B.S. Index van de publicaties van 15 januari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/04/2007 pub. 15/01/2009 numac 2008001050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 15/01/2009 numac 2008010060 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 18 december 2008 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** **** type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/01/2009 numac 2008001045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van een juridisch kader voor sommige verleners van vertrouwensdiensten Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 15/01/2009 numac 2008010057 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 18 december 2008, is machtiging verleend aan de genaamde **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2009 numac 2008007247 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Bevorderingen van lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 7283 van 14 november 2008, worden de lagere officieren van wie de namen volgen, benoemd tot de hogere graad in het reservekader, op 28 **** ****. type koninklijk besluit prom. 17/12/2008 pub. 15/01/2009 numac 2008204738 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van het Beheerscomité van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 16/12/2008 pub. 15/01/2009 numac 2008013661 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende bepaling van het aantal leden van het Federaal Aansturingsbureau, opgericht bij de programmawet I van 27 december 2006 en tot bepaling van het administratief en geldelijk statuut van sommige van zijn leden evenals van de leden type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2009 numac 2008015208 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carriere Hoofdbestuur. - Ambtshalve ontslagen Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 en met ingang van 1 februari 2008 wordt aan de heer Geert De Proost, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Bij koni type koninklijk besluit prom. 17/12/2008 pub. 15/01/2009 numac 2009022001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 mei 2008 houdende benoeming van de voorzitters en leden van de Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de D type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 15/01/2009 numac 2009011013 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels voor de verdeling en de toewijzing van de financiële middelen en voor de controle daarop voor het jaar 2006 in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gewesten en de Duits type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 15/01/2009 numac 2009003006 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toekenning van de Vlaamse forfaitaire vermindering op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 15/01/2009 numac 2009011012 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels voor de verdeling en de toewijzing van de financiële middelen en voor de controle daarop voor het jaar 2007 in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gewesten en de Duits type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 15/01/2009 numac 2009003001 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de aftrek voor octrooi-inkomsten type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 15/01/2009 numac 2008001068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 15/01/2009 numac 2009003010 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvl type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 15/01/2009 numac 2008022696 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/01/2009 pub. 15/01/2009 numac 2009021001 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de persoonlijke functiefiche als bedoeld in artikel 35 van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappe type ministerieel besluit prom. 17/11/2008 pub. 15/01/2009 numac 2008007245 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de taalexamens voor de bijkomende zittijd van november 2008

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2008 pub. 15/01/2009 numac 2008204817 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2007 tot vaststelling van de lijst van bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomend type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 15/01/2009 numac 2009035013 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1999 betreffende het brevet van havenloods type besluit van de vlaamse regering prom. 07/11/2008 pub. 15/01/2009 numac 2008204816 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en de subsidiëring als Centrum voor Basiseducatie voor het schooljaar 2008-2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/11/2008 pub. 15/01/2009 numac 2008204697 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vastlegging en ordonnancering van de Vlaamse cofinanciering van plattelandsproject 'Dorpskernvernieuwing Helkijn' voor de provincie West-Vlaanderen in het kader van de gebiedsgerichte werking van As 3 van het Progr type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2008 pub. 15/01/2009 numac 2008204814 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer van het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/11/2008 pub. 15/01/2009 numac 2008204747 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven e type besluit van de vlaamse regering prom. 07/11/2008 pub. 15/01/2009 numac 2008204749 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opzetten van een experiment voor de toekenning van een persoonsgebonden budget aan bepaalde personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 15/01/2009 numac 2009035012 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 betreffende het brevet van bootman

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 15/01/2009 numac 2009200008 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2005 tot benoeming van de leden van de afvaardigingen van de Regering bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Schelde en bij de Internationa type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 15/01/2009 numac 2009027005 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de ecoleningen toegekend door het « Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie »

decreet

type decreet prom. 28/11/2008 pub. 15/01/2009 numac 2008204702 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijk recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen, opgemaakt in De type decreet prom. 21/11/2008 pub. 15/01/2009 numac 2008204677 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in Vlaanderen type decreet prom. 21/11/2008 pub. 15/01/2009 numac 2008204743 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/07/2008 pub. 15/01/2009 numac 2008001048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 23 april 2004 betreffende de fiche "niet-begeleide minderjarige vreemdeling". - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/01/2009 numac 2009018012 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7, derde en vierde lid, van het koninklijk besluit van 31 augustus 2005 tot regeling van de bijzondere regels inzake de termijn en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingediend overeenkomstig artikel Bij type bericht prom. -- pub. 15/01/2009 numac 2009021000 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15,

document

type document prom. 24/10/2008 pub. 15/01/2009 numac 2008036376 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs en tot wijziging van

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2009 numac 2008015207 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carriere Hoofdbestuur. - Vaste benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 en met ingang van 1 augustus 2008 wordt Mevr. Jozefien Van Damme, attaché, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 in de Nederlandse taalrol, in de vakri Bij ko

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 15/01/2009 numac 2008007255 bron ministerie van landsverdediging Wervingssessie van kandidaat-reservevrijwilligers 2009 1. In 2009 wordt een werving van kandidaat-reservevrijwilligers georganiseerd. 2. Inschrijvingen a. De inschrijving is mogelijk vanaf publicatie. b. De voorwaarden tot deelneming aa 3. Programma va type aanwerving prom. -- pub. 15/01/2009 numac 2008007256 bron ministerie van landsverdediging Wervingssessie van kandidaat-reserveofficieren 2009 1. In 2009 wordt een werving van kandidaat-reserveofficieren georganiseerd. 2. Inschrijvingen a. De inschrijving is mogelijk vanaf publicatie. b. De voorwaarden tot deelneming aan de 3. Programma va type aanwerving prom. -- pub. 15/01/2009 numac 2008007257 bron ministerie van landsverdediging Wervingssessie van kandidaat-reserveonderofficieren 2009 1. In 2009 wordt een werving van kandidaat-reserveonderofficieren georganiseerd. 2. Inschrijvingen a. De inschrijving is mogelijk vanaf publicatie. b. De voorwaarden tot deelnem 3. Programma va

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 28/10/2008 pub. 15/01/2009 numac 2009009017 bron federale overheidsdienst justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een rechter en een plaatsvervangend rechter bij het Benelux-Gerechtshof

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 15/01/2009 numac 2009012008 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Luik Op 19 december 2008 werd de heer Bondroit, André, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefe type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 15/01/2009 numac 2009012009 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Luik Op 5 januari 2009 werd de heer Dumont, André, raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 15/01/2009 numac 2008014369 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn
^