B.S. Index van de publicaties van 14 november 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/08/2006 pub. 14/11/2008 numac 2006015141 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 21 maart 2005 en 7 juni 2005, houdende wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Ko

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008007225 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 7253 van 15 oktober 2008, wordt luitenant-generaal ****. ****, op 30 september 2008, ontslagen uit het ambt van vice-chef Defensie. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008007232 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 7263 van 15 oktober 2008, wordt de heer Frederik Naert, attaché, op eigen verzoek uit zijn betrekking ontslagen. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2008. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008007227 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Ontslag van **** van een **** **** koninklijk besluit ****. 7255 van 15 oktober 2008, wordt kapitein-commandant ****. ****, ontslagen van ****. Hij zal met definitief verlof geplaatst worden. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008007228 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Pensioneringen van beroeps- en **** **** koninklijk besluit ****. 7258 van 15 oktober 2008 : De hieronder vermelde beroepsofficieren worden gepensioneerd op 1 april 2009 in toepassing der samengeordende wetten op Landmacht Lui type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008007224 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Pensionering van een beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 7251 van 15 oktober 2008, wordt luitenant ****. ****, op **** gesteld op 1 oktober 2008. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008007220 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7246 van 1 oktober 2008 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat op type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008018320 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling AIB Vinçotte International NV - G-018 type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008007234 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 7261 van 15 oktober 2008, wordt reservekapitein X. Schraepen van het korps van de administratie, op zijn aanvraag, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst naar het Voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008007222 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7248 van 9 oktober 2008, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat op de type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008007231 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Toekenning van de Medaille van Verdienste Bij koninklijk besluit ****. 7264 van 15 oktober 2008, wordt de Medaille van Verdienste verleend aan **** ****. ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008007219 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 7244 van 1 oktober 2008, wordt ingevolge zijn tijdelijke ambtsontheffing voor de duur van 48 maanden, vanaf 1 september 2004, de datum van anciënniteit in de graad van Voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008007226 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 7257 van 15 oktober 2008, wordt aan Mevr. Christiane Gamache, op 1 mei 2009 eervol ontslag uit haar ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Zij wordt gemachtig type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008007221 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 7247 van 1 oktober 2008, wordt aan de heer Michel De Roover, op 1 april 2009 eervol ontslag uit zijn ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt gemachti type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008007233 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 7262 van 15 oktober 2008, wordt de kandidaat-reserveofficier ****. ****, op 1 mei 2008 aangesteld in de graad van onderluitenant. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008007223 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaten-beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7254 van 15 oktober 2008 : Landmacht De leerlingen van de 145**** promotie van de faculteit sociale en militaire wetenschappen van wie de namen volgen, **** ****. ****, **** type koninklijk besluit prom. 20/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008022587 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 21/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008015180 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een vrijwillige bijdrage ten gunste van de organisatie van de Verenigde Naties ter financiering van een « Trust Fund in support of Special Missions and Other Activities Related to Preventive Diplomacy and Peace type koninklijk besluit prom. 28/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008011481 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008013553 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 oktober 2008 wordt aan de heer Vogelaere, Jean-Marie, op het einde van de maand december 2008, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het Belanghe type koninklijk besluit prom. 31/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008011495 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008000670 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van directeur van de directie van de internationale politiesamenwerking en de daaruit voortvloeiende profielvereisten type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van directeur van de directie van de wegpolitie en de daaruit voortvloeiende profielvereisten type ministerieel besluit prom. 06/11/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008003444 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juli 1970 tot uitvoering van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008000669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van directeur van de directie van de operationele politionele informatie en de daaruit voortvloeiende profielvereisten type ministerieel besluit prom. 31/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008018322 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijs van bepaalde greffen van weefsels van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008203945 bron waalse overheidsdienst Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 2 september 2008 wordt de NV "Fill the Gap" vanaf 2 september 2008 voor twee jaar als arbeidsbemiddelingsbureau erkend voor de dienstverlening baanzoeken. Deze erkenning heeft het nummer Bij ministerieel besl type ministerieel besluit prom. 06/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008204003 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen in de nationale rassenlijst type ministerieel besluit prom. 06/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008204004 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen in de nationale rassenlijst type ministerieel besluit prom. 05/11/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008204108 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 2008 tot bepaling van het model van vergaderingsverslag betreffende de plaatselijke commissie inzake bericht van gas- en stroomonderbreking en tot opheffing van het ministerieel be type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008007235 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

decreet

type decreet prom. 23/06/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008033101 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de bescherming van monumenten, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen type decreet prom. 23/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008204097 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de wegvergunningen van de gemarkeerde toeristische wandelroutes en tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008018310 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De p type bericht prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008018309 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State VZW Bemefa, VZW Imexgra, Ucogras en VZW Unega die allen w Dit bes type bericht prom. 31/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008018303 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht omtrent het bepalen van het einde van de migratieperiode van trekvogels - Uitvoering van het ministerieel besluit van 3 april 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza

document

type document prom. 05/09/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008036286 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het experimenteel buitengewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel type document prom. 18/07/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008036281 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het experimenteel voltijds gewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008024469 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Te begeven betrekkingen Zeven betrekkingen van wetenschappelijk onderzoeker staan open op de campus Elsene van het WIV. Deze betrekkingen zullen worden toegewezen aan kandidaten die kunnen worden De kandidaten

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008009920 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 14 februari 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Simonart, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter sta Het is

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008018294 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 1 oktober 2008 wordt Mevr. Naert, Caroline, met ingang van 1 juli 2008, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidspro Aan bel type benoemingen prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008018298 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 30 september 2008 wordt de heer Lams, Tom, met ingang van 16 september 2008, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voo Aan be type benoemingen prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008018288 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 22 september 2008 wordt Mevr. Tinton, Sandrine, met ingang van 13 augustus 2008, op het Frans taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Aan be type benoemingen prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008018297 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 29 april 2008 wordt Mevr. Dinneweth, Elke, met ingang van 16 maart 2008, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Ge Aan be type benoemingen prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008007229 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 7266 van 22 oktober 2008, wordt met ingang van 1 november 2007, Mevr. Tinne Bax in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Aan de betrokkene wordt de vak Voor de v type benoemingen prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008007230 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Benoemingen. - Ontslagen Bij koninklijk besluit ****. 7265 van 22 oktober 2008 : Worden aangewezen voor het ambt van militair repetitor van het onderwijzend militair personeel van de Koninklijke Op 27 juni 20

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008018327 bron wetgevende kamers belgische senaat Samenstelling van een personeelsreserve van architecten-energieverantwoordelijken (m/v) De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van architecten-energie(...) I. Functiebeschr

erkenning

type erkenning prom. 31/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008018321 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Wijziging van de beslissing van 19 mei 2006 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008204116 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige veiligheidscoördinatoren (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08086) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008204103 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige adviseurs eHR (niveau A) voor de FOD Personeel & Organisatie (AFG08029) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de to(...) Naast deze lijs type bericht van selor prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008204121 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige inspecteurs luchtvaart (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG08032) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008204118 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08087) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenni(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008204114 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs wegvervoer gevaarlijke goederen (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08084) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar (...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008204113 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen- scheepvaartinspecteurs (m/v) (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08085) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee ja(...) Naast deze li type bericht van selor prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008204120 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs Nautisch Advies (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08089) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. I(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008204101 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen- controleurs ADR (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08080) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008204117 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08867) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenni(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008204115 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs Provinciale Controle-eenheid (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG08873) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aang(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008204119 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige medewerkers Contact Center (niveau C) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG08040) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voo(...) Naast deze

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008003436 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 629 van 20 oktober 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 14/11/2008 numac 2008003437 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 492 van 10oktober 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^