B.S. Index van de publicaties van 20 november 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/11/2008 numac 2008204038 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 144/2008 van 30 oktober 2008 Rolnummers 4356 en 4361 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 9, type wet prom. -- pub. 20/11/2008 numac 2008041311 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. -- pub. 20/11/2008 numac 2008000955 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkerningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 12 september 2008 wordt de onderneming Pro-Kitalarme BVBA, gevestigd te 6120 H Bij bes type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het jaar 2007

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008204009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van het paritair comité bij de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden "Paleis voor Schone Kunsten" type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2008 numac 2008018332 bron nationale bank van belgie Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 25 van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogme In type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008011427 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008009927 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Hoei type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008013408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 07/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008024463 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het gebruik en het verhandelen van sommige dierlijke bijproducten bestemd voor het voederen van dieren niet bestemd voor humane voeding type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008013322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 janu type koninklijk besluit prom. 08/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008013468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2008, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 21/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008014329 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van ultralichte motorluchtvaartuigen type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008000926 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de elementen van de ongevalsaangifte over te dragen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008013413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 08/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008013455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2008, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de invoering van een recht op outplacement voor sommig type koninklijk besluit prom. 31/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008003445 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008014337 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2008 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2009 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008013341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. 09/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008000946 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 2006 betreffende de wapens die gebruikt worden door de ondernemingen, diensten, instellingen en personen bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzond type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008003453 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende inwerkingtreding van artikel 13 van de wet van 17 mei 2004 tot omzetting in het Belgisch recht van de Richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargeld type koninklijk besluit prom. 28/09/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008013371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, tot wijziging van de collectieve arbeidsov

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/11/2008 numac 2008204138 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2008 wordt de beslissing van 24 juni 2008 goedgekeurd waarbij de algemene vergadering van de vennoten van de CVBA "Intercommunale de financement pour les communes francophones d type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008011488 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008021104 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008021103 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008011487 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 13/11/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008022608 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 13/04/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008000927 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 1969 tot vaststelling van de modellen voor aangifte van een ongeval en voor het indienen van een doktersattest inzake arbeidsongevallen in de overheidssector. - Duitse vertalin type ministerieel besluit prom. 06/11/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008022607 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid inzake de toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008031576 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Jette tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Centrumwijk » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 9 december 1953 en gedeelteli type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008031574 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Jette tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 1bis van de Serkeynwijk goedgekeurd bij koninklijk besluit van 16 februari 1960 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008031577 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de het gemeentelijk stedenbouwkundig reglement van de gemeente Sint-Gillis inzake terrassen en private bezetting van de weg in de Louisawijk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/09/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008031573 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter verbetering van een materiële fout in het besluit van 28 maart 2008 houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008204134 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een subsidie voor de plaatsing van micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen door niet-commerciële instellingen en publiekrechtelijke rechtspersonen

decreet

type decreet prom. 06/11/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008204173 bron waalse overheidsdienst Decreet tot goedkeuring van de eenmalige vergunning afgegeven met het oog op de tenuitvoerlegging van de antenne van Gosselies van de lichte metro van Charleroi, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen waarvoor er dring

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/11/2008 numac 2008018330 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV F. Industries en de BV Hydralibur, beide woonplaats Dit besl type bericht prom. -- pub. 20/11/2008 numac 2008003422 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Thesaurie. - Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 22,

erratum

type erratum prom. 04/09/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008031572 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter verbetering van een materiële fout in het besluit van 28 maart 2008 houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren. - Erratum type erratum prom. 26/09/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008009925 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/11/2008 numac 2008009937 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 september 2008, dat in werking treedt op 1 december 2008, is aan de heer Simont, L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van advocaat bij het Hof van Cassatie. Het is hem vergund de Bij konin type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/11/2008 numac 2008009936 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Corper, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standp Het is

lijst

type lijst prom. 14/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008011501 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket. - Erratum type lijst prom. 15/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008011502 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket. - Erratum

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/11/2008 numac 2008042011 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 20/11/2008 numac 2008000957 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveilingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2008 wordt de erkenning als beveiligingsond Bij mini type erkenning prom. -- pub. 20/11/2008 numac 2008000953 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveilingingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 8 oktober 2008 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming Bij besl type erkenning prom. -- pub. 20/11/2008 numac 2008000954 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Opheffingen Bij besluit van 7 oktober 2008 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming ver Bij bes type erkenning prom. -- pub. 20/11/2008 numac 2008000958 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Vernieuwingen. - Wijzigingen Bij besluit van 22 september 2008 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Xele De adre type erkenning prom. -- pub. 20/11/2008 numac 2008000956 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Wijzigingen Bij besluit van 22 september 2008, wordt het unieke artikel van het besluit van 2 mei 2007 tot vernieuwing van de erkenning als beveil De woord

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 20/11/2008 numac 2008204040 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 150/2008 van 30 oktober 2008 Rolnummer 4362 In zake : het beroep tot vernietiging van hoofdstuk II van de wet van 25 april 2007 « tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalinge Het Grond

wetboek van vennootschappen

type wetboek van vennootschappen prom. -- pub. 20/11/2008 numac 2008018331 bron nationale bank van belgie Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 173 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen In toepassing van artikel 178,
^