B.S. Index van de publicaties van 10 november 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/11/2008 numac 2008024464 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Te begeven betrekking Vier betrekkingen van operationeel directeur voor de operationele directie "Volksgezondheid en surveillance" , "Overdraagbare en besmettelijke ziek(...) Overeenkomstig het koninklijk beslu

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/10/2008 pub. 10/11/2008 numac 2008024433 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangende griffier bij de Nationale Raad van de Orde der geneesheren type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2008 numac 2008000859 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2008 wordt de heer Luc Detroux, eerste auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, tijdens de academiejaren 2008-2009 en 2009-2010, het deeltijds ambt va type koninklijk besluit prom. 07/11/2008 pub. 10/11/2008 numac 2008014330 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende regeling van bepaalde aspecten van de arbeidsvoorwaarden voor mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten in de spoorwegsector verrichten type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2008 numac 2008015178 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 29 september 2008 wordt aan Mevr. Claire Dumon of 31 juli 2009 's avonds, op haar aanvraag, eervol ontslag verleend uit haar functie van attaché - klasse A1 (...) Zij is ertoe gemacht type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2008 numac 2008204002 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 20 oktober 2008 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier Dhr. Grosman Robert, Ondervoorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België. Hij neemt zijn rang in de Or Dhr. Kornfeld Pinka type koninklijk besluit prom. 15/10/2008 pub. 10/11/2008 numac 2008002125 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikelen 14 en 27, § 4 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 31/10/2008 pub. 10/11/2008 numac 2008014312 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 05/11/2008 pub. 10/11/2008 numac 2008011485 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 07/11/2008 pub. 10/11/2008 numac 2008014324 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage II van het koninklijk besluit van 16 december 2005 inzake de veiligheid van luchtvaartuigen uit derde landen die gebruik maken van de Belgische luchthavens

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/10/2008 pub. 10/11/2008 numac 2008203913 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 25/09/2008 pub. 10/11/2008 numac 2008203895 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 17 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 26/09/2008 pub. 10/11/2008 numac 2008203896 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30, programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begr type ministerieel besluit prom. 24/09/2008 pub. 10/11/2008 numac 2008203951 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de erkenning van de fokkersverenigingen "Irish Cob Society België" VZW en Belgisch Tinker Stamboek VZW en tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 oktober 2005 houdende de organisatie van de uitbouw van fokkerijstru

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 10/11/2008 numac 2008203935 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 25 september 2008 wordt het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2008 gewijzigd waarbij de heer Luc Melotte aangewezen werd als mandataris van rang A2 van het Overkoepelend directoraat-gene Bij min type besluit van de waalse regering prom. 25/09/2008 pub. 10/11/2008 numac 2008203934 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2001 tot regeling van het vervoer van doodgeschoten grof wild met het oog op de traceerbaarheid type besluit van de waalse regering prom. 25/09/2008 pub. 10/11/2008 numac 2008203933 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van het vervoer van doodgeschoten grof wild met het oog op de traceerbaarheid

bericht

type bericht prom. 31/10/2008 pub. 10/11/2008 numac 2008018316 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennin type bericht prom. 31/10/2008 pub. 10/11/2008 numac 2008018315 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennin

document

type document prom. -- pub. 10/11/2008 numac 2008024386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen Deze lijst is een aanvulling van de eerder in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde lijsten met werkzame stoffe(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erkenning

type erkenning prom. 31/10/2008 pub. 10/11/2008 numac 2008018314 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^