B.S. Index van de publicaties van 4 december 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 04/12/2008 numac 2008022648 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, g), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ve type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2008 numac 2008013598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 november 2008 wordt aan de heer Segers, Harry, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Turn Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2008 numac 2008013597 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 november 2008 wordt aan de heer Haelterman, Eric, op het einde van de maand maart 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt va Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2008 numac 2008000940 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 13 november 2008 krijgt Mevr. Laurence Vancrayebeck, auditeur bij de Raad van State, de toestemming om enerzijds tijdens de academiejaren 2008-2009 en 2009-2010 haar m type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2008 numac 2008000885 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 13 november 2008 wordt de heer Denis Delvax, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de « Université libre de Bruxelles », tijdens de academiejaren 2008-2009 type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2008 numac 2008013595 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 november 2008 wordt aan de heer Wampers, Marcel, op het einde van de maand januari 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt v type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 04/12/2008 numac 2008003452 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6311bis van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor passiefhuizen type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2008 numac 2008000883 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 13 november 2008 wordt de heer Xavier Delgrange, eerste auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, vanaf het academiejaar 2008-2009 de functies uit te oefenen van 1. lesge type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2008 numac 2008013596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 november 2008 wordt aan de heer Van Den Bempt, Hendrik, op het einde van de maand april 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het a Belanghe

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/12/2008 numac 2008204335 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 6 november 2008 wordt de beslissing van 26 september 2008 goedgekeurd, waarbij de gewone algemene vergadering van de vennoten van de CVBA "Intercommunale d'Etude et de Gestion &quo(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/12/2008 numac 2008204341 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2008 wordt, op eigen verzoek, ontslag verleend aan de heer Alain Cromps, attaché stagiair, op 1 november 2008. Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2008 wordt de heer Guy Bivert, eerste Hij wordt ert type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/12/2008 numac 2008011525 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Mandaat. - Verlenging Door ministerieel besluit d.d. 28 november 2008 wordt het mandaat van de heer Hadelin de Beer de Laer, geboren te Tienen op 17 maart 1961, als voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkel

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/10/2008 pub. 04/12/2008 numac 2008031575 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Jette tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 1 van de Serkeynwijk goedgekeurd bij koninklijk besluit van 16 april 1951 en van h

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2008 pub. 04/12/2008 numac 2008036351 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden, de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie, type besluit van de vlaamse regering prom. 12/09/2008 pub. 04/12/2008 numac 2008036381 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleggen van een administratieve geldboete aan rechthebbende en verplichte inburgeraars

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/11/2008 pub. 04/12/2008 numac 2008204365 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de modaliteiten voor de aanpassing van de bedragen bedoeld in artikel 203 van de Waalse Huisvestingscode en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorw

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 04/12/2008 numac 2008204207 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 151/2008 van 6 november 2008 Rolnummers 4331 en 4333 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 81 en 82 van de programmawet van 27 april 2007 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt e

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 04/12/2008 numac 2008029616 bron ministerie van de franse gemeenschap Leden van de Commissie voor deontologie voor hulpverlening aan de jeugd. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap, van 3 november 2008, wordt benoemd tot stemgerechtigd lid Mevr. Alice Jaspart, ter vervanging van de heer type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2008 pub. 04/12/2008 numac 2008029585 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs, voor het schooljaar 2008-2009, met toepassing van artikel 2, 1°, van het decreet van 28 april 2004 bet

erratum

type erratum prom. 21/10/2008 pub. 04/12/2008 numac 2008022646 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 5, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum

arrest

type arrest prom. 25/11/2008 pub. 04/12/2008 numac 2008003479 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2008 numac 2008013599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 november 2008 is de heer Vrints, Jan, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer Van Der Schueren, Pi

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 04/12/2008 numac 2008204271 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 141/2008 van 30 oktober 2008 Rolnummer 4303 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 371 en 376 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Ber Het Grondw
^