B.S. Index van de publicaties van 6 januari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/01/2009 numac 2008010016 bron federale overheidsdienst justitie **** van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 21 november 2008 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, en Mevr. **** ****, **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 06/01/2009 numac 2008013291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de brugpensioenregeling in de sector van de diamantni type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2009 numac 2008010033 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 28 november 2008 wordt Mevr. Katelijne Seynnaeve, geboren op 1 januari 1(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2009 numac 2008010032 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijke besluiten van 28 november 2008 worden met de titel van attaché-gevangenisdirecteur (...) type koninklijk besluit prom. 15/12/2008 pub. 06/01/2009 numac 2008021121 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2009 numac 2008010031 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijke besluiten van 28 november 2008 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klass(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2009 numac 2008014359 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Afzonderlijke personeelsformatie. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 28 november 2008 is bevorderd Orde van Leopold II Officier De heer Vandekerckhove, Roland, eerste officier - werktuigkundige A. Hij neemt zijn rang in de type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 06/01/2009 numac 2008013398 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 j type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2009 numac 2008015209 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse dienst Vrijstelling van dienst Bij ministeriële besluiten van 29 augustus 2008 en 21 oktober 2008 werd aan de heer Frank Geerkens een vrijstelling van dienst toegekend voor de duur van twee jaar, met ingang van 1 november 2008, o Aanstelli type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 06/01/2009 numac 2008013361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de brugpensioenregeling op 56 jaar met 40 jaar beroepslo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/01/2009 numac 2008204766 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 3 november 2008 wordt de NV "T.T.S. Multimodal Belgium", met ingang van 3 november 2008, voor een termijn van drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PC Bij ministerieel type ministerieel besluit prom. 18/12/2008 pub. 06/01/2009 numac 2008021123 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbel type ministerieel besluit prom. 19/12/2008 pub. 06/01/2009 numac 2008021122 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/01/2009 numac 2008011548 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 5 december 2008 is het verdelingsreglement van 3 november 2008 van het deel « type ministerieel besluit prom. 05/12/2008 pub. 06/01/2009 numac 2008011546 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/01/2009 numac 2008011549 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 5 december 2008 is het verdelingsreglement van 3 november 2008 van het deel «

arrest

type arrest prom. 16/12/2008 pub. 06/01/2009 numac 2008003522 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de derivatenspecialisten naar Belgisch recht

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/01/2009 numac 2008031635 bron brussels parlement Vergelijkend examen voor het ambt van Nederlandstalige attaché-vertaler (niveau A) voor het Brussels Parlement Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten : De ka(...) - het diploma va

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/01/2009 numac 2008010049 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2008, is de aanwijzing van Mevr. De Leenheer, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termi Bij ko

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/01/2009 numac 2008001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 10 december 2008 genomen krachtens het koninklijk belsuit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 06/01/2009 numac 2008001074 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 31 oktober 2008 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan El Bij bes type erkenning prom. -- pub. 06/01/2009 numac 2008001075 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Opheffingen Bij besluit van 8 oktober 2008 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming ver Bij besl

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/01/2009 numac 2008010051 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent De aanwijzing van de heer De Meue, A., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 16 januari 2009. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/01/2009 numac 2008010050 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel De aanwijzing van de heer Rutsaert, D., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 11 januari 2009.

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 06/01/2009 numac 2008015210 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 4 december 2008 heeft de heer Koen Minne de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van Turkmenistan uit te oefenen, met als consulair ressort het Waalse Gewest en het Vlaamse Gewest.
^