B.S. Index van de publicaties van 26 september 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/09/2008 numac 2008022522 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor iiekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 4 juli 2008, en in uitvoering van artikel Interpretatiere type wet prom. 25/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008012693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereen type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008022512 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 64 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008024353 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 26/09/2008 numac 2008000801 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008022513 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van sommige pensioenen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008024333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Wereld Gezondheidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008018231 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedtransfusie-instellingen voor het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008013203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8 van de wet van 9 mei 2008 houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de wer type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008013110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, met betrekking tot de sectorale loonbarema's type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008013084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008012917 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, tot toekenning van een jaarlijkse premie in januari type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008013083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008013070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicog type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008013155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007 type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008013154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen in uitvoering van het proto type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008013223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Seraing en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waa type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2008 numac 2008022520 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008, wordt met ingang van 1 juli 2008, aan de heer Roger Gerard, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van technisch d De heer Ge

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008022514 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 1990 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 30 maart 1990 tot uitvoering van sommige bepalingen betreffende het heffen van een bijzondere werkgeversbijdrage op het convent type ministerieel besluit prom. 22/09/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008021087 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/09/2008 numac 2008031503 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juli 2008 worden beschermd als monument omwille van hun historische, artistieke en esthetische waarde, de straatgevel, de bedaking, de circulatieruimten Voor de ra type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/09/2008 numac 2008031501 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juli 2008 worden beschermd als monument omwille van hun historische, artistieke en esthetische waarde, de straatgevel, de bedaking, de circulatieruimten Voor de r type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/09/2008 numac 2008031502 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juli 2008 worden beschermd als monument het Monument aan de Weldoeners en als landschap zijn directe omgeving gelegen Weldoenersplein, te Schaarbeek, 6e af Voor de

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008036128 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/09/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008203421 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de initiële toekenning van broeikasgasemissierechten aan elke betrokken exploitant voor de periode 2008-2012 type besluit van de waalse regering prom. 11/09/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008203420 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het deel van de totale hoeveelheid broeikasgasemissierechten dat aanvankelijk aan de exploitanten toegekend wordt voor het jaar 2008

decreet

type decreet prom. 18/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008036105 bron vlaamse overheid Decreet houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/09/2008 numac 2008203418 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij beschikkingen nrs. 3182 en 3183 van 5 augustus 2008, gewezen in de procedure van toelaatbaarheid van de cassatieberoepen, in zake Nermin Balic en Ramza Balic, en 1. « Sc type bericht prom. -- pub. 26/09/2008 numac 2008018248 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. Myriam Aerts heeft bij de Raad van State de nietigv Dat besl

document

type document prom. -- pub. 26/09/2008 numac 2008021086 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het onderzoeksprogramma inzake Aardobservatie per satelliet "STEREO II" dat deel uitmaakt van het Ruimtevaartprogramma I. Inleiding De Ministerraad heeft op 3 februari 2006 de uitvoering goedgekeurd van het(...) Het onderzoeksprogramma "S

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008029437 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 september 2006 tot vaststelling van de criteria en de nadere regels voor de toekenning van werkingssubsidies aan lokale televi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/08/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008029450 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de « Union des Etudiants de la Communauté Française » als representatieve studentenorganisatie erkend op gemeenschapsniveau type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008029446 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het telewerk binnen de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Sectorcomité XVII ressorte

erratum

type erratum prom. 04/09/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008031500 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 26/09/2008 numac 2008009809 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Luik Bij beschikking van 16 september 2008 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, is aan Mevr. Lescart, C., eerste substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Luik, opdracht gegeven om, vanaf 1 oktober

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2008 numac 2008022528 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 s Bij he

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/09/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008031487 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2001/549 van 18 oktober 2001 van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toepassing van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 12 juli 2001 tot w

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/09/2008 numac 2008009807 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2008, bladzijde 29182, regel 51, lezen : « 5 Nederlandstalig » i.p.v. « 6 Nederlandstalig ». In het Belgisch Staatsblad van 19 september 2008, bladzi type vacante bettreking prom. -- pub. 26/09/2008 numac 2008009806 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen -- secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Antwerpen : 1, vanaf 1 mei 2009; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen De kandida

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/09/2008 numac 2008009805 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 22 september 2008 : - is, met ingang van 26 september 2008, een einde gesteld aan de opdracht tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, van Mevr. Henrot, E., assistent bi - blijft type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/09/2008 numac 2008009808 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 september 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is Mevr. Hermans, V., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne, aangewezen tot Bij kon

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/09/2008 numac 2008041709 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 359e AANVULLING Bijwerking op 10 september 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 26/09/2008 numac 2008000821 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 18 september 2008 wordt de vergunning tot het organiseren Deze ve type vergunning prom. -- pub. 26/09/2008 numac 2008000828 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Nieuwe vergunning Bij ministerieel besluit van 30 november 2007 is de vergunning tot h De ver

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 26/09/2008 numac 2008203469 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige calltakers (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG08034) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 26/09/2008 numac 2008203468 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs-adviseurs (niveau A) voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (ANE08802) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die drie jaar g(...) Als u ge type bericht van selor prom. -- pub. 26/09/2008 numac 2008203467 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ingenieurs-adviseurs Controledienst (niveau A) voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (AFE08002) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die d(...) Als u ge type bericht van selor prom. -- pub. 26/09/2008 numac 2008203473 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés Spoorvervoer (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG08038) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de (...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 26/09/2008 numac 2008203472 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie Franstalige attachés burgerlijk ingenieurs Spoorvervoer (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG08024) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indi(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 26/09/2008 numac 2008203470 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG08847) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toe(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 26/09/2008 numac 2008203466 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW08812) gegradueerden - functie : directiesecretaris (niveau 2+) voor de Overheidsdienst van Wallonië en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest Na deze sele(...) De selectie type bericht van selor prom. -- pub. 26/09/2008 numac 2008203471 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige calltakers regio Brussel (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG08870) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voo(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 26/09/2008 numac 2008203465 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW08811) gegradueerden - studierichting : informatica (niveau 2+) voor de Overheidsdienst van Wallonië en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest Na deze sele(...) De selectie type bericht van selor prom. -- pub. 26/09/2008 numac 2008203462 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW08809) attachés - functie : industrieel, optie openbare werken en bouwkunde (niveau 1) voor de Overheidsdienst van Wallonië en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse (...) Na deze type bericht van selor prom. -- pub. 26/09/2008 numac 2008203464 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW08810) gegradueerden - studierichting : elektromechanica, automatisering, elektronica en telematica (niveau 2+) voor de Overheidsdienst van Wallonië en enkele instellingen van ope(...) Na deze
^