B.S. Index van de publicaties van 16 oktober 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008009855 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2008, is machtiging verleend aan : de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ***** de heer ****,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008021096 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2008 wordt Mevr. Elina Dekker van Zuid-Afrikaanse nationaliteit ertoe gemachtigd met ingang van 1 september 2008 in België het beroep van architect uit type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008013479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 28 september 2008 wordt Mevr. Ilse Parmentier, attaché bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 september 2008 overgeplaatst naar de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en So Een ber type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008024408 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 12.000 euro aan VZW « Arbeid en Milieu » type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008024407 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 6.000 euro aan VZW « Centre d'Education populaire André Genot » betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « R type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008021091 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 19 maart 2008 wordt de heer Hendrickx, Frederick, geboren op 21 april 1973, voor een mandaat van twee jaren met ingang van 1 februari 2008 benoemd tot assistent bij Bij koni type koninklijk besluit prom. 28/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008009867 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 houdende benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008011416 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Franstalige tuchtcommissie en de leden van de Commissies van beroep van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008021092 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 29 april 2008 wordt de heer Degraer, Steven, geboren op 5 juni 1971, rechtstreeks aangeworven in rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk p Bij koni type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008021093 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 29 april 2008 wordt de heer Bernardo Y Garcia, Luis, geboren op 9 januari 1967, voor een mandaat van twee jaren met ingang van 25 april 2008 benoemd tot attaché bij Bij het type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008013386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 160 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000836 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan type koninklijk besluit prom. 28/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008024413 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2007 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan en koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008011419 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zeven coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 19/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008011417 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 19/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008011418 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008203631 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 8 september 2008 wordt de gedeeltelijke wijziging van het gemeentelijk stedenbouwkundig reglement van de stad Moeskroen, genoemd "Aire d'attractivité Les Dauphins" goedgek type ministerieel besluit prom. 19/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008011420 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juni 2008 tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008031530 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 5 september 2008, werd de onderneming CVBA ADDING BUSINESS VALUE ENVIRONMENT erkend als studiebureau op het vlak van Bodemverontreiniging voor een periode van vijf jaar die loopt vanaf de datum v De erke type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008031529 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Examencentrum in koeltechniek Bij ministerieel besluit van 30 september 2008 werd het centrum « Centre de Compétence FOREm Formation Environnement » van Mons erkend als examencentrum in koeltechniek voor een periode van vijf jaar die loopt vanaf De type ministerieel besluit prom. 19/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008011421 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 03/10/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008021094 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008203664 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/07/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008203633 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bestaanszekerheidsvergoeding voor busbegeleiders

decreet

type decreet prom. 10/07/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008203657 bron vlaamse overheid Decreet houdende enkele dringende maatregelen voor het deeltijds kunstonderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008018274 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Guido Bruyninx, wonende te 3512 Hasselt, Alkenstraat 8, h Deze za type bericht prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008018273 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Unie van Motorsportclubs Vlaanderen en Johan Car(...) Deze za

document

type document prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008031526 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toewijzingsplan 2008-2012 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Individuele toewijzingen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008031441 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioenen Bij beslissing van de raad van bestuur van 15 juli 2005 is het de heer Luk Daems toegestaan zijn rechten op vervroegd pensioen te doen gelden vanaf 1 augustus 2006. Bij beslissing van de raad van bestuur van 29 s Bij beslissing type document prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008013444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten Bij besluit van de Directeur-generaal van 29 september 2008, dat in werking treedt de dag waarop het i worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008029500 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2007 houdende aanwijzing van de leden van de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008029465 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toelating van schoolradio's type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008029490 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 13 oktober 2006 betreffende de Kabinetten van de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/08/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008029487 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 mei 2007 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008029486 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap dat erop gericht is de procedure vast te leggen betreffende de tuchtregeling van toepassing op de leden van het onderwijzend personeel bij toepassing van artikel 49septies van de wet van 28 april 1953 betr

erratum

type erratum prom. 29/08/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008011458 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Aanpassing van de bedragen die tot de federale wetgeving met betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren, op 1 september 2008. - Erratum

arrest

type arrest prom. 07/10/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008003423 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en in België een geregistreerd bijkantoor hebben

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/10/2007 pub. 16/10/2008 numac 2008031510 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 juli 2000 houdende toepassing van het decreet van 27 mei 1999 betreffende de toekenning van de erkenning e

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008018266 bron federale kamers Tweede oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid niet-notaris van de benoemingscommissies voor het notariaat De Senaat zal, overeenkomstig art. 38 van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, overgaan tot de benoeming van de led Samens type vacante bettreking prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008031509 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Samenstelling van een **** **** van kandidaten **** **** stelt een **** samen voor betrekkingen van de graad van directeur, niveau ****, rang ****3 . **** **** heeft een geldigheidsduur van drie jaar, ****(...) **** ****

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008024412 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 september 2008, wordt de heer Christian Léonard aangeduid als directeur belast met het management van de werk-programma's bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Dit besluit

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008000868 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2008 wordt de vergunning tot het exploiteren van Deze ver type vergunning prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008000770 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Nationale Federatie voor Gehandicaptenzorg, Gewesteli type vergunning prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008000869 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2008 wordt de vergunning tot het organiseren va Deze ve type vergunning prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008000877 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2008 wordt de vernieuwing van de verg type vergunning prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008000768 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de internationale vereniging zonder winstoogmerk « Keten van Hoop - België » te Brussel o type vergunning prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008000870 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2008 wordt artikel 2 van het minist « type vergunning prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008000769 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Dokters van de Wereld » te Brussel om van 1 september type vergunning prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008000867 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 30 september 2008 worden in artikel 1 van het ministerieel b

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008031528 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 186.379 van 19 september 2008, heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, XVe kamer, in het bijzonder bestem(...) - het stedenbouwkundig voorschrift 2.1, lid 2; - in het stedenbouwkundig v

registratie

type registratie prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008031531 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als koeltechnisch bedrijf Bij beslissing van 24 september 2008, van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de onderneming GASON NV, gelegen Gespstraat 71, 1070 Brussel, geregistreerd als koeltechnisch bedrijf. De registratie d Bij besli

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008203711 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige directeur (klasse A3) voor de Dienst Geneeskundige Verzorging van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (MNG08826). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het (...) Opgepast type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008203713 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige directeur (klasse A3) voor de Dienst Ontwikkeling en Organisatie van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (MNG08827). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het(...) Opgepast

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 16/10/2008 numac 2008054650 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Theunen, Dirk Dirk Augusta Oda Theunen, uit de echt gescheiden van Linda Remi Van Den Alvorens te b
^