B.S. Index van de publicaties van 13 januari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/01/2009 numac 2008022706 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 16 december 2008 en in uitvoering van artikel Interpretatier

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/12/2008 pub. 13/01/2009 numac 2008022697 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2009 numac 2009009014 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 7 december 2008 is het aantal te benoemen kandidaat-notarissen voor het jaar 2009 vastgesteld als volgt : - voor de Franse taalrol : 24; - voor de Nederlandse taalrol : 36. Het beroep tot nietigverkl type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2009 numac 2009018006 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Integra BVBA, Statiestraat 164, G-022 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2009 numac 2009015002 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 wordt de heer Laurent Tasquin, attaché - klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, via vrijwillige mobiliteit, met ingang van 1 september 20 Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2009 numac 2009015001 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 19 maart 2008 wordt Mevr. Myriam Piette, attaché - klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Financiën, via vrijwillige mobiliteit, met ingang van 1 maart 2008 overgeplaatst naar d Overe type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2009 numac 2009009012 bron federale overheidsdienst justitie Aanwijzing tot het mandaat van gerechtelijke directeur bij de federale politie Bij koninklijk besluit van 16 december 2008, is de heer Farcy, Fr., aangewezen voor het ambt van gerechtelijke directeur van de gedeconcentreerde gerechtelijke di Het beroep type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2009 numac 2009018007 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling SGS Belgium NV, Noorderlaan 87, G-001

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/01/2009 numac 2008204826 bron waalse overheidsdienst Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 3 december 2008 wordt de aan de SPRL Mistral verleende erkenning als arbeidsbemiddelingsbureau voor de dienstverlening werving en selectie vanaf 31 oktober 2008 voor onbepaalde duur hernieuwd wat betr Deze erk type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/01/2009 numac 2008031656 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit houdende erkenning van bevoegde technici voor de uitvoering van de verbrandingscontrole en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreff Bij min type ministerieel besluit prom. 24/12/2008 pub. 13/01/2009 numac 2009031001 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 1 bij het besluit van 19 juni 2008 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het algemeen reglement van het Brussels Waarborgfonds type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/01/2009 numac 2008031657 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit houdende erkenning van bevoegde firma's voor de uitoefening van de controle en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de mili Bij min

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/12/2008 pub. 13/01/2009 numac 2008031663 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, houdende wijzigingen aan het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 24 april 2008 tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad voor gebruikers van elekt type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2008 pub. 13/01/2009 numac 2009031009 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gemachtigd om 446 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsb type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/01/2009 numac 2008031658 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Elsene. - Bijzonder bestemmingsplan « Huizenblok 24 ». - Goedkeuring Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2008 wordt het bijzonder bestemmingsplan « huizenblok 24 » van de Gemeente Elsene gelegen t

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 13/01/2009 numac 2008204812 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een kind- en jongere-effectrapport type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 13/01/2009 numac 2008204756 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 houdende benoeming van de leden van de Raad voor betwistingen over studievoortgangsbeslissingen bevoegd voor het hoger onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 13/01/2009 numac 2008204827 bron waalse overheidsdienst Subregionale Comités voor Arbeidsbemiddeling en Vorming Bij besluit van de Waalse Regering van 23 oktober 2008, dat in werking treedt op 23 oktober 2008, wordt de heer Philippe Albini als vertegenwoordiger van een representatieve werknemersorga Bij be type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2008 pub. 13/01/2009 numac 2009200029 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering inzake de inwerkingtreding van het artikel 6 van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek en de werking van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois"

decreet

type decreet prom. 12/12/2008 pub. 13/01/2009 numac 2008029672 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de bestrijding van sommige vormen van discriminatie

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/01/2009 numac 2008013549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, wiens kantoren gevestigd zijn te 1210 Brussel, Kunstlaan 7, brengt ter kennis van de betrokk Artikel 1,

document

type document prom. 24/10/2008 pub. 13/01/2009 numac 2008029603 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van sommige opleidingsprofielen bepaald overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 27 oktober 1994 tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs type document prom. -- pub. 13/01/2009 numac 2008031683 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Bevorderingen Bij besluit van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 september 2008 worden de volgende personen bevorderd in de graad van sergeant bij de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp met ingang NO

erratum

type erratum prom. 24/12/2008 pub. 13/01/2009 numac 2009003008 bron federale overheidsdienst financien Financiewet voor het begrotingsjaar 2009 Erratum type erratum prom. 19/12/2008 pub. 13/01/2009 numac 2009200030 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het aantal bosdistricten en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 1999 tot vaststelling van de grenzen van de directies van de buitendiensten van de Afdeling Natuur en Bossen. -

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2009 numac 2009015000 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 wordt Mevr. Isabelle Paelinck met ingang van 1 juli 2008 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Buitenl De vak

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/01/2009 numac 2009009013 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-notarissen voor het jaar 2009. - Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 39 van de wet van 25 ventôse jaar XI tot organisatie van het notarisambt, zullen weldra de De kan

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2009 numac 2009200019 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige adviseurs eHR (niveau A) voor de FOD Personeel & Organisatie (AFG08029) De vergelijkende selectie van Franstalige adviseurs eHR (m/v) (niveau A) voor de FOD Personeel & Organisatie (AFG08(...)

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 13/01/2009 numac 2008014366 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 13/01/2009 numac 2008014364 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 13/01/2009 numac 2008014365 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Erken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 13/01/2009 numac 2008014367 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erkenn
^