B.S. Index van de publicaties van 28 november 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/11/2008 numac 2008204209 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 153/2008 van 6 november 2008 Rolnummers 4380 en 4384 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 34 van de wet van 15 mei 2007 op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspos Het Grondwe

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage ten gunste van de « Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et la Sécurité » ter financiering van de conferentie « 50 jaar Blauwhelmen : balans en vooruitzichten » type koninklijk besluit prom. 08/10/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008013467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 3 van 5 november type koninklijk besluit prom. 08/10/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008013458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de oprichting en organisatie van een Commissie van goede dien type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008022636 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering v type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008013382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling type koninklijk besluit prom. 28/10/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008022610 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende de algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in social profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008022633 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, I. en K., en 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor gen type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008022643 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de wijze van verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging georganiseerd door de ziekenfon type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008022634 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008022630 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008022629 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat sommige pediatrische verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2008 numac 2008011517 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Bij het koninklijk besluit van 12 november 2008 wordt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Brugge, van 22 augustus 2008, waarbij aan de NV Belwind, Leuvensesteenweg 555/15, type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2008 numac 2008011519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Verklaring van openbaar nut Een koninklijk besluit van 12 november 2008 verleent een verklaring van openbaar nut met index : 9.E.E./235/80789 aan de NV Belwind, Leuvensesteenweg 555/15, te 1930 Zaventem, voor de aanleg op type koninklijk besluit prom. 30/10/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008007241 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2003 tot vaststelling van de medische geschiktheidscriteria voor de dienst als militair, het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de afwezigheid om gezondheidsredenen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2008 numac 2008009953 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 12 november 2008 wordt de heer El Khmlichi, Karim, geboren op 12 novembe(...) type koninklijk besluit prom. 08/10/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008013448 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot uitbreiding van het toepassingsgebied van het sectoraal pensioenplan type koninklijk besluit prom. 08/10/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008013451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2003 tot type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008013405 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de levenslange vorming van de arbeiders van de bakkerijen en banke type koninklijk besluit prom. 19/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008015190 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage ten gunste van de « United Nations Association Flanders Belgium » ter financiering van een reeks conferenties aan de Vlaamse universiteiten om een balans op te maken van het Belgische lidmaatschap v type koninklijk besluit prom. 19/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008015189 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage ten gunste van de « United Nations Association Flanders Belgium » ter financiering van een receptie naar aanleiding van de 60e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van d type koninklijk besluit prom. 08/04/1988 pub. 28/11/2008 numac 2008000967 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren en tot vaststelling van het aantal leden ervan. - O type koninklijk besluit prom. 19/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008015191 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage ten gunste van de « Commission Justice et Paix belge francophone » ter financiering van het project « Het optreden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, tijdens het niet-permanente lidmaa type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008014340 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van privé-overwegen nrs. 1 en 2 op de spoorlijn 50 test- en aanvoerspoor van de NV Bombardier Eurorail te Brugge machtigt type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008013419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de uitrustingskledij levering, onderhoud en wassen van de type koninklijk besluit prom. 03/12/2005 pub. 28/11/2008 numac 2008000968 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de functionele opleidingen van de personeelsleden van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008013375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 08/10/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008013464 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot aanvulling van collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003 tot type koninklijk besluit prom. 08/10/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008013469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding na beëindiging va type koninklijk besluit prom. 08/10/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008013466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008013402 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 13/10/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008003421 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de reglementaire voorschriften met betrekking tot de gegarandeerde toekenning van een bedrag van één miljoen euro als hoofdlot van de trekking op 29 november 2008 van de openbare loterij « Joker » genaamd type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008003441 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de benoeming van een lid van de Hoge Raad van Financiën

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008007242 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/11/2008 numac 2008022613 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders gebezigd door de ladings- en lossingsondernemingen en door de stuwadoors in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en stations. - Raad van beheer. - Ontslag en benoeming van l Bij type ministerieel besluit prom. 03/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008022611 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen type ministerieel besluit prom. 17/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008031596 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de bepaling van het bedrag en de berekeningswijze van de vergoedingen toegekend aan de personen die optreden als bemiddelaar en aan de leden van de zetel van de Geschillenkamer type ministerieel besluit prom. 03/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008022614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een revisor bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen type ministerieel besluit prom. 03/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008022612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en bij het Fonds Sluiting Ondernemingen type ministerieel besluit prom. 12/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008031583 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor het administratieve en financiële beheer van de verhuis-, installatie- en huurtoelagen type ministerieel besluit prom. 27/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008022637 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 23/12/2005 pub. 28/11/2008 numac 2008000969 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de functionele opleidingen betreffende de bijzondere bekwaamheden van de personeelsleden van de politiediensten. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 27/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008022638 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/10/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008031582 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 tot invoering van een terugnameplicht voor sommige afvalstoffen met het oog op hun nuttige toepassing of hun verwijd

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008036348 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2001 betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008036367 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van het statuut van de gewestelijke ontvangers, inzake de uitvoering van het sectoraal akkoord 2005-2007, het sectoraal akkoord 2008-20 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/09/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008036361 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nod

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008204249 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van twee leden en tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Technisch Comité van de toeristische bezienswaardigheden. type besluit van de waalse regering prom. 13/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008204255 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat bevoegd is om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Charleroi"

decreet

type decreet prom. 21/03/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008204261 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het aanhangsel van 20 september 2007 bij het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/11/2008 numac 2008204294 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 oktober 2008 in zake de nv « Axa Belgium » tegen Laetitia Leroy, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 14 oktober 2008, heeft « Sch type bericht prom. -- pub. 28/11/2008 numac 2008204278 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 7 oktober 2008 in zake het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering tegen de nv « Aktuapharma », waarvan de expeditie ter griffie van h « Sch type bericht prom. -- pub. 28/11/2008 numac 2008204289 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 25 september 2008 in zake het openbaar ministerie en de bvba « 't Inboedelke » tegen Brahim Bouyahiaoui en anderen, waarvan de expeditie ter griffie v « Sch type bericht prom. -- pub. 28/11/2008 numac 2008204290 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 9 oktober 2008 in zake Caroline Bijvoet tegen het Waalse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 21 oktober 2008, heeft d « Schen

document

type document prom. -- pub. 28/11/2008 numac 2008000963 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken. - Tarief 2009 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel be 1. Artik type document prom. -- pub. 28/11/2008 numac 2008013579 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Bij besluit van de Directeur-generaal van 18 november 2008, dat uitwerki Paritair S

erratum

type erratum prom. -- pub. 28/11/2008 numac 2008029618 bron ministerie van de franse gemeenschap Indienen van kandidaturen voor het evenement « Culturele Hoofdstad van Europa 2015 ». - Erratum In het bericht betreffende het indienen van kandidaturen voor het evenement « Culturele Hoofdstad van Europa 2015 », bekendgemaakt in het Belgisch St Op

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/11/2008 numac 2008009961 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelij type vacante bettreking prom. -- pub. 28/11/2008 numac 2008009960 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde, in de hoedanigheid van Nederlandstalige magistraat van de zetel De Commissie voor de Modernisering van de Rechterl Het man type vacante bettreking prom. -- pub. 28/11/2008 numac 2008009955 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij het hof van beroep te Antwerpen : 1, vanaf 1 oktober 2009; - bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Ieper : 1; - Eupen : 1 ; - bij de arbeidsrechtbank te To(...) - bij de rechtbank van ko type vacante bettreking prom. -- pub. 28/11/2008 numac 2008009954 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 7 november 2008, bladzijde 58799, regel 4, is de vacante plaats van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, geannuleerd.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/11/2008 numac 2008009959 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 november 2008, is de commissie belast met de homologatie van de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder als volgt samengesteld : A. Franstalige afdeling : 1) Voorz(...) De heer Schils, J., ereraadsheer type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/11/2008 numac 2008009958 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 november 2008, is de heer Van Hoof, J.-J., licentiaat in de rechten, benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel. Hij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Nijv Het beroep type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/11/2008 numac 2008009956 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 november 2008 : - is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Dufour, E., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, met ingang van 30 september 2008 's avonds. Betrokkene ma - is een ein

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/11/2008 numac 2008041711 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 361e AANVULLING Bijwerking op 10 november 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

overeenkomst

type overeenkomst prom. 03/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008022635 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/11/2008 numac 2008204312 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige tweetalige dossierbeheerders (niveau C) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) in Brussel (ANG08875) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 90 geslaagden aangelegd, die twee jaa(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 28/11/2008 numac 2008204309 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés-analisten programmering (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG08079) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien (...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 28/11/2008 numac 2008008019 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal voor de Algemene Directie van de Ondersteuningsdiensten. - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (ANG08733) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan e(...) Op de uite type bericht van selor prom. -- pub. 28/11/2008 numac 2008204310 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectmedewerkers Communicatie (niveau A) voor de FOD Personeel en Organisatie (P & O) (ANG08855) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig (...) Naast deze l

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 28/11/2008 numac 2008042411 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand november 2008 Voor de

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 28/11/2008 numac 2008040311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2008 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand november 2008, 111.49 punten bedraagt, tege Het gez
^