B.S. Index van de publicaties van 25 november 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/11/2008 numac 2008040209 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 september 2008 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. -- pub. 25/11/2008 numac 2008011510 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenningen - Bevestiging. - « SCRL BKCP WALLONIE » Bij beslissing van 12 november 2008, genomen in toepassing van de artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wor type wet prom. -- pub. 25/11/2008 numac 2008011509 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Erkenning. - Schrapping. - « SCRL CREDIT PROFESSIONNEL INTERFEDERAL » Bij beslissing van 12 november 2008 wordt de erkenning van de « SCRL CREDIT PROFESSIONNEL INTERFEDERAL », ondernemingsnummer

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/10/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008022626 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 5, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 18/11/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008011503 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en van de leden van de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 28/09/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008024472 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 39.430 euro aan het « Institute for European Policy » als tussenkomst in de organisatie van een conferentie over de externe dimensie van duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2008 numac 2008022616 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof te Gent. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 november 2008, dat uitwerking heeft met ingang van 9 januari 2008, wordt aan de heer Philippe Bonne, wonende te 9070 Destelbergen, die de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag ve Hij wor type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008000951 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/10/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008022627 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008022615 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het sociaal verzekeringsfonds « Securex Integrity », Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 07/11/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008011482 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de verplichte terugname met het oog op wijziging van het hefplatform voor een persoon met een handicap van het merk Moris/Liftelec type « My lift - MLO VO. 1 », geïnstalleerd in de rue Rodgy Thier 4, te Jupille type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008024476 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Raad van de Tandheelkunde

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/11/2008 numac 2008031585 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 oktober 2008 wordt ingesteld de procedu(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/10/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008204248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de toekenning van een vergoeding wegens begrafeniskosten in geval van overlijden van een lid van het personeel van de Diensten van de Waalse Regering

document

type document prom. -- pub. 25/11/2008 numac 2008011506 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch Interventie- en Restitutiebureau. - Derde verlenging van de aanstelling van een wnd. directeur-generaal bij het B.I.R.B. Bij besluit van de raad van bestuur d.d. 8 oktober 2008 wordt de heer Bernard Hennuy, adjunct-directeur-generaal b Het bero

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/11/2008 numac 2008009945 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 november 2008 : - is aan de heer Janssens, H., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen. Het is hem vergund d - is aan de

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/08/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008033104 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 9 februari 2006 houdende benoeming van de voorzitter en de overige leden van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/06/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008033096 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 7 mei 2007 over de bevordering van de musea en van de cultureel-erfgoedpublicaties type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/08/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008033105 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het administratief en geldelijk statuut van de secretarissen en de ontvangers van de openbare centra voor maatschappe

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 25/11/2008 numac 2008000982 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 7 november 2008 wordt de vergunning tot het organiseren De verg

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 25/11/2008 numac 2008031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 17 oktober 2008, van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de vennootschap SPRL CONSULTANCE INGENIERIE AUDIT, gelegen, avenue Felix Lacourt 102, te 1390 GREZ-DOICEAU, erkend als De erke type erkenning prom. -- pub. 25/11/2008 numac 2008031571 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 10 oktober 2008, van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de heer BURTONBOY, Hubert gedomicilieerd, Adolphe Dupuichlaan 3A, te 1180 BRUSSEL, erkend als EPB-adviseur, natuur De erke

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 25/11/2008 numac 2008009946 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Luik De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 23 oktober 2008, heeft Mevr. Rixhon, E., beslagsrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een t
^