B.S. Index van de publicaties van 19 januari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/01/2009 pub. 19/01/2009 numac 2008003480 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 type wet prom. -- pub. 19/01/2009 numac 2008022705 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationaal Akkoord geneesheren-ziekenfondsen 2009-2010 Krachtens de artikelen 26, 50 en 51 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft de Nationale commissie 1. KR

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2009 numac 2009022000 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor logopedisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en aanwijzing van de plaatsvervangend voorzitter Bij koninklijk besluit van 17 december Bij het type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 19/01/2009 numac 2009009022 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en van de vergoedingen als terugbetaling van hun reis- en verblijfskosten toegekend aan sommige leden van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type koninklijk besluit prom. 17/12/2008 pub. 19/01/2009 numac 2008024534 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2008 voor de opleiding van de interveniërende personen en de ondersteunende organisatie van de interventies bij een grootschalig spoedgeval en risicodragend type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 19/01/2009 numac 2009009023 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en van de vergoedingen als terugbetaling van hun reis- en verblijfskosten toegekend aan sommige leden van de raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 19/01/2009 numac 2009009024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldiging van de regeringscommissarissen bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 19/01/2009 numac 2008013461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2009 numac 2008204598 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 18 november 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2009 numac 2008204599 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 18 november 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2009 numac 2008204597 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 18 november 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. 17/12/2008 pub. 19/01/2009 numac 2009024005 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2001 betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met het oog op het nutsgebruik van de dieren of op de beperking van de voortplanting van de diersoort type koninklijk besluit prom. 19/12/2008 pub. 19/01/2009 numac 2009002001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2008 betreffende de herstructurering van het Fonds voor spoorweginfrastructuur. - Addendum type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 19/01/2009 numac 2008013506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij : a) het koninklijk besluit van 2 juni 2008 waarbij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij brug type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 19/01/2009 numac 2008013492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 1991 betreffe type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 19/01/2009 numac 2008013514 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werkste type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 19/01/2009 numac 2008013515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, ter bepaling van de bijdrage voor de bijzondere inspanningen van de type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 19/01/2009 numac 2008013500 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar met een loop type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 19/01/2009 numac 2008013477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 de type koninklijk besluit prom. 19/12/2008 pub. 19/01/2009 numac 2009002003 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2008 betreffende de herstructurering van het Fonds voor spoorweginfrastructuur. - Addendum type koninklijk besluit prom. 19/12/2008 pub. 19/01/2009 numac 2009002002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1, 2 en 8, van het koninklijk besluit van 28 september 2008 betreffende de herstructurering van het Fonds voor spoorweginfrastructuur. - Addendum

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2008 pub. 19/01/2009 numac 2009011001 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/01/2009 numac 2009200060 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij ministerieel besluit van 7 november 2008, dat uitwerking heeft op 1 mei 2007, wordt de heer Didier Bousmar in vast verband benoemd tot attaché. Bij ministerieel besluit van 7 november 2008, dat uitwerking heeft op 1 juli 20 Bij ministerie type ministerieel besluit prom. 19/12/2008 pub. 19/01/2009 numac 2008011576 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 47 houdende intrekking van erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 19/12/2008 pub. 19/01/2009 numac 2009011000 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/11/2008 pub. 19/01/2009 numac 2009200023 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanwijzing van de afgevaardigde van het Vlaamse Gewest in de raad van bestuur van het Europees Milieuagentschap type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2008 pub. 19/01/2009 numac 2009200022 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie aan de VZW UNIZO voor de verdere sensibilisering, motivering en advisering van de K.M.O.'s op het vlak van energiebesparing type besluit van de vlaamse regering prom. 21/11/2008 pub. 19/01/2009 numac 2009200024 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van de vervanging van de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Landmaatschappij type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 19/01/2009 numac 2009200020 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot invoering van de tewerkstellingspremie type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 19/01/2009 numac 2009200026 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 houdende de toekenning van subsidies, afkomstig van de aan de Vlaamse Gemeenschap toebedeelde winst van de Nationale Loterij, aan het Vlaams Fonds voor S type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 19/01/2009 numac 2009200032 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven e type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 19/01/2009 numac 2009200021 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 19/01/2009 numac 2009200096 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het stroomdistributienet van TECTEO type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 19/01/2009 numac 2009200067 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de tunnelbeheerder voor de tunnels van het trans-Europese wegennet type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 19/01/2009 numac 2009200066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de minimumveiligheidseisen, de goedkeuring van het ontwerp, de veiligheidsdocumentatie, de ingebruikstelling, de wijzigingen en de periodieke oefeningen m.b.t. de tunnels in het trans-Europese wegennet

decreet

type decreet prom. 05/12/2008 pub. 19/01/2009 numac 2009200025 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de oprichting van een Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek. - Verwijzingen

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/01/2009 numac 2009003014 bron federale overheidsdienst financien Lijst van institutionele ICB Lijst van institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten en compartimenten opgesteld in uitvoering van artikel 3, van het koninklijk besluit van 7 december 2007, met betrek Ins

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 12/12/2008 pub. 19/01/2009 numac 2008003493 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Love is... », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^