B.S. Index van de publicaties van 23 december 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/12/2008 numac 2008009996 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 7 december 2008 is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****-**** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008001036 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen inzake de mandaten bij de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2008 numac 2008002167 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 18 mei 2008 werd aan de heer LEGRAND, Jean-Jacques, ambtenaar in de vakklasse A3 met de titel van adviseur-generaal van het openbaar ambt bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organis Hij mag type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2008 numac 2008022649 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 28 oktober 2008 wordt, op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 1 mei 2009, aan de heer Willem Lambrechts, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Hij is ertoe ge type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008024520 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor een opdracht van vertegenwoordiging van de verbruikersorganisaties in de adviesorganen die thema's behandelen welke onder type koninklijk besluit prom. 08/12/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008010017 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Kansspelcommissie type koninklijk besluit prom. 17/12/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008018389 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende het toezicht uit te oefenen door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008001024 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/12/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008018374 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1978 houdende regelen betreffende de officina's en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen type koninklijk besluit prom. 15/12/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008024500 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008024511 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van plaatsvervangende assessoren bij de provinciale raad van de Orde der apothekers van Namen en bij de provinciale raad van de Orde der apothekers van Brabant, met het Frans als voertaal type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008015203 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-54-4 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 en bestemd voor de looncompensatie van militairen, van leden van de Feder type koninklijk besluit prom. 12/10/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008001042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 31/10/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008001023 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008024518 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor het aanmaken van een website voor informatie en coaching over voeding type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008024519 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor het aanmaken van een studie over de voedingswaarde-etikettering en een studie over het zoutgehalte van de voedingsproducte type koninklijk besluit prom. 15/12/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008024501 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie 'mobiele urgentiegroep' moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2008 numac 2008002165 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2008 wordt Mevr. Arlin BAGDAT, via vrijwilligge mobiliteit overgeplaatst als ambtenaar in de vakklasse A31 met de titel van adviseur bij het Federale Overheidsdienst Personeel en Orga Bij kon

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/11/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008022667 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst van sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type ministerieel besluit prom. 13/11/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008001029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de bijzitters van het administratief en logistiek kader van de politiediensten bij de tuchtraad van de geïntegreerde politie. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/12/2008 numac 2008011545 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Afdeling Controle Bekendmaking ter uitvoering van het ministerieel besluit van 7 november 1978 betreffende de herijk en de technische controle van de meetwerktuigen type ministerieel besluit prom. 06/11/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008204590 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 13/11/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008204594 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 16/12/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008003516 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 06/11/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008204592 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 13 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/11/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008204593 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 52 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 06/11/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008204591 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 04/12/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008024506 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanduiding van de medewerkers van de coördinatoren van de Algemene Cel Drugsbeleid type ministerieel besluit prom. 17/11/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008204595 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2006 betreffende het autonome beheer van land- en tuinbouwbedrijven en het kunstmatig creëren van betalingsvoorwaarden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008204627 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 november 2008 betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie in de steden en gemeenten van Wallonië voor wat betreft de aangelegenheden waarvan de uitoefening van de Franse Geme type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008204626 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 6 november 2008 betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie in de steden en gemeenten van Wallonië type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008204625 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 19 juni 1989 houdende organisatie van de erkenning en de toekenning van toelagen aan de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiens

decreet

type decreet prom. 28/11/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008036409 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 23 mei 2003 betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/12/2008 numac 2008204647 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 25 november 2008 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 november 2008, zijn een beroe Die zaak type bericht prom. -- pub. 23/12/2008 numac 2008018397 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Marc

document

type document prom. -- pub. 23/12/2008 numac 2008010030 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat De Nederlandstalige benoemingscommissie voor het notariaat is als volgt samengesteld, voor de duur van vier jaar : Externe leden Effectief : De heer Eric Dursin, raadsheer in het hof van beroep te Gent. Plaatsvervanger : De he Effectief : De h

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2008 numac 2008022679 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 d Bij he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/2008 numac 2008010025 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, (...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservar

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/12/2008 numac 2008010027 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 april 2008, dat in werking treedt op 31 december 2008, is de heer Caprasse, E., kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensio Het beroep type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/12/2008 numac 2008010022 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 november 2008, is een einde gesteld aan de functies van de heer Van den Plas, B., griffier bij het vredegerecht van het kanton Turnhout, met ingang van 31 oktober 2008 's avonds. Betrokkene mag Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/12/2008 numac 2008010026 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 16 december 2008 is het verzoek tot associatie van Mevr. Van Bever, P., notaris ter standplaats Ciney , en van Mevr. Perleau, A., kandidaat-notaris, o(...) Mevr. Perleau, A., is aangesteld als

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/12/2008 numac 2008014355 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 november 2008, wordt de heer Philippe MARESCQ vast benoemd in de klasse A2. met de titel van attaché, in de vakrichting "Mobiliteit en Vervoer" bij de Federale Overheidsdienst Mobili Overeenkomstig d type benoemingen prom. -- pub. 23/12/2008 numac 2008022650 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 oktober 2008 wordt Mevr. Cindy Jossa, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekking van het Nederland Overeen type benoemingen prom. -- pub. 23/12/2008 numac 2008018354 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 7 november 2008 wordt Mevr. Putseys, Myriam, met ingang van 16 september 2008, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondh Aan bel type benoemingen prom. -- pub. 23/12/2008 numac 2008002166 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2008 wordt Mevr. Anne DOSIERE, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Bij ko

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/12/2008 numac 2008000974 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 7 december 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de mutualiteit « Landsbond der Christelijke Mutualiteiten » te Brussel om van 1 januari 20

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 23/12/2008 numac 2008018400 bron federale kamers Examen georganiseerd met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een wervingsreserve van schilders De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een wervingsreserve Beschrijvin

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 23/12/2008 numac 2008204649 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taalexamens georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2002 tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van a In u type bericht van selor prom. -- pub. 23/12/2008 numac 2008204632 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige burgerlijk ingenieurs Spoorvervoer (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG08024) werd afgesloten op 11 december 2008. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige burgerlijk ingenieu(...) type bericht van selor prom. -- pub. 23/12/2008 numac 2008204650 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taalexamens georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 maart 2007 tot regeling van de examens waarbij de kandidaten voor het ambt van hoofdgriffier, griffier en van deskundige, administratief deskundige en assisten In type bericht van selor prom. -- pub. 23/12/2008 numac 2008204648 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taalexamens In uitvoering van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 wordt de eerste sessie van het jaar 2009 (...) type bericht van selor prom. -- pub. 23/12/2008 numac 2008204652 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés. - Uitslagen De vergelijkende selectie van Franstalige attachés - functie : landbouwkundig ingenieur (m/v) (niveau 1) voor het Ministerie en enkele instellingen van (...) De vergelijkende selectie van F

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 23/12/2008 numac 2008003509 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « ATOMIUM » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « ATOMIUM », een door de Nati - v
^