B.S. Index van de publicaties van 11 december 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2007 pub. 11/12/2008 numac 2008001011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende bepaalde bankdiensten type wet prom. -- pub. 11/12/2008 numac 2008011534 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning. - « C.P.A.S. de Charleroi » Bij beslissing van 26 november 2008, genomen in toepassing van de artikelen 3, type wet prom. 18/09/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008015149 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Ghana tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinst, ondertek type wet prom. 15/07/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008015113 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inko

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2008 numac 2008024468 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 28 oktober 2008 wordt de heer Libeer, Jean-Claude Prudent Marie, afdelingshoofd bij de Federale Wetenschappelijke Instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » van de Federale O De hee type koninklijk besluit prom. 31/10/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008024494 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 2.400 euro aan de VZW « Fondation Travail-Université » betreffende haar activiteiten in het kader van het Brussels Intersyndicaal Sensibiliseringsnetwerk voor het Milieu type koninklijk besluit prom. 31/10/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008024493 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 6.000 euro aan de VZW « Formation Education Culture » betreffende haar activiteiten in het kader van het « Réseau intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement » « RISE type koninklijk besluit prom. 31/10/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008024496 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 1.200 euro aan de VZW « Bien-être des Salariés » betreffende haar activiteiten in het kader van het Brussels Intersyndicaal Sensibiliseringsnetwerk voor het Milieu type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008011528 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een rechtskundig bijzitter van de Nationale Raad van de Orde van Architecten type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2008 numac 2008018336 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Integra BVBA - Statiestraat 164 G-001 type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008013586 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen en van haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008013587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en van haar uitvoeringsbesluiten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/11/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008204445 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het vochtige gebied met een biologisch belang « Fontaine bleue », te Moeskroen type ministerieel besluit prom. 25/11/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008014348 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van artikel 48.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/11/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008204474 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Leefmilieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt type besluit van de waalse regering prom. 13/11/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008204442 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de financieringsregels van de « Société wallonne du Crédit social »

bericht

type bericht prom. 28/11/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008018366 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennin type bericht prom. -- pub. 11/12/2008 numac 2008022656 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raad voor advies inzake revalidatie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Benoeming van een lid Bij ko 4

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 11/09/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008204466 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord met betrekking tot de tegemoetkoming van de Federale overheid in de deelname van de Belgische industrie aan het programma AIRBUS A350 XWB

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/10/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008029601 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het opleidingsplan in verband met het luik dat eigen is aan het onderwijsnet georganiseerd door de Franse Gemeenschap, bij toepassing van artikel 18, § 2, van het decreet van 2 feb

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 11/12/2008 numac 2008095267 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van overdrachten van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor Deze

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 11/12/2008 numac 2008001025 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding Bij ministerieel besluit van 7 november 2008 wordt artikel 2 van het minis « Arti type vergunning prom. -- pub. 11/12/2008 numac 2008001019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2008 wordt de vergunning tot het exploiteren De verg

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 11/12/2008 numac 2008204363 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 169/2008 van 27 november 2008 Rolnummer 4377 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 19 van de wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerecht Het Grondwe

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 11/12/2008 numac 2008015199 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Internationale Overeenkomst nopens de beperking van de aansprakelijkheid van de eigenaren van zeeschepen, gedaan te Brussel op 10 oktober 1957 . - Opzegging door de Republiek IJsland Op 5 november 2008 ontving de Federale Overheidsdienst Bu(...) Overee

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 11/12/2008 numac 2008204285 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 159/2008 van 20 november 2008 Rolnummer 4329 In zake : het beroep tot vernietiging van rubriek XXXVII, tweede lid, 2°, van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling Het Grondw
^