B.S. Index van de publicaties van 29 september 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008013007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaansz type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2008 numac 2008013421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 5 maart 2008, wordt, met ingang van 1 februari 2009, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend aan Mevr. Marie-Françoise Chardon, adviseur-generaal. Het is haar vergund aanspraak op het defini type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2008 numac 2008007188 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Bevordering tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit nr. 7188 van 21 augustus 2008 : Wordt reservekapitein J.-P. Willame benoemd in de graad van kapitei Worden reserve type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008009820 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Gent type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2008 numac 2008007186 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 7194 van 30 augustus 2008, wordt aan de heer Guy Douven, op 1 juni 2008 eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een definitief vroegtijdig pensioen. Hij wordt gemach type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008018233 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende benoemingen van de leden van de Commissie voor homeopathische geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2008 numac 2008018241 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling PROCERVIQ SA, rue de l'Economie G-007 type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008013005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de verlenging en wijziging v type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2008 numac 2008007189 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzingen **** koninklijk besluit ****. 7184 van 21 augustus 2008 wordt op 30 juni 2008 **** ****. **** ontslagen uit het ambt van Vleugeladjudant van de Koning. Hij wordt op dezelfde **** **** **** type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008012982 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008009815 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008012732 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gun type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008012842 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Fon type koninklijk besluit prom. 25/06/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008012817 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de gecoördineerde statuten van het "Waar

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/09/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008018247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende aanstelling van een regeringscommissaris bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type ministerieel besluit prom. 08/08/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008007185 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende het aanwijzen van officieren belast met een onderzoek ingevolge een luchtvaartongeval type ministerieel besluit prom. 15/09/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008018232 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 maart 2007 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/09/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008031496 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de procedure voor de benoeming van de leidend-ambtenaar en de adjunct-leidend-ambtenaar van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/09/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008031497 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de aanvullende procedure voor de benoeming van de inspecteurs-generaal van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/09/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008031491 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de individuele beroepsopleiding van taxichauffeurs in de onderneming met als doel het bekomen van een bekwaamheidsattest voor taxichauffeur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewes type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/09/2008 numac 2008031495 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling voor de gedeeltelijke hernieuwing van de leden van de Adviesraad voor Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003. aangevuld door de Ordonnantie van 1 april 2004 houden Gelet o

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008203411 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in de journalistiek van de XIOS Hogeschool Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008203413 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding "Master of Human Ecology" van de Vrije Universiteit Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008203416 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisionele krediet voor het economisch relancebeleid, ingeschreven onder de basisallocatie 0117 b van het programma CB van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008203415 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van programmatie van specifieke structuuronderdelen van de tweede of derde graad van scholen behorende tot een scholengemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008203414 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0137B type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008203412 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in het communicatiemanagement van de XIOS Hogeschool Limburg

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/09/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008203430 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diens type besluit van de waalse regering prom. 11/09/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008203429 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleid type besluit van de waalse regering prom. 11/09/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008203432 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de hulpdiensten i.v.m. de activiteiten van het dagelijks leven type besluit van de waalse regering prom. 11/09/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008203431 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de subsidiëring van de maatregelen van de driedelige overeenkomst voor de Waalse privé non profitsector

protocol

type protocol prom. -- pub. 29/09/2008 numac 2008036085 bron vlaamse overheid, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsprotocol tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsprotocol van 6 december 2005 met betrekking tot de heffing in de sector van de melk en de zuivelproducten

document

type document prom. -- pub. 29/09/2008 numac 2008003400 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 23 september 2008, wordt aan de onderneming « Mercator Verz Deze besl type document prom. -- pub. 29/09/2008 numac 2008003396 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij beslissing van het Directiecomite van de Commissie voor het Bank-, Financie en Assurantiewezen, op datum van 9 september 2008, wordt aan de onderneming « CPH Life » « Levens-, b type document prom. -- pub. 29/09/2008 numac 2008013381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 15 september 2008, dat in werking treedt de dag waarop het in het worden

erratum

type erratum prom. 14/07/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008021088 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Sterrenwacht van België. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 29/09/2008 numac 2008013433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Gent Bij beschikking van 16 september 2008 werd de heer Arsène Adriaens, ereraadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Gent, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, vanaf 1

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2008 numac 2008022532 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 september 2008, dat in werkin Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2008 numac 2008013423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Ontslagneming. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 september 2008 wordt, op zijn verzoek, aan de heer Paul Clerinx, lid, als vertegenwoordiger van de werkgevers, van het beheersco Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2008 numac 2008022533 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 september 2008, dat in werking treedt Bij het

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/09/2008 numac 2008007187 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Benoeming van een kandidaat-beroepsofficier gesproten uit de bijzondere werving Bij koninklijk besluit nr. 7191 van 30 augustus 2008 wordt de kandidaat-beroepsofficier K. Bylemans op 26 juni 2008 benoemd in de graad va Voor verdere b

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/09/2008 numac 2008009817 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 18 september 2008, zijn benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : de heer Goethals, S., plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; Mevr. Goris, Ch Zij zullen he type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/09/2008 numac 2008009789 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Lijst van magistraten gemachtig om Belgische militaire troepen in het buitenland te vergezellen Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 dat uitwerking heeft met ingang op 1 september 2008, worden de volgende magistraten Jean-Marie type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/09/2008 numac 2008009819 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 22 september 2008 is het verzoek tot associatie van de heren Dupont, J.; Vincke, J. en Nerincx, B., notarissen ter standplaats Brussel , en van Mevr. (...) Mevr. Gillardin, C., is aangesteld a type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/09/2008 numac 2008009818 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 is aan de heer Flamey, G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Ieper. Het is hem ver Het beroe

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 29/09/2008 numac 2008042409 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand september Voor de raad
^