B.S. Index van de publicaties van 19 december 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/12/2008 numac 2008009997 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 december 2008 is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) type wet prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 01/04/2007 pub. 19/12/2008 numac 2008001028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 19/12/2008 numac 2008041312 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008013508 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej type koninklijk besluit prom. 08/12/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008002162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de uitvoering van artikelen 160 en 162, § 2, van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen betreffende de invoering van een stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen voor de autonome overheidsbedr type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2008 numac 2008002159 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie **** eretekens Bij koninklijk besluit van 7 december 2008 wordt het burgerlijk ereteken aan de hierna vermelde ambtenaar toegekend : Voor 25 jaar dienst De **** 1**** klasse : Mevr. ****, ****, adviseur. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2008 numac 2008204452 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 november 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2008 numac 2008204453 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden Bij koninklijk besluit van 12 november 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2008 numac 2008013631 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 december 2008 wordt aan de heer Vandewaetere, Etienne, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Arbeidsre type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2008 numac 2008013634 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 december 2008 wordt aan Mevr. Moyson, Heidi, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Turnhou type koninklijk besluit prom. 15/12/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008024522 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der geneesheren en van de magistraten-bijzitters en de magistraten-plaatsvervangende bijzitte type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2008 numac 2008204454 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden Bij koninklijk besluit van 12 november 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008011430 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008003503 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de waarborg van bepaalde risico's aangegaan door financiële instellingen type koninklijk besluit prom. 12/12/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008010006 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot vaststelling van de territoriale bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechtbanken type koninklijk besluit prom. 09/12/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008022675 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 tot uitvoering van artikel 71bis, §§ 1 en 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 19 type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008013504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 21/10/1993 pub. 19/12/2008 numac 2008001017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 44 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008013490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008003508 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008010020 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 1993 tot vaststelling van de vergoedingen van de leden van de Cel voor financiële informatieverwerking en het maximumbedrag van haar begroting type ministerieel besluit prom. 04/12/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008024507 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan Actolux VZW inzake een project met betrekking tot « Actomove : Inrichten van sportieve en ludieke activiteiten voor druggebruikers » type ministerieel besluit prom. 11/12/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008014358 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling belast met de materiële organisatie van de examens voor de bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan deze van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. 15/12/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008022676 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 27/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008024504 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 november 2007 tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/12/2008 numac 2008031638 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioenen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 januari 2008 wordt de heer De Cook, Willy, directeur bij het Bestuur Economie en Werkgelegenheid /Directie Buitenlandse Handel gemachtigd aanspraak te make(...) Bij besl

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008036443 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de mestverwerking

decreet

type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204573 bron waalse overheidsdienst Decreet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, met inbegrip van de discriminatie tussen vrouwen en mannen inzake economie, tewerkstelling en beroepsopleiding type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204572 bron waalse overheidsdienst Kaderdecreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/12/2008 numac 2008009991 bron federale overheidsdienst justitie Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, type bericht prom. -- pub. 19/12/2008 numac 2008018396 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, met maa Dit besl type bericht prom. -- pub. 19/12/2008 numac 2008018388 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Belgische Vereniging Apothekers Specialisten in de Dit besl

document

type document prom. -- pub. 19/12/2008 numac 2008031591 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluit van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 2 september 2008, worden de volgende personen bevorderd in de graad van sergeant bij de Dienst voor Brandweer en Dringende M Voor de

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2008 numac 2008013633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 december 2008 is de heer Temmerman, Christian, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Adriaens, Arsène, wi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2008 numac 2008013630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 december 2008 is Mevr. De Jonghe, Monica, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer van Lidth de Jeude, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2008 numac 2008013632 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 december 2008 is de heer Strubbe, Joost, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Leyman, Peter, wiens manda

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/12/2007 pub. 19/12/2008 numac 2008031622 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2007/1454 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de tweede fase van de maatregelen voorzien in het kader van het in 2000 gesloten akkoord met de social-profitsector voor verenigingen die een specifieke overeenkomst of een type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 10/04/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008031623 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/256 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de tweede fase van de maatregelen voorzien in het kader van het in 2000 gesloten akkoord met de social-profitsector voor verenigingen die een specifieke overeenkomst of een g

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 19/12/2008 numac 2008204548 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 187.140 van 16 oktober 2008 in zake Michel Tillieut en de vzw « Association des habitants de Louvain-la-Neuve » en (2) Willy Grégoire tegen het Wa(...) «

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/12/2008 numac 2008018368 bron instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Personeel. - Benoeming Bij beslissing van zijn Raad van Bestuur van 12 november 2008 wordt Mevr. Carla Rijmenams, attaché behorende tot het Nederlandse taalkader, met terugwerkende kracht vanaf 5 september 2008, bevorderd tot de graad van advise Een be

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 19/12/2008 numac 2008042012 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/12/2008 numac 2008204616 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige adviseur Managementondersteuning (klasse A3) voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (MNG08095) Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen solliciteren als (...) Toelaatb

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 19/12/2008 numac 2008043012 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (o(...) Voor de raadpleging van de

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 19/12/2008 numac 2008054674 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Petit, Germain Joseph Ernest Petit, Germain Joseph Ernest, gescheiden van Mevr. Nelly Alvorens te b

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 16/12/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008003505 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij type document betreffende de nationale loterij prom. 16/12/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008003504 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij
^