B.S. Index van de publicaties van 12 november 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2007 pub. 12/11/2008 numac 2008000930 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet waarbij de bevoegdheid om toegang te verlenen tot de informatiegegevens van het wachtregister en van het register van de identiteitskaarten toevertrouwd wordt aan het sectoraal comité van het Rijksregister. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 12/11/2008 numac 2008013532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Aanpassing op 1 januari 2009 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden Gezien het algemene indexcijfer van de (...) 129,90/185,9 x

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/10/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008015175 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van het Agentschap voor Buitenlandse Hande type koninklijk besluit prom. 12/10/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008013266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot regeling van de uitbetaling van de onderbrekingstoelage, bedoeld in artikel 3, § 3bis, van de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen type koninklijk besluit prom. 22/10/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008022594 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Raad voor uitbetaling van de voordelen, opgericht bij de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008022574 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit van 1 oktober 2008 houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen type koninklijk besluit prom. 29/09/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008024465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW Vlaamse Liga tegen Kanker voor de organisatie van de Dag tegen Kanker type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008009872 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de secretarissen bij de parketten en van de personeelsleden bij de griffies en de parketsecretariaten bij de hoven en recht type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008018324 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 22/10/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008022596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2007 tot instelling van een pensioenbonus type koninklijk besluit prom. 20/10/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008015176 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Agentschap voor Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 12/11/2008 numac 2008000935 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 16/10/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008000937 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten van de wapenwet. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/11/2008 numac 2008011493 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad van State. - Ministerieel besluit van 21 februari 2000 tot vaststelling van de prijs van de grote verpakkingen van terugbetaalbare geneesmiddelen. - Vernietiging Bij arrest nr. 186.845 van 2 oktober 2008, vernietigt de Raad van State, afdel type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/11/2008 numac 2008203937 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 23 september 2008 wordt de stad Moeskroen ertoe gemachtigd d.m.v. onteigening wegens algemeen nut het hierna omschreven goed aan te kopen; die onteigening is nodig voor de sanering Voor de type ministerieel besluit prom. 26/09/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008203897 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30, programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begr type ministerieel besluit prom. 08/10/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008203902 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 10 en 12 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 08/10/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008203900 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 16/10/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008000929 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende erkenning van de artsen bevoegd voor het afgeven van een attest bedoeld in artikel 14 van de wapenwet. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 26/09/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008203898 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30, programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begr type ministerieel besluit prom. 08/10/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008203903 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdelingen 51, 52 en 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 23/09/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008203938 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen type ministerieel besluit prom. 26/09/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008203899 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30, programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begr

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/11/2008 numac 2008031561 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Ukkel. - Bijzonder bestemmingsplan nr. 28ter « Avijlplateau ». - Ontwerpplan. - Goedkeuring Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 oktober 2008 wordt het ontwerpplan van het bijzonder bestemmingsplan nr. 28ter Dit ontwe

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008203953 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de leden van het raadgevend comité bij het intern verzelfstandigd agentschap Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008203952 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, organisatie en werking van de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/11/2008 numac 2008203939 bron waalse overheidsdienst Beroepsopleiding Bij besluit van de Waalse Regering van 15 oktober 2008, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt Mevr. Sophie Lequertier als gewoon lid van het "Comité d'acc type besluit van de waalse regering prom. 06/11/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008027139 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008 betreffende de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië type besluit van de waalse regering prom. 06/11/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008027138 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 maart 2008 betreffende het beheer van de afval uit de gebruikelijke activiteit van de gezinnen en de dekking van de desbetreffende kosten

decreet

type decreet prom. 24/10/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008029570 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van de voorwaarden voor de subsidiëring van de tewerkstelling in de socioculturele sectoren van de Franse Gemeenschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/11/2008 numac 2008018307 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Antoon Clarys en Karel Clarys, beiden wonende Glazenierss Deze zaa type bericht prom. -- pub. 12/11/2008 numac 2008018306 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State BVBA Gernic, met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde, Dit bes

erratum

type erratum prom. 15/07/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008203936 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de steunverlening voor het scheppen van activiteit via pre-startpremies en de steunverlening aan ondernemingen door middel van innovatiepremies. - Erratum

lijst

type lijst prom. 21/10/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008011478 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 12/11/2008 numac 2008013516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2008 wordt de Opleiding in de Dringende Medische Hulpverlening VZW, Helihavenlaan 11-15, te 1000 Brussel, gemachtigd het in h

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 12/11/2008 numac 2008014319 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra

incompetitiestelling

type incompetitiestelling prom. -- pub. 12/11/2008 numac 2008003443 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A2 van betrekkingen waaraan de titel van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur is verbonden in de buitendiensten van de FOD Financiën I. Onderwerp Bij toepassing van de (...) A. de betrekkingen die vacant type incompetitiestelling prom. -- pub. 12/11/2008 numac 2008003442 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A2 van betrekkingen waaraan de titel van eerste attaché van financiën is verbonden bij de Centrale Diensten van de fiscale Administraties en van de Administratie der Thesaurie van de FOD Financiën I. Onderwerp 1.1. :
^