B.S. Index van de publicaties van 3 november 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/11/2008 numac 2008009884 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen **** Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2008 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om,(...) Bij koninklijk ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2008 numac 2008000802 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2008 wordt met ingang van 1 juni 2007, Mevr. Frankinet, Stéphanie, attaché, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 in de vakrichting Bevolking en Veiligheid bij het Co Bij k type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2008 numac 2008000799 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2008 wordt, met ingang van 1 juni 2007, de heer Bernard, Frédéric, attaché, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 in de vakrichting Juridische normen en geschillen bi Bij type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008013305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2007 en 22 augustus 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de sociale programmatie 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 08/10/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008011463 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Commissie voor nucleaire voorzieningen, opgericht bij artikel 3 van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het b type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2008 numac 2008011484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2008 wordt aan de heer Louis Massi, attaché bij de Algemene Directie K.M.O.-beleid, met ingang van 1 september 2008, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wor De heer type koninklijk besluit prom. 20/10/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008022576 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008013337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008013239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van getrouwheidszegels en weerverletzegels type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008013317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1994 t type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008013272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een promotievergoeding voor het bouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008013135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de vormingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 12/10/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008000724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/10/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008009895 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een griffier-rapporteur bij de Franstalige afdeling van de raad van beroep van de Federale Overheidsdienst Justitie in het kader van de evaluatiecyclus voor de niveaus C en D type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008000825 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 15/10/2008 pub. 03/11/2008 numac 2007000659 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2002 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de over

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008203848 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het aannemen van de wijziging van de statuten van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008203849 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008203847 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2008 houdende aanwijzing van de bevoegde autoriteit, vermeld in artikel 4, derde en vierde paragraaf, van de Verordening nr. 1082/2006 van het Europees P type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008203850 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 1987 houdende de wijze van vereffening van de toelagen per dag toegekend voor het onderhoud en de behandeling van gehandicapten, geplaatst ten laste van

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008203860 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw

decreet

type decreet prom. -- pub. 03/11/2008 numac 2008203832 bron waalse overheidsdienst Sociale actie Overeenkomstig het decreet van 17 juli 2003 betreffende de sociale insluiting en het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor sociale insluiting heeft de W Bij mi

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/11/2008 numac 2008018299 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Debe type bericht prom. -- pub. 03/11/2008 numac 2008011461 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt. - Bericht in verband met de automatische indexering van de bedragen vermeld in het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor Over type bericht prom. -- pub. 03/11/2008 numac 2008011451 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie van de Regulering en Organisatie van de Markt. - Bericht. - Consumentenkrediet. - Maximale jaarlijkse kostenpercentages. - Koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsm Bij

document

type document prom. -- pub. 03/11/2008 numac 2008020102 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 4 november 2008, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Gezondheid - Plan van de investeringen in de gezondheidsinfrastructuur. - Voortzetting(...) - Interpellatie van Mevr. Anne Sylvie Mouzon (F) tot de heren Guy Vanhen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008029549 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008029550 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanvulling, voor de eerste zittijd 2008, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008029551 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenwerking tussen de opdrachtgevende overheden en het geheel van de diensten van de sector van de Hulpverlening aan de Jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008029547 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijk

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2008 numac 2008029569 bron ministerie van de franse gemeenschap « Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique ». - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2008, de heer Jean-Marie André, onderbestuurder van de Klasse van de Wetenschappen in 2007 en bestuurder van deze Klas

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/11/2008 numac 2008009905 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 16 april 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Van Laethem, E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter sta Het is type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/11/2008 numac 2008009904 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 maart 2008, dat in werking treedt op 30 november 2008, is de heer De Dobbeleer, P., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is h Bij konin

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 03/11/2008 numac 2008095266 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor h Deze

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/11/2008 numac 2008018293 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming. - Erratum Bij ministerieel besluit van 3 juli 2008 wordt met ingang van 1 juli 2008, de heer Ballegeer, Paul, adviseur A3 in dezelfde hoedanigheid benoemd als diensthoofd van de Juridische Dienst van het Federaal Agentsc Het bero
^