B.S. Index van de publicaties van 6 oktober 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/10/2008 numac 2008033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Aanwijzing Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 augustus 2008 en bij toepassing van artikel 13, type wet prom. 15/05/2007 pub. 06/10/2008 numac 2008000813 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/09/2008 pub. 06/10/2008 numac 2008003403 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 1995 tot uitvoering van de artikelen 7 en 15 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van een handelszaak, het endossement van de factuur, alsmede de aanvaarding type koninklijk besluit prom. 29/09/2008 pub. 06/10/2008 numac 2008003404 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3 van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gew type koninklijk besluit prom. 01/09/2008 pub. 06/10/2008 numac 2008022535 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij de grensbedragen van de toegelaten beroepsinkomsten voor bepaalde gepensioneerden verhoogd worden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/10/2008 numac 2008203492 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 17 juli 2008 wordt de CVBA "Poly'Art" vanaf 17 juli 2008 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorie projecten : 1. "Rui Bij hetzelfde besluit word type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/10/2008 numac 2008024400 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de nucleaire geneeskunde. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 30 september 2008 wordt Dokter Stroobants, Sigrid, uit Keerbergen, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, type ministerieel besluit prom. 17/09/2008 pub. 06/10/2008 numac 2008024370 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/10/2008 numac 2008024399 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pediatrie Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 30 september 2008 wordt Dokter Hagendorens, Margo, uit Aartselaar, erkend als geneesheer-specialist in de pediatrie, benoemd t type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/10/2008 numac 2008203493 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 6 augustus 2008, dat in werking treedt op de datum waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt, worden de individuele zuiveringssystemen die door de vennootschap DMD Services on Bij mini type ministerieel besluit prom. 17/09/2008 pub. 06/10/2008 numac 2008024369 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 2 mei 2005 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/10/2008 numac 2008024398 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de heelkunde. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 30 september 2008 wordt Dokter Peeters, Patrick, uit Bonheiden, erkend als geneesheer-specialist in de heelkunde, benoemd type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 06/10/2008 numac 2008203553 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2006 betreffende de overdracht van toeslagrechten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 06/10/2008 numac 2008203554 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/10/2008 numac 2008031512 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van openbaar onderzoek. - Ontwerp van het 2e plan van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor de preventie en de bestrijding van geluidshinder in een stedelijke omgeving In toepassing van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de Het ope type bericht prom. -- pub. 06/10/2008 numac 2008031511 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van openbaar onderzoek. - Ontwerp van het 4e plan van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen In toepassing van de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer Het ope

document

type document prom. -- pub. 06/10/2008 numac 2008013390 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de beursvennootschappen Bij besluit van de Directeur-generaal van 5 september 2008, dat uitwerking heeft met ing Paritair Co type document prom. -- pub. 06/10/2008 numac 2008003401 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Aanwijzing Bij ministeriële beslissing van 23 september 2008 wordt de heer Gert De Smet, Directeur-generaal van de Macrobudgettaire dienst aangewezen om de uitoefening ad interim te verzekeren van het voorzitterschap van het directi Een be

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/10/2008 numac 2008013445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 273 van 8 september 2008, in de Nederlandse en de Franse tekst : Pagina 46842 dient te worden gelezen « De heer Paul PALSTERMAN, raadsheer in sociale zaken als w Pagina 468

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 06/10/2008 numac 2008009846 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 18 juni 2008 werd de heer Pollak, B., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel aangewezen, vanaf 1 november 2008, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszak type beschikking prom. -- pub. 06/10/2008 numac 2008009847 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brugge Bij beschikking van 20 mei 2008 werd de heer Haud'huyze, J., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brugge aangewezen, vanaf 1 november 2008, om het ambt van plaatvervangend rechter in handelszak

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/10/2008 numac 2008018243 bron federtale kamers BELGISCHE SENAAT Zesde oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking De Senaat zal, overeenkomstig artikel 1,

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/10/2008 numac 2008000846 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. - Aanwerving van statutaire personeelsleden. - De geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus stelt ee(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De betrekkingen staan open

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/10/2008 numac 2008009841 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 juli 2008 is de aanwijzing van de heer Bontyès, O., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dinant en gelijktijdig in de rechtbank van eerste aanleg te Namen, tot de functie van onderzoeksrecht Bij ko

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 26/06/2008 pub. 06/10/2008 numac 2008033079 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot aanwijzing van een lid met raadgevende stem bij de beheerraad van de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/10/2008 numac 2008000826 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 18 september 2008, wordt de vergunning tot het exploiteren De verg

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 06/10/2008 numac 2008203494 bron waalse overheidsdienst Vernietiging door de Raad van State Bij besluit van de Raad van State nr. 185.629, Afdeling Bestuursrechtspraak, XIIIe Kamer, van 7 augustus 2008, worden de volgende bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 houdend - de woo

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 06/10/2008 numac 2008031513 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 4 september 2008, van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de AGORA NV, gelegen Engelenbergstraat 26, te 1081 BRUSSEL, erkend als EPB-adviseur, rechtspersoon. De erkenning d Bij besli type erkenning prom. -- pub. 06/10/2008 numac 2008031498 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 4 september 2008 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de heer DE SCHREVEL, Olivier, gedomicilieerd Denneboslaan 40, te 1180 BRUSSEL, erkend als EPB-adviseur, natuurli De erke type erkenning prom. -- pub. 06/10/2008 numac 2008031499 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 8 september 2008, van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de heer LEFEBVRE, Xavier, gedomicilieerd Pierre De Cockstraat 13, te 1150 BRUSSEL, erkend als EPB-adviseur, nat De erke

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/10/2008 numac 2008009845 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Veurne De aanwijzing van de heer Vanmaele, Y., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 17 oktober 2008. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/10/2008 numac 2008009843 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg Mechelen De aanwijzing van de heer De Gendt, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 11 oktober 2008 type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/10/2008 numac 2008009842 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen De aanwijzing van Mevr. Michaux, M., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 18 oktober 2008. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/10/2008 numac 2008009844 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde Mevr. Standaert, H., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 4 november 2008.

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 06/10/2008 numac 2008054647 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Kempeneers, Marie Mevr. Kempeneers, Marie Françoise Léonie, wonende te Borgworm, rue de Alvorens te
^