B.S. Index van de publicaties van 5 november 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/11/2008 numac 2008018290 bron rekenhof Publicatie in uitvoering van artikel 8 van de bijzondere en de gewone wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere en de gewone wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, als Lijs

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2008 numac 2008203867 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2008 numac 2008000840 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2008 wordt de heer Marc Oswald, adjunct-auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de Rechtsfaculteit van de « Université libre de Bruxelles », tijdens type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008011483 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de periode 2008-2009 type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008013430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies A type koninklijk besluit prom. 17/10/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008022589 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 14, e), en 20, § 1, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneesk type koninklijk besluit prom. 08/10/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008013450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, type koninklijk besluit prom. 17/10/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008022588 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2005 betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het kader van nieuwe alternatieven in de ouderenzorg ter ondersteuning van de thuisverzorging type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008013348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henego type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2008 numac 2008002132 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 27 oktober 2008 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heer LUCAS, Alexander, adviseur. Ridder De heren : NEFORS, Patrick, attaché; BAUWENS, Michel, administratie BRAEM, Nicolas, administrat type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008013409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies A type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008013331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogro type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008013086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de bestaanszekerheid voor busbe type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008013244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008013330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende herverdeling van de dotatie Sociale Maribel van type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2008 numac 2008000839 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaaheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2008 wordt Mevr. Claudine Mertes, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de Rechtsfaculteit van de « Université libre de Bruxelles », tijdens het ac

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008203883 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 16/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008203885 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 16/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008203884 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 16/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008203882 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008018302 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende tijdelijke noodmaatregelen ter bestrijding van de Aziatische boktor Anoplophora glabripennis type ministerieel besluit prom. 29/10/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008014302 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de beoordelingsregels van de theoretische en praktische examens met het oog op het behalen van het getuigschrift van basiskwalificatie bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vak type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008000928 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008031541 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2006 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008203872 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0140B type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008203870 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0140B type besluit van de vlaamse regering prom. 30/05/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008203871 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0140B

decreet

type decreet prom. 10/10/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008203857 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en de Slotakte, ondertekend in Lissabon op 13 december 2007

bericht

type bericht prom. 23/10/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008018301 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenning

document

type document prom. -- pub. 05/11/2008 numac 2008022592 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de geneeskundige raad voor invaliditeit voor de provincie Vlaams-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij konink Bij het

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 05/11/2008 numac 2008029559 bron ministerie van de franse gemeenschap Leden van de examencommissie. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juli 2008, in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de e type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008029564 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008029563 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beper type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008029565 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2008 numac 2008022593 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2008, dat in werking treedt de dag

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 05/11/2008 numac 2008031560 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten STAD BRUSSEL. - Bij besluit van 2 oktober 2008 wordt de beslissing van 8 september 2008, waarbij de gemeenteraad van Brussel de wijziging van de Nederlandstalige versie van het lastenboek naar aanle STAD BR

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 05/11/2008 numac 2008011489 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-08/0028 : Publigaz SCRL/Fluxys SA Op 29 oktober 2008, ontving het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging een aanmeldi Volgens
^