B.S. Index van de publicaties van 18 november 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/05/2007 pub. 18/11/2008 numac 2007015091 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 18/11/2008 numac 2008013292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 18/11/2008 numac 2008024312 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 18/11/2008 numac 2008013397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2008 numac 2008013557 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2008 wordt aan de heer Van der Steichel, Felix, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 18/11/2008 numac 2008203962 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van de Staat aan de Duitstalige Gemeenschap van het kasteel van Burg-Reuland type koninklijk besluit prom. 31/10/2008 pub. 18/11/2008 numac 2008022606 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2007 tot uitvoering van artikel 165, laatste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/11/2008 numac 2008018323 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Patr

document

type document prom. -- pub. 18/11/2008 numac 2008204054 bron waalse overheidsdienst Mutatie op verzoek van een ambtenaar. - Betrekkingen van niveau 3 Oproep tot het indienen van kandidaturen Overeenkomstig artikel 15, type document prom. -- pub. 18/11/2008 numac 2008018329 bron hoge raad voor de justitie Aanwijzing van de leden van de Commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage Zijn, bij beslissingen van 18 juni en 3 september 2008 van de Verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie, aangewezen Leden van d

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2008 numac 2008022605 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Holding. - Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2008 dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober - wordt

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/11/2008 numac 2008204083 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 186.774 van 1 oktober 2008 in zake Martine Saint-Guillain tegen de Hoge Raad voor de Justitie, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekom « Schen type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/11/2008 numac 2008204126 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 1 oktober 2008 in zake Ghislain Fourez tegen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 ok « Sche

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 26/06/2008 pub. 18/11/2008 numac 2008033099 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de specifieke veiligheidsnormen voor de woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en de p

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 18/11/2008 numac 2008009932 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Huishoudelijk reglement van de jury van het NICC Artikel 1. De jury vergadert in de kantoren van het NICC of van de FOD Justitie te Brussel. De jury kan beslissen om occasioneel op een Art. 2. De
^