B.S. Index van de publicaties van 26 november 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008013242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Du type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2008 numac 2008014335 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 9 september 2008, dat in werking treedt op 1 juni 2009, wordt aan de heer Roger De Borger, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A5, met de titel van secretaris-genera Hij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2008 numac 2008022617 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 12 november 2008, dat in werking treedt o Mevr. type koninklijk besluit prom. 19/11/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008002135 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de loopbaan van het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2008 numac 2008203869 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008013289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Du type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008013510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duits type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008013307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het conventio

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/11/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008014341 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 houdende de samenstelling en de opdracht van de Filatelistische Commissie type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/11/2008 numac 2008018337 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2008 wordt, met ingang van 1 juni 2009, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Caestecker, Raymond, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetz type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/11/2008 numac 2008204228 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 16 september 2008, dat in werking treedt op 16 september 2008, wordt de door de NV De Bree Solutions aangevraagde erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën gewei Bij min

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/11/2008 numac 2008031514 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Benoeming. - Ontslag Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juni 2008 wordt de heer Vandekerkhove, Koen, benoemd tot ingenieur op het Nederlands taalkader van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met ingan Bij besl

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/09/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008204204 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008204168 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 tot bepaling van de voorwaarden en de procedureregels inzake erkenning en subsidiëring van de consultatiebureaus voor het jonge kind type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008204226 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008204208 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2002 betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008204225 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008204123 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008204224 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/10/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008027142 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de financiële tegemoetkomingen van het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises »

decreet

type decreet prom. 06/11/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008204254 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie in de steden en gemeenten van Wallonië type decreet prom. 06/11/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008204253 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie in de steden en gemeenten van Wallonië voor wat betreft de aangelegenheden waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgeheveld

erratum

type erratum prom. -- pub. 26/11/2008 numac 2008014336 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2008, pagina 31088, de juiste naam in de In het

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2008 numac 2008015184 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2008 wordt Mej. Katrien Degrauwe, met ingang van 1 oktober 2008, tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel De vak type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2008 numac 2008022618 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor leveranciers van implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 n - de he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/11/2008 numac 2008204292 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Oproep tot kandidaten voor het Waalse Gewest. - Erratum Met het oog op de toekenning van mandaten van ambtenaren-generaal van rang A2 in de operationele Directie-generaal (DGO) en in de Waalse Overheidsdienst en in de Instellingen van Ope(...) Gelieve

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 26/11/2008 numac 2008018345 bron hoge raad voor de justitie Aanwerving van één Nederlandstalige of Franstalige auditor Context : De Hoge Raad voor de Justitie is een grondwettelijk orgaan dat als missie heeft de werking van de rechterlijke organisatie te verbeteren. Daart(...) - de kandidaat-magistraten te s type aanwerving prom. -- pub. 26/11/2008 numac 2008018344 bron hoge raad voor de justitie Aanwerving van één Nederlandstalige of Franstalige expert in HRM Context : De Hoge Raad voor de Justitie is een grondwettelijk orgaan dat als missie heeft de werking van de rechterlijke organisatie te verbeteren. - magistraten voor benoeming of aanwi

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/11/2008 numac 2008009949 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 17 september 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Laurent, E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter sta Het is type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/11/2008 numac 2008009948 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 november 2008 : - is Mevr. Van Dingenen, M., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, benoemd tot toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied - is de h

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 26/11/2008 numac 2008018333 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoemingen in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen worden in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : 1. Bij ministeriële besluiten van 11 september 2007 : Me - Mevr. Buy type benoemingen prom. -- pub. 26/11/2008 numac 2008014338 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 oktober 2008 wordt Mevr. Martine Serbruyns vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, in de vakrichting « Mobiliteit en Vervoer » bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Ver Over type benoemingen prom. -- pub. 26/11/2008 numac 2008000984 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 1534, van 13 november 2008, wordt de heer Johan Denolf, hoofdcommissaris van politie, met ingang van 1 december 2008, in de hoedanigheid van gedetacheerd hoger officier van de federale politie,

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 26/11/2008 numac 2008000983 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 7 november 2008 wordt de vergunning tot het organiseren De verg
^