B.S. Index van de publicaties van 28 oktober 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/03/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008000864 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de nadere bepalingen voor de samenstelling en de werking van het nationaal raadgevend comité van de zones en van de provinciale raadgevende comités van de zones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2008 numac 2008013518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2008 wordt aan Mevr. Dejon, Ode, op het einde van de maand november 2008, in de loop van dewelke zij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke Belanghe type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008003408 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging type koninklijk besluit prom. 17/10/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008024439 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2008 numac 2008015163 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 9 september 2008, wordt eervol ontslag verleend op 31 juli 2009 aan de heer Etienne Suilbin , adviseur - klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenla(...) Hij type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2008 numac 2008015164 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 9 september 2008, wordt eervol ontslag verleend op 30 juni 2008 aan de heer Jean-Dominique D'Hayere , attaché - klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, B(...) Hij type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008024417 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de « Association latine pour l'Analyse des Systèmes de santé » type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2008 numac 2008018278 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Verlenging van een mandaat Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 wordt het mandaat van de heer Jean-Marie Dochy als « Directeur-generaal Controle » bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen hernieuwd Het b type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008024416 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Medisch Falen » type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2008 numac 2008013520 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2008 wordt aan de heer Bouillon, Gilbert, op het einde van de maand augustus 2008, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt Belanghe type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008013079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de sociale programmatie voor de personeelsleden op type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008013233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008013247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de aanvullende pensioenen in het kapitaalstelsel " type koninklijk besluit prom. 09/10/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008014311 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. A op de spoorlijn 57i Dendermonde-Lokeren te Dendermonde machtigt type koninklijk besluit prom. 24/08/2007 pub. 28/10/2008 numac 2008000852 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008012816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de sociale programmatie voor de personeelsleden op type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008012885 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkoms type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008013250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de meldingsplicht contracten van bepaalde duur of duidelijk omschreve type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008022572 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008013238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008013237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vorming en opleiding

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/04/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008033098 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het verlenen van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/10/2008 numac 2008018284 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 2 oktober 2008 wordt met ingang van 1 oktober 2008, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Malchair, Michel, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetze type ministerieel besluit prom. 01/10/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008022586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid binnen de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/10/2008 numac 2008031542 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 17 juli 2008, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de zuileik gelegen de Vrièrestr(...) Voor de raadpleging van de tabe

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008203773 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1983 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de gehandicapten geplaatst ten laste van het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor geh type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008036255 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/10/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008203794 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu voorlopig wordt erkend als « Waals Betaalorgaan » voor de fondsen ELGF en ELFPO type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 28/10/2008 numac 2008203795 bron waalse overheidsdienst Departement Natuur en Bossen Directie Jacht en Visvangst. - Jachtexamen 2009 Overeenkomstig artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 tot organisatie van het jachtexamen in het Waalse Gewest wordt het jachtexamen 2009 - theoreti

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008029542 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het programma voor borstkankeropsporing door middel van digitale mammografie in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008029535 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Bachelor marketing" gerangschikt op het niveau van het hoger economisch onderwijs van het korte type van het onderwijs voor sociale promotie van ste type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid "Onthaalverantwoordelijke in een zonnecentrum" gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008029541 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het protocol voor het programma voor borstkankeropsporing door middel van digitale mammografie in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008029536 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Bachelor in de rechten" gerangschikt op het niveau van het hoger economisch onderwijs van het korte type van het onderwijs voor sociale promotie van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008029537 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Basiskennis van het bedrijfsbeheer" gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008029533 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Bachelor toerisme" gerangschikt op het niveau van het hoger economisch onderwijs van het korte type van het onderwijs voor sociale promotie van stel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008029534 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Bachelor public relations" gerangschikt op het niveau van het hoger economisch onderwijs van het korte type van het onderwijs voor sociale promotie

erratum

type erratum prom. 21/08/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008022568 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de tandh type erratum prom. 26/05/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008022569 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering v

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2008 numac 2008011456 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 april 2008 werd met ingang van deze datum benoemd : Leopoldsorde Commandeur De heer Jean-Claude DAOUST, Brussel. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Grootofficier De heer D type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2008 numac 2008022579 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2008, dat uitwerking heef Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2008 numac 2008011455 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 september 2008 werd met ingang van deze datum benoemd : Kroonorde Gouden Palmen De heer Henri Thirion, Geldenaken. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2008 numac 2008022578 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische Raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2008, dat in werking Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/10/2008 numac 2008013517 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Hoei, ter vervanging van Mevr. Ode Dejon De betrokken organisaties De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 28/10/2008 numac 2008013519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van de heer Gilbert Bouillon De betrokken organisat De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/10/2008 numac 2008009898 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 16 maart 2008, dat in werking treedt op de dag van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Grooten, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaa Het is

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/10/2008 numac 2008203837 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arresten nrs. 186.851, 186.852 en 186.850 van 2 oktober 2008 in zake respectievelijk Lara Neuwels, Florence de Roubaix en Adil Wiart tegen de « Facultés universi « Sch

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/07/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 mei 1997 betreffende de toekenning van studiegetuigschriften en attesten in het onderwijs met beperkt leerplan type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/07/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008033102 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende uitvoering, in het kader van de dopingbestrijding, van het decreet van 30 januari 2006 ter voorkoming van de gezondheidsschaden bij sportbeoefening

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 28/10/2008 numac 2008003431 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 20 maart 2008, wordt de heer Jacques Quoitot, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A2 bij de Brusselse Buitendiensten 2 - Jourdan van de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 november 2007. Bij min

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/10/2008 numac 2008000900 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunningen Bij ministerieel besluit van 29 september 2008 wordt de vergunning tot he De verg type vergunning prom. -- pub. 28/10/2008 numac 2008000902 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding en adreswijziging Bij ministerieel besluit van 29 september 2008 wordt het In arti type vergunning prom. -- pub. 28/10/2008 numac 2008000901 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 18 september 2008, wordt de vergunning om bewa Bij mini

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 28/10/2008 numac 2008021095 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Raad van State. - Vernietigingen (...) Bij arrest van de Raad van State nummer 185.399 van 14 juli 2008, afdeling administratie, XVde kame(...)

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 28/10/2008 numac 2008033095 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Personeel. - Eervol ontslag Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 24 september 2008, wordt, met ingang van 1 januari 2009, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Erwin Velz, geboren te Malmedy op 10 september
^