B.S. Index van de publicaties van 23 januari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/10/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009009016 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 1294bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding te verduidelijken type wet prom. 30/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009007003 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2009 type wet prom. 15/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009000017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ondersteuning bij doorgeleiding in het raam van maatregelen tot verwijdering door de lucht type wet prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2009003031 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft het Directie type wet prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2008204736 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 155/2008 van 6 november 2008 Rolnummer 4412 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 9 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen, gestel Het Grond

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2009012027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 januari 2009 wordt aan Mevr. Tavernier, Hedwige, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank van Do type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2008007254 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Aanstelling van een reserveofficier Bij koninklijk besluit nr. 7295 van 19 november 2008 wordt de kandidaat-reserveofficier "gesproten uit de werving van kandidaten-reserveofficieren" T. Van De Plas, op 1 juni 200 type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2008007259 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - **** **** koninklijk besluit ****. 7298 van 19 november 2008 worden ontslagen uit het ambt van militair repetitor van de Koninklijke Militaire School : Op 1 juli 2008, kapitein ****. **** **** 24 **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2008007263 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 7302 van 19 november 2008 worden luitenant-kolonel **** **** **** en **** **** **** **** bevorderd tot Commandeur in de **** **** zul type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2009007000 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van macht Bij koninklijk besluit ****. 7304 van 20 november 2008 wordt luitenant ****. **** ****, op zijn aanvraag, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst van het korps van de logistiek van de landmacht **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2008007249 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Opname van een hulpofficier tot de categorie van de reserveofficieren van de krijgsmacht Bij koninklijk besluit nr. 7284 van 14 november 2008 wordt kapitein-commandant vlieger D. Matanda Kaiji, van rechtswege toegelaten me type koninklijk besluit prom. 17/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2008011557 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Kalk-, kalksteen- en dolomietnijverheid en aanverwante bedrijven. - Groeven type koninklijk besluit prom. 19/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2008011561 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van eerste plaatsvervangende rechtskundige bijzitter in de Nationale Raad van de Orde van Architecten type koninklijk besluit prom. 23/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2008011571 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2009002000 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 20 maart 2008 werd aan de heer Marchal, Jean-Claude, ambtenaar in de vakklasse A3 met de titel van adviseur-generaal van het openbaar ambt bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organi Hij mag type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2008007252 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7287 van 14 november 2008 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren be Hij ga type koninklijk besluit prom. 17/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2008011560 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan een lid van een nationaal of technisch comité type koninklijk besluit prom. 19/11/2008 pub. 23/01/2009 numac 2008007250 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van de niveaus B, C en D en tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverdedi type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2008007262 bron ministerie van landsverdediging Instituut voor Veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 7299 van 19 november 2008, worden de Gouden Palmen der Kroonor Mevr. R type koninklijk besluit prom. 17/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2008011558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Fietsen - Bromfietsen - Motorrijwielen type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 23/01/2009 numac 2009011027 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit waarbij aan de heer Philippe Wery, attaché bij het Algemeen Rijksarchief en de Rijksarchieven in de Provinciën, een bevordering in klasse wordt verleend naar klasse A3 met de graad van Adviseur binnen de vakrichting « algemeen beheer type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2008007251 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 7286 van 14 november 2008 wordt aan de heer Franciscus Delaure, op 1 januari 2009 eervol ontslag uit zijn ambt van afdelingscommissaris verleend, met aanspraak op een rustpensioen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2008007253 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 7294 van 19 november 2008 wordt vaandrig-ter-zee tweede klasse D. Shen, van het korps van de dekofficieren, op haar aanvraag, met haar graad en haar anciënniteit, overgeplaatst Voor v type koninklijk besluit prom. 23/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2008011572 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandse Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009031024 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de intrekking van de erkenning van Allo Interim NV om tewerkstellingsactiviteiten als privé-tewerkstellingsagentschap uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 17/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009031025 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de vergunning van een privé-tewerkstellingsagentschap type ministerieel besluit prom. 09/01/2009 pub. 23/01/2009 numac 2009011016 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Normalisatie type ministerieel besluit prom. 12/01/2009 pub. 23/01/2009 numac 2009011020 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een plaatsvervangend lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 10/10/2008 pub. 23/01/2009 numac 2008011471 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van steden en gemeenten waarvan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn kunnen genieten van een verhoogde staatstoelage voor specifieke initiatieven gericht op sociale inschakeling type ministerieel besluit prom. 16/01/2009 pub. 23/01/2009 numac 2009024008 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage IV van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2007 pub. 23/01/2009 numac 2009031027 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeli

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2008 pub. 23/01/2009 numac 2008036449 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009200084 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 houdende de wijze van vereffening van een vrij besteedbaar bedrag en de toekenning ervan aan de minderjarigen aan wie residentiële jeugdhulpverlening g type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009200089 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inrichting en de uitrusting van de infrastructuur voor de uitvoering van medische consulten door de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009200082 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels inzake de reductieprogramma's ter vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest

decreet

type decreet prom. 18/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009027006 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 14/11/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009029016 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 155 betreffende arbeidsveiligheid, gezondheid en het arbeidsmilieu, aangenomen te Genève op 22 juni 1981 door de Algemene Conferentie van de internationale arbeidsorganisatie

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2008204834 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 **** verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 december 2008 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 december 2008, is beroep tot **** **** zaak

document

type document prom. 18/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009027007 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 december 2007 tot aanstelling van de ambtenaren belast met de invordering, door middel van een dwangbevel, van de geldboet type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009029010 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 2006 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor deontologie voor de diensten van de Regering van de Fra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/11/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009029014 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 tot benoeming van de leden van de Raad van Advies van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/11/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009029013 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de studierichtingen en thema's betreffende de opleiding tijdens de loopbaan, op macroniveau, van de personeelsleden van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor het schooljaar 20 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/11/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009029015 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 april 2004 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009029019 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor Architectuuronderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009029012 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen

erratum

type erratum prom. 18/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009031040 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de modaliteiten voor de certificering van installaties voor de productie van groene elektriciteit met een beperkt vermogen, en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoof

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2009009042 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 januari 2009 wordt Mevr. Fabienne Polain, met ingang van 1 augustus 2008, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. De va Overeenko type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2009012022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 januari 2009 is de heer Mouchaers, Dominique, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Tongeren, ter vervanging van de heer Bierwerts, Je type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2009012023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 januari 2009 is de heer Das, Chris, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Tongeren ter vervanging van de heer Spaepen, Camiel, wiens

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2009009041 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Antwerpen : 2 . Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 december 2008; - Antwerpen : 1 (grondgebied van(...) - Mechelen : 1. Deze plaats vervangt deze gepu

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2008007258 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen van reserveofficieren gesproten uit de werving van kandidaten-reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7296 van 19 november 2008 wordt de aangestelde onderluitenant reserveofficier T. Van De Plas, benoemd in Bij kon

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2009009040 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 januari 2009, in werking tredend op 31 januari 2009 's avonds, is Mevr. Verspeet, M., hoofdgriffier van het vredegerecht van het derde kanton Gent, op haar verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene Bij konink

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2008011575 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Werving. - Uitslagen Vergelijkend examen betreffende de beroepsbekwaamheid voor de benoeming van adjunct-auditeurs bij de Raad voor de Mededinging. Rangschikking van de geslaagde kandidaten : 1. WYNS, Davi, 1 2. MARCHAND, Kar type benoemingen prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2009007002 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 7306 van 20 november 2008, wordt kolonel militair administrateur ****. ****, benoemd als tijdelijk medewerker in het ambt van **** militair docent bij de type benoemingen prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2008007248 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 7278 van 14 november 2008 wordt Mevr. Elodie Cornez, in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Aan de betrokkene wordt de vakrichting « Juridische Norme Dit besl type benoemingen prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2008007260 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 7300 van 19 november 2008, met ingang van 1 april 2008, wordt de heer Mathieu De Baer, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Aan de betrokkene wordt Voor de v

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2009011034 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vergunning voor de aanleg van elektriciteitskabels EB 2007 - 0012 - A Bij ministerieel besluit van 6 januari 2009 wordt een vergunning toegekend aan de NV BELWIND voor de aanleg van twee elektriciteitskabels van 150 kV voor de aansluiting op

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2009200005 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 165/2008 van 20 november 2008 Rolnummer 4419 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 333, eerste en tweede lid, 339 en 346 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtba Het Grond type arrest uittreksel prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2009200001 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 157/2008 van 6 november 2008 Rolnummer 4467 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 70,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2009200169 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratieve medewerkers (niveau D) voor de Administratie der douane en accijnzen - FOD Financiën (ANG08056) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 100 geslaagden aangelegd, die twee ja(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2009200170 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders Bevolking en Instellingen (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG08879) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft(...) Naast de

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2009014000 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mai 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoe Agr type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 23/01/2009 numac 2009014002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Ten gevolge van de bekentenis van faillissement van 22 december 2008, werd de erkenning n° 2.580 van de autorijschool « Auto-école Jean-Jacques Braba
^