B.S. Index van de publicaties van 29 december 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021118 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. -- pub. 29/12/2008 numac 2008003520 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, van 16 december 2008, wordt inge type wet prom. 17/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008003517 bron federale overheidsdienst financien Wet inzonderheid tot oprichting van een auditcomité in de genoteerde vennootschappen en de financiële ondernemingen type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021117 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koningin Fabiola en van een jaarlij

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008013654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2008 numac 2008022698 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde estuarium Aanvraag tot het verkrijgen van een machtiging en vergunning voor de bouw en de exploitatie van een windmolenpark in de zeegebieden onder de rechts(...) In toepassing va type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2008 numac 2008013652 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 december 2008 wordt aan de heer Marlier, Philippe, op het einde van de maand december 2008, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het amb Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2008 numac 2008002164 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2008 wordt de heer Godefroid DRUGMAN, attaché - klasse A1, door verhoging in de klasse tot de klasse A2 - ongewijzigde titel bevorderd bij de Selectiebureau van de Federale Overhei Bij ko type koninklijk besluit prom. 18/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008024491 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsen in het kader van de uitvoering van het nationale plan ter bestrijding van intrafamili type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2008 numac 2008015204 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 28 november 2008, worden de ambtenaren van de derde en vierde administratieve klasse van de Kanselarijcarrière van wie de namen volgen bevorderd tot de tweede administrati Het ber type koninklijk besluit prom. 15/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008022654 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 23/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008013648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 oktober 2007 tot invoering van een bijkomende werkgeversbijdrage ten bate van de financiering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot sectoren die onvoldoende o type koninklijk besluit prom. 15/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008022653 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type koninklijk besluit prom. 09/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008024525 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels betreffende de betaling van de positieve inhaalbedragen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 23/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008013626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 79bis, § 2, en 79ter, § 4, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008010024 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het organigram van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie type ministerieel besluit prom. 17/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036465 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008204596 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0140B van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036464 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld, loodsvergoedingen voor loodsverrichtingen in de loodsvaarwateren en andere kosten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036458 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 mei 2002 tot vaststelling van de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de spo

decreet

type decreet prom. 19/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036466 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval type decreet prom. 05/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008204543 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval type decreet prom. 19/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036457 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/12/2008 numac 2008018401 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jacques Vannieuwenhuyse en André Vannieuwenhuyse, beiden Dit bes

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 bron vlaamse overheid Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval

programmawet

type programmawet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet

arrest

type arrest prom. 09/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008003514 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend type arrest prom. 09/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008003518 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend

beschikking

type beschikking prom. 19/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008031660 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 tussen het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2008 numac 2008022661 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 november 2008, dat in we Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/12/2008 numac 2008010037 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde : 1 ; - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Luik : 1 (vanaf 26 juni 2009). De kandidaa(...) Hij zendt eveneens, aangetek

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/12/2008 numac 2008010036 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 december 2008 is Mevr. Heremans, N., advocaat, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Leuven. Zij wordt gelijktijdig benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbe Het beroep

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/12/2008 numac 2008041712 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 362e AANVULLING Bijwerking op 10 december 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 29/12/2008 numac 2008001057 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 5 november 2008 wordt de vergunning tot het De verg type vergunning prom. -- pub. 29/12/2008 numac 2008001056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 1 december 2008 wordt de vergunning tot het

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 29/12/2008 numac 2008015206 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 17 december 2008 hebben H.E. de Heer Park, Joon-woo, de Heer Panapasi Nelesone, de Heer Ivan Oliveira Cannabrava en de Heer Yevhen Bersheda de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieve H.E. w

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 29/12/2008 numac 2008001060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Erkenning Bij ministerieel bes

wijziging aan de grondwet

type wijziging aan de grondwet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021116 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wijziging aan de Grondwet (2)

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 29/12/2008 numac 2008204497 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 145/2008 van 30 oktober 2008 Rolnummer 4371 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 42bis, eerste lid, van de bij koninklijk besluit van 19 december 1939 gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag voor Het Grond

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 29/12/2008 numac 2008204729 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige klerken Uitslag. - Erratum Deze uitslagen zijn reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 22 december 2008. Er is een wijziging betreffende het selectienummer. De vergelijkende selectie van Fran
^