B.S. Index van de publicaties van 30 september 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/09/2008 numac 2008009811 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 september 2008 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende(...) Bij koninklijk besluit van 19 september

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008022529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de « Groep S - Kinderbijslagfonds voor Werknemers », vereniging zonder winstoogmerk, afgekort : « Groep S - Kinderbijslagfonds » VZW type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/09/2008 numac 2008024373 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Machtiging voor het storten van baggerspecie Bij drie ministeriële besluiten van 12 september 2008, genomen krachtens het koninklijk besluit van 12 maart 2000 ter definiëring van de procedure voor machtiging van het storten in de Noordzee van be 1) af type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008009821 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Mechelen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008021089 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2005 houdende samen-stelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/09/2008 numac 2008013439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 wordt aan de heer Remans, André, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof van Antwerp type koninklijk besluit prom. 28/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008013442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 17/06/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008000797 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/09/2008 numac 2008013438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgrechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 wordt aan Mevr. Verheyen, Cecilia, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Gen Belangh

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008022519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011402 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011404 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011401 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011403 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011405 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011407 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011409 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011408 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/09/2008 numac 2008203428 bron waalse overheidsdienst Sociale actie Bij ministerieel besluit van 25 maart 2005 wordt de erkenning van de "Centre régional d'Intégration des Personnes étrangères ou d'Origine étrangère de Liège" vanaf 1 januari 2005 voor zes jaar verlengd. Bij minist Bij hetzelfde besl type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/09/2008 numac 2008203419 bron waalse overheidsdienst Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 7 juli 2008 wordt de aan de NV "Adecco Finance & Legal" verleende erkenning als arbeidsbemiddelingsbureau voor de dienstverlening werving en selectie vanaf 12 mei 2007 voor onbepaalde du Deze erkenning heeft h type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008013350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2007 tot oprichting het Paritair Leercomité voor de elektriciens : installatie en distributie type ministerieel besluit prom. 04/02/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008000800 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot oprichting van een beheerscomité met het oog op de uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en tot vaststelling van de samenstelling en de opdrachten ervan. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 12/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008022536 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bevoegd zijn om een voorlopig voorstel tot tuchtstraf te doen type ministerieel besluit prom. 24/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008021090 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de jurys van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wet type ministerieel besluit prom. 24/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036137 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende aanvullende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008031504 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van de gemeente Elsene

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036101 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied Nederlands tweede taal type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied huishoudelijk onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036103 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 3 en 4

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/08/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008203426 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de voorwaarden en modaliteiten van terugbetaling van de reis- en vertegenwoordigingskosten van de leden van de beheersorganen van een openbare huisvestingsmaatschappij type besluit van de waalse regering prom. 28/08/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008203427 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden en modaliteiten voor de terugbetaling van de reis- en vertegenwoordigingskosten van de directeur-zaakvoerder van een openbare huisvestingsmaatschappij

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 30/09/2008 numac 2008018239 bron beroepsinstituut van vastgoedmakelaars - b.i.v. Omzendbrief betreffende de verkiezingen voor het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Geachte vastgoedmakelaar, In uitvoering van artikel 12 en 13 van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de(...) De stemgerec

document

type document prom. -- pub. 30/09/2008 numac 2008018252 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Elektriciteit en Gas. - Goedkeuring van tarieven Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde de tarieven voor volgende distributienetbeheerders voor aardgas goed, geldig voor de periode va(...) De tari type document prom. -- pub. 30/09/2008 numac 2008003373 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichti De d type document prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036102 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied hout type document prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036100 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van de studiegebieden van het hoger beroepsonderwijs type document prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036104 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bouw type document prom. -- pub. 30/09/2008 numac 2008018251 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Elektriciteit en Gas. - Goedkeuring van tarieven Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde de tarieven voor volgende distributienetbeheerders voor aardgas goed, geldig voor de periode va(...) De tari type document prom. -- pub. 30/09/2008 numac 2008022517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Aanwijzingen Bij ministeriële beslissing van 25 augustus 2008 wordt de heer Jan Bertels aangewezen om de uitoefening ad interim de verzekeren van de managementfunctie Directeur Budget en Beheerscontrole Dienst Budget en Beheerscont Een ber

erratum

type erratum prom. -- pub. 30/09/2008 numac 2008029482 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen van ambtenaren-generaal als mandaathouder. - Erratum In de vermelding bij uittreksel van de besluiten van 4 juli en 18 juli 2008 tot bepaling van benoemingen bij mandaat, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 september 2008 type erratum prom. 23/12/2005 pub. 30/09/2008 numac 2008203437 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 04/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008031468 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Korea inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 12 december 2006 type beschikking prom. 04/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming wordt betuigd met de avenant van 20 september 2007 bij het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap type beschikking prom. 04/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008031464 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie met betrekking tot het subsidiëren van de verenigingen en de projecten ter verbetering van het stadsmilieu en het leefklimaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 04/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water, goedgekeurd op 2 november 2001 en gedaan te Parijs op 6 november 2001 type beschikking prom. 04/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008031465 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie ertoe strekkende in de raden van bestuur van de pararegionale instellingen naar publiek recht of van openbaar belang een evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen te waarborgen type beschikking prom. 04/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008031471 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot bevordering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen in de Brusselse bedrijven type beschikking prom. 04/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008031463 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot opheffing van artikel 71, 5°, van de nieuwe gemeentewet

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/09/2008 numac 2008013437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 september 2008 is de heer Maerevoet, Georges, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van de heer Rooba

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/09/2008 numac 2008013435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent, ter vervanging van Mevr. Cecilia Verheyen De betrokken organisaties w De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 30/09/2008 numac 2008013436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen, ter vervanging van de heer André Remans De betrokken organisaties w De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/09/2008 numac 2008009823 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008 : - wordt het Kruis 1e klasse toegekend aan : De heren : Libbrecht, P., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Poelmans, M., er type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/09/2008 numac 2008009822 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Burgerlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008 : - wordt het Kruis 1e klasse toegekend aan : de heren : Libbrecht, P., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brug Poelmans, M., er

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/09/2008 numac 2008011369 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 19 juni 2008 werd, met ingang van 16 februari 2008, Mevr. Lies JANSSEN, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attac Bij konink type benoemingen prom. -- pub. 30/09/2008 numac 2008014291 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 september 2008 wordt Mevr. Nathalie Dejace vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, in de vakrichting « Mobiliteit en Vervoer » bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en V Bij k type benoemingen prom. -- pub. 30/09/2008 numac 2008014292 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 september 2008, wordt de heer Wim Dedoncker vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, in de vakrichting « Mobiliteit en Vervoer » bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Ve Overe type benoemingen prom. -- pub. 30/09/2008 numac 2008011411 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen door verhoging naar de hogere klasse Bij koninklijke besluiten van 22 april 2008 werden door verhoging naar de hogere klasse benoemd tot de titel adviseur : met ingang van 1 oktober 2007 en met ranginne - de heer Dom

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 30/09/2008 numac 2008013389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 16 september 2008 is de erkenning van het Centraal Laboratorium Bayer Antwerpen Comm. V., Haven 507(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/09/2008 numac 2008040309 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand september 2008 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand september 2008, 112.36 punten bedraagt, te Het gez
^