B.S. Index van de publicaties van 12 december 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/12/2008 numac 2008009971 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 12 november 2008 is machtiging verleend aan : de heer **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te(...) de heer **** **** type wet prom. -- pub. 12/12/2008 numac 2008204362 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 170/2008 van 27 november 2008 Rolnummer 4391 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 8 van de wet van 15 mei 2007 op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van s Het Grondwe

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008013431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de feestdag 2 mei 2008 en de verloning bij e type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008013428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige arbei type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008013432 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende de arbeidsorganisatie in de diensten IT Data Center en type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2008 numac 2008018359 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling AIB Vinçotte International NV - G-001 type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008003470 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit betreffende de aanvulling van bijlage 2 van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot vaststelling van het statuut van de leden van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën en tot wijziging van het koninklijk besluit va type koninklijk besluit prom. 18/11/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008003471 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van het Interfederaal Korps van de Inspectie type koninklijk besluit prom. 08/12/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008009980 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008013588 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en van haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008002157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de overeenkomst gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel tot uitvoering van het koninklijk besluit van 28 september 2008 betreffende de herstructurering van het Fonds voor spoor type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008024516 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008002148 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 28/09/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008013372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de carenzdagen type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008013357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1995 tot oprichting type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008002156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende storting op rekening « Fonds voor Spoorweginvesteringen » van de niet door de NMBS-Groep gebruikte investeringsmiddelen type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008003473 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van werkgeversbijdragen en -premies bedoeld in artikel 52, 3°, b, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/12/2008 numac 2008013604 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van de Directie Wettelijk Toezicht van de Regie der Gebouwen als externe dienst voor technische controles op de werkplaats Bij ministerieel besluit van 6 november 2008 wordt de Directie Wettelijk Toezicht van de Regie der Gebouwen, ge - de con

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008204500 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformaties van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer

decreet

type decreet prom. 20/11/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008204444 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 29 maart 1993 betreffende de erkenning en de toekenning van toelagen aan de geïntegreerde gezondheidsverenigingen type decreet prom. 20/11/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008204443 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 7 november 2007 betreffende de subsidies voor investeringen in inrichtingen voor de opvang van bejaarde personen

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/12/2008 numac 2008018369 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Rudi De Coster, die woonplaats kiest bij Mr. Pascal Lahou Dit bes type bericht prom. -- pub. 12/12/2008 numac 2008018370 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Lidy Matthys, wonende te 9260 Wichelen , Wetter(...) Dit besluit i

document

type document prom. -- pub. 12/12/2008 numac 2008003455 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplic De vierde type document prom. -- pub. 12/12/2008 numac 2008013611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Luik Op 3 december 2008 werd de heer Michaux, Hugues, raadsheer in sociale zaken, als werknemer arbeider, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsver type document prom. -- pub. 12/12/2008 numac 2008031612 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als koeltechnisch bedrijf Bij beslissing van 22 okotober 2008, van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de onderneming AIR CLIM, gelegen avenue du Commerce 52, te 1420 Braine-l'Alleud, geregistreerd als koeltechnisch bedrijf. Bij bes type document prom. -- pub. 12/12/2008 numac 2008031608 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registraties als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 8 oktober 2008 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de heer CLOQUET-DE BLAUWE, Yves, woonachtig te Lindestraat 246, te Bij de bes type document prom. -- pub. 12/12/2008 numac 2008204263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs Bij besluit van de Directeur-generaal van 19 november 2008, dat in werking treedt de 1. als type document prom. -- pub. 12/12/2008 numac 2008204082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Bij besluit van de Directeur-generaal van 6 november 2008, dat in wer worden

erratum

type erratum prom. -- pub. 12/12/2008 numac 2008000988 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Benoemingen. - Erratum De lijst tot benoeming van de leden van de medische jury bedoeld in artikel 54.9. van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming v Lijst leden

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2008 numac 2008022657 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 november 2008 wordt de heer Vandenbreeden, J., benoemd in de hoedanigheid van Bij h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2008 numac 2008022658 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de kinesitherapeuten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 november 20 Bij het

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/12/2008 numac 2008204506 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 186.995 van 13 oktober 2008 in zake Dennis Rommel tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 oktober 20 « Is ar

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 12/12/2008 numac 2008015198 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 oktober 2008 wordt Mevr. Anne-Françoise Paradis, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 september 2008, met ranginneming op 1 september 2007, in het Fran Aan bet type benoemingen prom. -- pub. 12/12/2008 numac 2008013610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 november 2008 wordt de heer Norgue Laridon, met ingang van 1 juli 2008, tot rijksambtenaar benoemd in de vakklasse A2 - Informatie- en Communicatietechnologie, met als titel attaché en rangin Een ber type benoemingen prom. -- pub. 12/12/2008 numac 2008013609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 november 2008 wordt Mevr. Katrien Lysens, met ingang van 1 september 2008, tot rijksambtenaar benoemd in de vakklasse A2 - Menselijke en Dierlijke Gezondheid, met als titel attaché en ranginn Een ber type benoemingen prom. -- pub. 12/12/2008 numac 2008018351 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 7 november 2008 wordt Mevr. De Vos, Claire, met ingang van 16 augustus 2008, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondhei Aan bel type benoemingen prom. -- pub. 12/12/2008 numac 2008018355 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 7 november 2008 wordt de heer Fonck, Guy, met ingang van 16 september 2008, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Aan be type benoemingen prom. -- pub. 12/12/2008 numac 2008018356 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 7 november 2008 wordt de heer Denayer, Bart, met ingang van 16 september 2008, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap v Aan be

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 12/12/2008 numac 2008204286 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 163/2008 van 20 november 2008 Rolnummer 4364 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 172,

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 12/12/2008 numac 2008009992 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 14 oktober 2008, heeft de heer Cruysmans, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 12/12/2008 numac 2008204542 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (ANG08899) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 12/12/2008 numac 2008204541 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige psychologen Expertise (niveau A) voor de FOD Justitie (ANG08863) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 60 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenni(...) Naast deze

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 12/12/2008 numac 2008014349 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Ten gevolge van de bekentenis van faillissement van 20 oktober 2008 werd de erkenning n° 2636 van de autorijschool « Auto-école Contact » ingetrokken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 12/12/2008 numac 2008014350 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra
^