B.S. Index van de publicaties van 16 januari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/01/2009 pub. 16/01/2009 numac 2009009031 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering type wet prom. -- pub. 16/01/2009 numac 2008011566 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 17 december 2008 genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 23 maart 197 PR/001

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2009 numac 2009000027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 11 januari 2009 wordt de heer Jérôme Glorie, met ingang van 15 januari 2009, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat aangesteld in de managementfunctie van Directeur-generaal van de Algemen Bij k type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 16/01/2009 numac 2008012950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij : a) het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 waarbij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gem type koninklijk besluit prom. 19/12/2008 pub. 16/01/2009 numac 2009009011 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2006 tot erkenning van de provinciale en lokale centra morele dienstverlening van de Centrale Vrijzinnige Raad type koninklijk besluit prom. 07/01/2009 pub. 16/01/2009 numac 2009007001 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot inwerkingstelling van sommige artikelen van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht en van het koninklijk besluit van 14 juni 2007 houdende bepalingen be type koninklijk besluit prom. 18/12/2008 pub. 16/01/2009 numac 2009011011 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2009 type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 16/01/2009 numac 2008024489 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van raden van de Orde der dierenartsen type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 16/01/2009 numac 2008024164 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 1987 houdende bepaling van de regels en de termijn volgens welke de beheerder van het ziekenhuis medeling doet van de financiële toestand, van de bedrijfsuitkomsten, van het type koninklijk besluit prom. 16/12/2008 pub. 16/01/2009 numac 2008013608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies An type koninklijk besluit prom. 19/12/2008 pub. 16/01/2009 numac 2009022004 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de type koninklijk besluit prom. 23/12/2008 pub. 16/01/2009 numac 2008022710 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 23/12/2008 pub. 16/01/2009 numac 2009000024 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het secretariaat van de Vaste Commissie van de Lokale Politie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soor type koninklijk besluit prom. 13/11/2008 pub. 16/01/2009 numac 2008013543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de wekelijkse arbeidsduur

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/01/2009 pub. 16/01/2009 numac 2009022003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanduiding van de gabapentines als therapeutische klasse van farmaceutische specialiteiten waarvoor een voorafgaande machtiging voor een tegemoetkoming in categorie B niet meer vereist is en tot vaststelling van het minimumpercent type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 16/01/2009 numac 2009027004 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2007 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik type ministerieel besluit prom. 30/12/2008 pub. 16/01/2009 numac 2009018010 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van een weefselbank type ministerieel besluit prom. 16/12/2008 pub. 16/01/2009 numac 2008013636 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 1999 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het bouwbedrijf

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/11/2008 pub. 16/01/2009 numac 2009035008 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de investeringsoperatie in scholen voor technologie en industriële technieken voor het schooljaar 2008-2009

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 16/01/2009 numac 2009200063 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 november 2002 betreffende de opdrachten, de erkenning en de subsidiëring van de centra voor beroepsopleiding type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2008 pub. 16/01/2009 numac 2009200061 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes" type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 16/01/2009 numac 2009200062 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de lijst wordt samengesteld van de beschermde goederen waarop het "Institut du Patrimoine wallon" zijn beheersopdracht vervult type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 16/01/2009 numac 2009027003 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de ecoleningen toegekend door de "Société wallonne de Crédit social"

decreet

type decreet prom. 28/11/2008 pub. 16/01/2009 numac 2008204745 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de intergemeentelijke onderwijsvereniging (1)

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/01/2009 numac 2009003012 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Thesaurie. - Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 22, type bericht prom. -- pub. 16/01/2009 numac 2009003011 bron federale overheidsdienst financien Mededeling over de wettelijke interestvoet Overeenkomstig artikel 2,

bijakte

type bijakte prom. 08/12/2008 pub. 16/01/2009 numac 2008024531 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel bij het protocol gesloten tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over de organisatie van een zorgtraject voor jongeren met een psychiatrische problematiek die vallen onder de to

document

type document prom. -- pub. 16/01/2009 numac 2008003512 bron federale overheidsdienst financien Belastingen en Invordering. - Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. - Prijslijst van de publicaties van de BTW en de Directe Belastingen. - Jaar 2008 Kantoor voor verkoop van publicaties van de BTW en de directe belastingen 1030 BRU

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/01/2009 numac 2009000026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot kandidaten voor de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Straling opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle De Wetenschappelijke Raad heeft tot taak het Agentschap te adviseren over het toezichtbeleid en moet mee De lede type vacante bettreking prom. -- pub. 16/01/2009 numac 2009009025 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, (...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservar

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/01/2009 numac 2009009019 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 maart 2008, in werking tredend op 31 januari 2009 's avonds, is Mevr. Collaer, A., griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Leuven, op haar verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag h Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/01/2009 numac 2009009018 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 23 december 2008, bladzijde 67847, regel 50, lezen : « blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van het kanton Torhout te vervullen » i.p.v. « bl

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 16/01/2009 numac 2009200018 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 13 oktober 2008 in zake het openbaar ministerie, E.E. en S. D.V. tegen R.B., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 november « 1. Sc

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 16/01/2009 numac 2008013649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 17 december 2008 wordt « l'Université Catholique de Louvain, Halles universitaires, place de l'Université 1B, à 1348 Louvain-la-Neuve »,
^