B.S. Index van de publicaties van 21 januari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/01/2009 numac 2009011022 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Schrapping van erkenning. - NV FIDEXIS Bij beslissing van 6 januari 2009 wordt de erkenning van de NV FIDEXIS, ondernemingsnummer 0461.066.635, Vorstlaan 191, te 1160 Oudergem, erkend onder het type wet prom. -- pub. 21/01/2009 numac 2008204754 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 185/2008 van 18 december 2008 Rolnummer 4388 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 22 van de wet van 15 mei 2007 op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van Het Grondwe type wet prom. -- pub. 21/01/2009 numac 2008204636 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 181/2008 van 11 december 2008 Rolnummer 4392 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 14, derde lid, en 20, tweede lid, van de wet van 15 mei 2007 op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepaling Het Grondwe type wet prom. -- pub. 21/01/2009 numac 2008204734 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 147/2008 van 30 oktober 2008 Rolnummer : 4416 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29, type wet prom. -- pub. 21/01/2009 numac 2009011021 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Schrapping van erkenning. - NV SERENITY CREDIT Bij beslissing van 6 januari 2009 wordt de erkenning van de NV SERENITY CREDIT, ondernemingsnummer 0460.159.783, Romboutstraat 3, te 1932 Sint-Stev

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/12/2008 pub. 21/01/2009 numac 2009000003 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 29 mei 2008 op het grondgebied van de provincies Luik en Luxemburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebak type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 21/01/2009 numac 2008011540 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 21/01/2009 numac 2009012014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 111, 114, 115, 116, 118, 124, 127, 129 en 131ter van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, tot wijziging van artikel 8 van het koninklijk besluit van 7 decemb type koninklijk besluit prom. 19/12/2008 pub. 21/01/2009 numac 2009000007 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 27 en 28 juli 2008 op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebaken type koninklijk besluit prom. 19/12/2008 pub. 21/01/2009 numac 2009009002 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Crimin type koninklijk besluit prom. 19/12/2008 pub. 21/01/2009 numac 2009000005 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 2 juni 2008 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen, Limburg, Luik, Namen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en West-Vlaanderen als een algemen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2009 numac 2009022012 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde estuarium Milieu-effectenrapport behorende bij de aanvraag voor de « extractie van mariene aggregaten op het Belgisch deel van de Noordzee » - Koninklijk besluit (...) Aan het p type koninklijk besluit prom. 23/10/1964 pub. 21/01/2009 numac 2008001066 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 19/12/2008 pub. 21/01/2009 numac 2009000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 6 en 7 augustus 2008 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt a type koninklijk besluit prom. 19/12/2008 pub. 21/01/2009 numac 2009000001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 10 en 11 juli 2008 op het grondgebied van de provincie Luik als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 19/12/2008 pub. 21/01/2009 numac 2009000004 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 15 mei 2008 op het grondgebied van de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze r type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 21/01/2009 numac 2009011007 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 19/12/2008 pub. 21/01/2009 numac 2009000002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 2 juli 2008 op het grondgebied van de provincies Luik, Luxemburg, Namen en Vlaams-Brabant als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van type koninklijk besluit prom. 19/12/2008 pub. 21/01/2009 numac 2009000008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 3 en 4 augustus 2008 op het grondgebied van de provincies Henegouwen, Limburg, Luik, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geogra type koninklijk besluit prom. 19/12/2008 pub. 21/01/2009 numac 2009000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 25 juni 2008 op het grondgebied van de provincie Luik als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 21/01/2009 numac 2009012013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 114 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/01/2009 pub. 21/01/2009 numac 2009022008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 03/12/2008 pub. 21/01/2009 numac 2009200087 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning of hernieuwing van de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie type ministerieel besluit prom. 12/01/2009 pub. 21/01/2009 numac 2009012012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 61, 69, 70, 74 en 75 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 21/01/2009 numac 2009200121 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2005 tot benoeming van de leden van het Comité voor watercontrole

decreet

type decreet prom. 28/11/2008 pub. 21/01/2009 numac 2009200058 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 13 februari 2004 tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsverenigingen type decreet prom. 18/12/2008 pub. 21/01/2009 numac 2009200085 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer van de afval van winningsindustrieën

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/01/2009 numac 2009200092 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 1 december 2008 in zake A.C. tegen J.-L. C., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 december 2008, heeft de Vrederechter van h « Sche type bericht prom. -- pub. 21/01/2009 numac 2009200090 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 december 2008 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 december 2008, heeft de bvba Die zaak type bericht prom. -- pub. 21/01/2009 numac 2009200093 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 4 december 2008 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 5 december 2008, heeft de vzw « Die zaa type bericht prom. -- pub. 21/01/2009 numac 2009200091 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 december 2008 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 december 2008, heeft de bvba Die zaak type bericht prom. -- pub. 21/01/2009 numac 2009200094 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 17 november 2008 in zake de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tegen Nicole Witgeers, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 d « Sche type bericht prom. -- pub. 21/01/2009 numac 2009200095 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 7 november 2008 in zake de Belgische Staat tegen Geert Swinnen en Anna Hermans, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 27 novemb « Sche

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 21/01/2009 numac 2009003024 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 420,

arrest

type arrest prom. 17/12/2008 pub. 21/01/2009 numac 2008022713 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Besluit van de Raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2009 numac 2009022007 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van het eHealth-platform. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 december 2008, bij ministeriële beslissingen, en bij beslissing vanhet Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 28 oktober 2008 die uitwe De h

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/01/2009 numac 2009009034 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 januari 2009 : - is de heer Manka, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Luik; - is Mevr. Vullo, A., parketjuriste bij de re Zij is gelijk

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 21/01/2009 numac 2009200136 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 188.252 van 27 november 2008 in zake de intercommunale cv « Association Liégeoise d'Electricité » tegen de Hoge Raad voor de audiovisuele sector van d 1.

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 21/01/2009 numac 2009009032 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging Het arrest nummer 189.228 van 24 december 2008, vernietigt het koninklijk besluit van 19 november 2003 houdende de benoeming van Mevr. Florence Burgue tot het ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrond type arrest van de raad van state prom. -- pub. 21/01/2009 numac 2009009033 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nummer 189.226 van de Raad van State, van 24 december 2008, wordt het koninklijk besluit van 12 september 2007 houdende de benoeming van de heer Jean-Claude Maurice Paul Fernand Elslander tot substituut-

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 21/01/2009 numac 2009200002 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 160/2008 van 20 november 2008 Rolnummer : 4334 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 7 van het decreet van 28 juni 1957 houdende statuut van de Koloniale verzekeringskas, gesteld door de Rechtbank va Het Grondw
^