B.S. Index van de publicaties van 3 december 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/09/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008013365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de wijziging van de collectieve a type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008014339 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de minimale verzekeringsdekking voor aansprakelijkheid ten aanzien van passagiers met betrekking tot niet-commerciële diensten van een luchtvaartuig met een maximale startmassa van 2 700 kg of minder type koninklijk besluit prom. 19/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008002138 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inz type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008002139 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 04.31.2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2008 numac 2008204304 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 18 september 2008 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heer Plasschaert, Roland, adviseur-generaal. Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum van 8 april 2008, Hij zal het burgerlijk e type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008013509 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de barema's van toepassing in de sector type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008024394 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2008 aan de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling in het kader van vrijwillige financiering van het programma over nanomaterialen type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008013524 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende lonen, premies, vergoedingen en indexering type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008013511 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de arbeidsduur en humanisering van de arbeid type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008011512 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de minimumvoorwaarden van contracten tot levering van huisbrandolie met spreiding van betaling aangeboden door geregistreerde handelaren type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008013523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de vervoersonkosten type koninklijk besluit prom. 18/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008011518 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een voorzitter van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008014345 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende erkenning van de naamloze vennootschap Trainsport als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten voor treinbestuurders en treinpersoneel type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008002136 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging, voor het personeel van sommige overheidsdiensten, van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt type koninklijk besluit prom. 18/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008003462 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst financien en regie der gebouwen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot regeling van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones type koninklijk besluit prom. 08/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008013463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de weddeschaal in de textiels type koninklijk besluit prom. 18/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008013550 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vervanging van de feestdagen van 15 augustus 2009 en 1 november 20 type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008014344 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende erkenning van de naamloze vennootschap Crossrail Benelux als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten voor treinbestuurders type koninklijk besluit prom. 18/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008013545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 22 september 2008 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vervanging van de feestdagen van 15 augustus 2009 en 1 november 2009 (1) type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008013343 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van somm type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008003463 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst financien en regie der gebouwen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 2003 tot regeling van de voorwaarden en modaliteiten van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezone

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008024481 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2005 houdende erkenning van deskundigen in het kader van de toepassing van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten type ministerieel besluit prom. 01/12/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008002142 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiefamilies in de niveaus B, C en D type ministerieel besluit prom. 14/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008014346 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende verkorting van de duur van de opleidingen die door de naamloze vennootschap Trainsport zullen worden verstrekt in het raam van haar erkenning als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuu type ministerieel besluit prom. 25/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008013556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor h type ministerieel besluit prom. 24/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008022644 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de Raad van Beroep bij de openbare instellingen van de Sociale Zekerheid in het raam van de evaluatiecyclus type ministerieel besluit prom. 26/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008014342 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de bevordering van het gecombineerd goederenvervoer per spoor type ministerieel besluit prom. 25/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008013555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen voor de goederenbehandeling voor rekening van derden die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het verv type ministerieel besluit prom. 25/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008013554 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton vallen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008204305 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap type besluit van de vlaamse regering prom. 07/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008204262 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling van de lokale provinciewegen van de provincie Vlaams-Brabant bij de gemeentewegen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008036360 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs

decreet

type decreet prom. 24/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029596 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van de Sociaal-economische Raad van de Franse Gemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008000994 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 45 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2009 ten behoeve van de politiezones. - Algemene directie. - Veiligheid en Preventie. - Directie Politiebeheer

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/12/2008 numac 2008204351 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij beschikkingen nrs. 3506, 3509, 3502, 3510 en 3504 van 6 november 2008 gewezen in de procedure van toelaatbaarheid van de cassatieberoepen, in zake respectieveli 1. « Sc type bericht prom. -- pub. 03/12/2008 numac 2008204308 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 6 oktober 2008 in zake het openbaar ministerie tegen Luc Perdu en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 oktober 200 1. « Sc

document

type document prom. -- pub. 03/12/2008 numac 2008031588 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluit van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 september 2008 worden de volgende personen bevorderd in de graad van sergeant bij de Dienst voor Brandweer en Dringende Med Voor de type document prom. -- pub. 03/12/2008 numac 2008031586 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluit van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 september 2008 worden de volgende personen bevorderd in de graad van sergeant bij de met ingang van 1 juli 2008 in het Nede Voor de type document prom. -- pub. 03/12/2008 numac 2008031587 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluit van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 september 2008 worden de volgende personen bevorderd in de graad van adjudant bij de met ingang van 1 juli 2008 in het Fran Voor de type document prom. -- pub. 03/12/2008 numac 2008031589 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluit van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 september 2008 worden de volgende personen bevorderd in de graad van adjudant bij de Dienst voor Brandweer en Dringende Med Voor de type document prom. -- pub. 03/12/2008 numac 2008031590 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluit van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 september 2008 worden de volgende personen bevorderd in de graad van sergeant bij de Dienst voor Brandweer en Dringende Med Voor de type document prom. -- pub. 03/12/2008 numac 2008001003 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Campagne voor verkeersveiligheid « Rijden onder invloed - BOB » Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Voorzitter van het College van Procureurs-generaal Aan de heer Commissaris-generaal van de Federale Politie Aan Ter informatie : Aa

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 03/12/2008 numac 2008029578 bron ministerie van de franse gemeenschap Vaste bevorderings- en selectiecommissie. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 oktober 2008, in artikel 1, b), van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 april 2008 houdende aanwijzing v In « o type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029588 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 03/12/2008 numac 2008029610 bron ministerie van de franse gemeenschap Departement medisch toezicht van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 oktober 2008 wordt het departement voor medisch toezicht van het « S.E.P.P. » van de VZW « type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029586 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029582 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de bijdrage van de verdelers van televisieomroepdiensten tot de productie van audiovisuele werken in de vorm van coproducties en vooraankopen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 03/12/2008 numac 2008029617 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel. - Aanstelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 november 2008, wordt Mevr. Anne Thote, doctor in de geneeskunde, tot beëdigd ambtenaar met de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie aangesteld type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 03/12/2008 numac 2008029615 bron ministerie van de franse gemeenschap Gemeenschapsraad voor Hulpverlening aan de Jeugd. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 2008, worden in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2007 houdende aa type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029584 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029602 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de criteria en de nadere regels voor de toekenning van investeringssubsidies voor uitrusting aan de lokale televisiezenders type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 februari 2008 betreffende de werking van de Beroepscommissie voor het Onderwijs voor Sociale Promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/08/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029449 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het opleidingsplan dat eigen is aan het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijsnet , met toepassing van artikel 18 van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuu type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/09/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029597 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de Instellingen van openbaar nu type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029594 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de bijdrage van de uitgevers van televisieomroepdiensten tot de productie van audiovisuele werken in de vorm van coproducties en vooraankopen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/09/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029593 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029583 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor plaatselijke projecten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029587 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 oktober 2005 tot benoeming van de voorzitters en personeelsleden die de samenstelling uitmaken van de interzonale aanstellings

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/12/2008 numac 2008009979 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen : 1 ; - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Mechelen : 1 (vanaf 2 juni 2009). De kandidaa(...) Hij zendt eveneens aangetek

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/12/2008 numac 2008009978 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 november 2008, dat in werking treedt op 1 januari 2009, is aan Mevr. Draps, C., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van advocaat bij het Hof van Cassatie. Het is haar vergund de tite Het beroep

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/12/2008 numac 2008011412 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen door verhoging naar de hogere klasse Bij koninklijke besluiten van 22 april 2008 werden door verhoging naar de hogere klasse benoemd tot de titel van adviseur : met ranginneming op 1 april 2008 : - met ranginneming type benoemingen prom. -- pub. 03/12/2008 numac 2008011491 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 28 september 2008 werd, met ingang van 16 mei 2008, Mevr. Sonia VIART, in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché Overeenko

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 03/12/2008 numac 2008031603 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Overeenkomstig artikel 9, vijfde lid, van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is de SINT-AG

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 03/12/2008 numac 2008029577 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap « Académie royale de Médecine de Belgique » Samenstelling van het Bestuur voor 2009 Voorzitter : Stiennon, Jeanine-Anne, emeritus hoogleraar van de « Université de Mons », Résidence l'Echiquier, Boulevard Dolez 6, bte 41, 7000 Mons. Va Frühling

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 03/12/2008 numac 2008031593 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 27 oktober 2008, van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de vennootschap MOENS - DELWART Bureau d'architectes SPRL gelegen, Chemin Tollet 6 te 1435 HEVILLERS erkend als EPB-advi De erke type erkenning prom. -- pub. 03/12/2008 numac 2008031592 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 17 oktober 2008, van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de heer POISSON Daniel, gedomicilieerd rue de l'Argentine 88, te 1310 LA HULPE, erkend als EPB-adviseur, natuurlij De erke

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 03/12/2008 numac 2008204232 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 137/2008 van 21 oktober 2008 Rolnummers 4381, 4425 en 4454 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 1258 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 26 van de wet van 27 april 2007 betreffende de Het Grondw

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 03/12/2008 numac 2008204233 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 138/2008 van 22 oktober 2008 Rolnummers 4293, 4294, 4295 en 4296 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 3,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/12/2008 numac 2008204373 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs Nautisch Advies (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08089). - Erratum Gelieve kennis te nemen van het feit dat de uiterste inschrijvingsdatum van de functie ve(...) Voor mee type bericht van selor prom. -- pub. 03/12/2008 numac 2008204370 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs wegvervoer gevaarlijke goederen (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08084). - Erratum Gelieve kennis te nemen van het feit dat de uiterste inschrijvingsdatum v(...) Voor me type bericht van selor prom. -- pub. 03/12/2008 numac 2008204372 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige veiligheidscoördinatoren (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08086). - Erratum Gelieve kennis te nemen van het feit dat de uiterste inschrijvingsdatum van de functie verlengd wordt (...) Voor me

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 03/12/2008 numac 2008011523 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 71-

incompetitiestelling

type incompetitiestelling prom. -- pub. 03/12/2008 numac 2008003477 bron federale overheidsdienst financien Addendum bij de bijlage 1 van de incompetitiestelling in de klasse A2 van betrekkingen waaraan de titel van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur is verbonden in de buitendiensten van de FOD Financiën, gepublic(...) Voor de sector taxatie
^