B.S. Index van de publicaties van 23 september 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/09/2008 numac 2008009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 9 september 2008 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te **** op 20 oktober 19(...) type wet prom. -- pub. 23/09/2008 numac 2008022531 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fusies van ziekenfondsen In toepassing van de artikelen 11 en 44 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, heeft de Controledienst de fusies, op 1 januari 2009, goedgekeurd : - van de zie Deze fusie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008012943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met betrekking tot het nieu type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008022494 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37quater, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de zorgverleners bedoeld in artikel 34, eerste lid, 11° type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008013198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de invoering van een aanvullende brugpensioenvergoeding type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008024328 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « RFC Liège Athlétisme » type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008011398 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van Hoofdstuk I van Titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, wat de bewijsmiddelen van de basisken type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008013121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008014274 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E en het koni type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008013015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de verkeersvoordelen toegekend aa type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008013042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, tot uitvoering van de artikelen 9 en 10 van d type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008012905 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008013088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het brugpensioen - lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008012995 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de kosten voor ADR-opleiding en in de kosten voor de ge type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008013074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het brugpensioen - nachtarbeid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/09/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008203393 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het tijdelijk toegelaten wordt om in de meren van Bütgenbach en Robertville op coregionidae te vissen type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/09/2008 numac 2008203377 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 7 juli 2008, dat in werking treedt op 7 juli 2008, wordt de NV Selfmatic als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkenning (ref. IS1407(...) Dit uittreksel vervangt het uittreksel bekendgemaakt op bladzijde 40442

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/09/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008031485 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van het Regionaal Comité van advies voor de taxi's en de verhuurde voertuigen met chauffeur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/09/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008031486 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de aanstelling van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/09/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008031482 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst met inrichtingen van openbaar nut waarvoor de milieuattesten en -vergunningen door het Brussels Instituut voor Milieubeheer worden afgeleverd type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/09/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008031481 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 16 juli 1998 tot bepaling van de initiatieven van gewestelijk belang die in aanmerking kunnen komen voor de driejarige ontwikkelingsdotatie en van de investeringsprojecten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/09/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008031484 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het gebruik van arseenverbindingen of met arseenverbindingen behandeld hout in ingedeelde inrichtingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/09/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008031480 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/09/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008031483 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het gebruik van perfluoroctaansulfonaten in ingedeelde inrichtingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/05/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008031489 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van het huishoudelijk reglement van de evaluatiecommissie van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/05/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008031488 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van het huishoudelijk reglement van de selectiecommissies van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/05/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008031476 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008203039 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0140B van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008036079 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de specifieke regels voor het toezicht op de sociale woonactoren type besluit van de vlaamse regering prom. 30/05/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008036120 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van besluiten van de Vlaamse Regering inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden

decreet

type decreet prom. 18/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008029432 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel, opgemaakt in Warschau op 16 mei 2005 type decreet prom. 10/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008203387 bron vlaamse overheid Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid type decreet prom. 04/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008029431 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de juridische erkenning van de elektronische formulieren van de Diensten van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Comité van Sector XVII

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/09/2008 numac 2008203334 bron waalse overheidsdienst Ontwerp van milieuovereenkomst betreffende de terugnameplicht voor fotografische afvalstoffen Bericht De Waalse Regering heeft op haar vergadering van 17 juli 2008 onderstaand ontwerp van milieuovereenkomst betreffende de uitvoering van de t Schriftelij

beslissing

type beslissing prom. 11/09/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008003389 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende reorganisatie van de registratiekantoren Lennik en Dilbeek

document

type document prom. -- pub. 23/09/2008 numac 2008095264 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 16 september 2008, wordt aan de instelling voor bedrijf (35526)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008029439 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2004 houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het "Institut supérieur d'architecture de la Communauté type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/05/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008029438 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van som type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008029436 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 25, § 2, b) van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs

beschikking

type beschikking prom. 04/09/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008031467 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten inzake een globaal en geïntegreerd

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/09/2008 numac 2008009800 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - assistent bij de griffie van het Hof van Cassatie in de functiefamilie 'administratieve ondersteuning' : 2 ; - assistent bij de griffie van het Hof van Cassatie in de functiefamilie(...) - assistent bij de gr

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/09/2008 numac 2008009802 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat. - Addendum In het Belgisch Staatsblad van 18 september 2008, pagina 48768, waarin het ministerieel besluit van 11 september 2008 tot goedkeuring van de associatie « Christiaan De Smet & Filip Quipor », ter st « De hee type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/09/2008 numac 2008009801 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008 : - zijn benoemd in de Nederlandstalige kamer van de tuchtcommissie van het Instituut voor bedrijfsjuristen : - als voorzitter, de heer Demeyer, S., ondervoorzitter in de rechtb - als plaats

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/09/2008 numac 2008002113 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 september 2008 wordt Mevr. Isabelle Martinez y Tarin, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekk Overee type benoemingen prom. -- pub. 23/09/2008 numac 2008014288 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008, wordt de heer Karel Hofman, vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, in de vakrichting « Mobiliteit en Vervoer » bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Ve Overe

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/09/2008 numac 2008000803 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 22 juli 2008 wordt de vergunning voor het organiseren v De verg
^