B.S. Index van de publicaties van 7 november 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008040208 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 augustus 2008 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008022563 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Weerslag van de schommeling van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de sociale uitkeringen Het spilindexcijfer 110,51 wordt in de maand augustus 2008 bereikt. Rekening houdend met de wet van 2 augustus 1971, waarbi(...) A. Ziekte- en invalidite

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/10/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008009899 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2004 houdende oprichting en samenstelling van de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek type koninklijk besluit prom. 09/10/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008024436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van polio, mazelen en rubella type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008024422 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 6 oktober 2008 wordt Mevr. Michaux, Mireille, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 september 2009, eervol Mevr. Mi type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008203678 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 16 juli 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. 14/10/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008022560 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008024423 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeek. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 6 oktober 2008 wordt Mevr. Lakhanisky, Theresa, werkleider bij de Wetenschappelijke Instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid », met ingang van 1 augustus 2009, e Mevr. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008018280 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Validatie van gidsen Versie 1 van de « Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij » gedateerd op 8 oktober 2008 werd op 13 oktober 2008 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldings Versi type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008203679 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 16 juli 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008013319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal pensioe type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008018305 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Validatie van gidsen Versie 1 van de « Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie » gedateerd op 21/10/2008 werd op 30/10/2008 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingslicht en t type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008011475 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008011476 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende bepaalde voor menselijke voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk type koninklijk besluit prom. 14/10/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008000899 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende een aantal maatregelen tot verhoging van de capaciteit van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 03/10/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008000895 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de procedure inzake de toekenning van een projecttoelage, als bedoeld in artikel 2.13.2 van de wet van 1 juni 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008, ter bevordering type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008013245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het anciënniteitverlof type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008013230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008013318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de organisatie van een sectorale outplacement voor sommige oudere we type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008013326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007 type koninklijk besluit prom. 10/07/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008024327 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende coördinatie van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen type koninklijk besluit prom. 17/10/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008022561 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 30 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008024393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2008 aan de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling in het kader van vrijwillige financiering van het programma over de biociden type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008203876 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008203680 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 16 juli 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/10/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008024462 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 22/09/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008203894 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 16/09/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008203890 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 13 en programma 03 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 16/09/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008203892 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 16/09/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008203893 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 16/09/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008203891 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 13 en programma 03 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 16/09/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008203914 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 11 en programma's 01, 02, 03, 04 en 06 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008036283 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bijdrage van de besturen in de uitgaven die verbonden zijn aan de gewestelijk ontvangers

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008018275 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Wijziging van het bericht van 22 januari 2004 over de notificatie-meldpunten in de provincies. - Uitvoering van het ministerieel besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen Het telefoonnummer

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 23/09/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008031544 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2004/254 van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 april 2000 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor thuishulp

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008204001 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Oproep tot kandidaten voor het Waalse Gewest Met het oog op de toekenning van mandaten van ambtenaren-generaal van rang A2 in de operationele Directie-generaal (DGO) en in de Waalse Overheidsdienst en in de instellingen van openbaar nut ((...) 1. Besch type vacante bettreking prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008009915 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen : 1; - bij de arbeidsrechtbank te Brussel : 1 ; - bij het vredegerecht van het derde kanton Brussel : 1 (*); - bij de politie(...) - adjunct-griffier : type vacante bettreking prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008009919 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. - Oproep tot kandidaten voor 1 onderzoeker criminologie (N). - Uiterste Inschrijvingsdatum : 28 november 2008 Deze oproep bevat : 1. Identificatiegegevens 2. Context van de fun(...) 3. Kerntaken type vacante bettreking prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008009918 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. - Oproep tot kandidaten voor 1 onderzoeker criminologie voor het onderzoeksdomein victimologie en beleid ten aanzien van slachtoffers van misdrijven (N). - Uiterste inschrijvingsdatum :(...) Deze

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008018319 bron wetgevende kamers kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van wervingsreserves van redacteurs voor de diensten Beknopt Verslag en « Compte rendu anal(...) De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de sa

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008009911 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2008, dat in werking treedt op 31 oktober 2008, is de heer Mathieu Ph., ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, gemachtigd om de titel van voorzitter van Bij ko type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008009912 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2008 is aan de heer Indekeu B., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Lommel. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te vo Het beroep type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008009916 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2008 is aan de heer Xhonneux, R., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik. Dit besluit heeft uitwerking met in Bij konin

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008009917 bron federale overheidsdienst justitie Raad van Staat. - Schorsing Bij arrest nr. 187.383 van 27 oktober 2008 van de Raad van State wordt de tenuitvoerlegging van het koninklijk besluit van 28 september 2007 waarbij de heer Funck, Henri, wordt benoemd tot substituut-arbeidsauditeur b

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008015169 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationale Unie voor de bekendmaking der Toltarieven, het uitvoeringsreglement, zomede het proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890 . - 2. Protocol tot wijziging, ondertek

erkenning

type erkenning prom. 10/10/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008018279 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Wijziging van de beslissing van 19 mei 2006 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008009913 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 8 oktober 2008, heeft de heer Van Leuven, L., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen tot kamervoorzitter, voor een termijn van drie jaar met ingang van 29 Het hof

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008203997 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés junior risicobeheersing (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG08092) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangel(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008203989 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige « agents conseil auprès des accueillants autonomes » (m/v) (niveau 2+) voor de « Office de la Naissance et de l'Enfance - ONE » (AFC08006) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aang(...) A type bericht van selor prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008203994 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Net-programmeurs (niveau B) voor het RIZIV (ANG08069) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de l(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008203996 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés senior productbeleid (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG08078) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008203992 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch assistenten klimatologie (niveau C) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) (ANG08060) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar ge(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008204000 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchefs (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG08845) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008203993 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratieve deskundigen (niveau B) voor het Bijzonder Solidariteitsfonds voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (ANG08064) Na deze selectie wordt een lijst (...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008203998 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés senior risicobeheersing (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG08093) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangel(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008203988 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige « travailleurs médico-sociaux » (niveau 2+) voor de « Office de la Naissance et de l'Enfance - ONE » (AFC08005) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 500 geslaagden aangelegd, die vier jaar ge(...) Als type bericht van selor prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008203991 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige « référents en Education à la Santé » (niveau 2+) voor de « Office de la Naissance et de l'Enfance - ONE » (AFC08007) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die vier ja(...) type bericht van selor prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008203995 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés junior productbeleid (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG08074) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd(...) Naast d

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008014320 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008014326 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi Voor d

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 07/11/2008 numac 2008011494 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 54-
^