1 september 2008 in toepassing der samengeordende type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 22/09/2008 numac 2008007178 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de eindscriptie in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2007-2008 van de 158e promotie polytechniek type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 22/09/2008 numac 2008007173 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 1985 tot regeling van de organisatie en de werking van het Nationaal Geografisch Instituut en van de vereffening van de subsidies aan dit instituut type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 22/09/2008 numac 2008014267 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van de kennis van de Engelse taal in de burgerluchtvaart

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/09/2008 numac 2008007176 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing **** ministerieel besluit ****. 88522 van 22 augustus 2008 wordt luitenant-generaal vlieger ****. ****, op 19 juni 2008, belast met een bijzonder mandaat bij de diensten van de vice-chef defensie, type ministerieel besluit prom. 16/09/2008 pub. 22/09/2008 numac 2008031494 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende bepaling van de rendementsreferentiewaarden voor de gescheiden productie van warmte en elektriciteit bedoeld in de bijlage III, deel 3, b), van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 mei 2004 type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/09/2008 numac 2008014289 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Veiligheid van gevaarlijke goederen en Beveiliging Krachtens artikel 5 van het ministerieel besluit van 4 juli 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van klasse 1 en 7 over de FOD Mob type ministerieel besluit prom. 08/08/2008 pub. 22/09/2008 numac 2008018234 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere modaliteiten voor een melding met het oog op registratie of een aanvraag voor toelating en/of erkenning bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/09/2008 numac 2008203378 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2008 wordt besloten dat de termijn van de beslissing van de Waalse Regering betreffende de goedkeuring van de gedeeltelijke wijziging van het gemeentelijk stedenbouwkundi type ministerieel besluit prom. 16/09/2008 pub. 22/09/2008 numac 2008031493 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot afschaffing van het ministerieel besluit van 26 maart 2008 houdende de aanduiding van het organisme dat geschikt is om de labels van garantie van oorsprong uit te geven en uit te wisselen voor rekening van het Brussels Hoofdstedel type ministerieel besluit prom. 28/07/2008 pub. 22/09/2008 numac 2008007174 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van september 2008-oktober 2008

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/08/2008 pub. 22/09/2008 numac 2008203326 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het afleveren van een getuigschrift van bekwaamheid ter bekrachtiging van de opleiding tot onthaalverantwoordelijke in een zonnecentrum

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 05/06/2008 pub. 22/09/2008 numac 2008031447 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot vaststelling van het aandeel voor het jaar 2008 van ieder openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstede

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 22/09/2008 numac 2008015145 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 9 september 2008 heeft de heer Marc HUYBRECHTS de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van Republiek India uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vla

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 22/09/2008 numac 2008000725 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken Gelet op de artikelen IV.I.30, IV.I.33, VI.II.3bis, type ministériele beslissing prom. -- pub. 22/09/2008 numac 2008000726 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken Gelet op de artikelen IV.I.30, IV.I.33, VI.II.3bis, type ministériele beslissing prom. -- pub. 22/09/2008 numac 2008000727 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken Gelet op de artikelen IV.I.30, IV.I.33, VI.II.3bis,
^