B.S. Index van de publicaties van 28 januari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009009021 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. -- pub. 28/01/2009 numac 2009011037 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Erkenning Bij beslissing van 14 januari 2009, genomen in toepassing van de artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de volgende met name hierna aangeduide p 212 type wet prom. -- pub. 28/01/2009 numac 2009003016 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, artikel 43 Lijst der ingeschreven hypotheekondernemingen N.B. Wanneer de benaming in het Frans verschilt van die in het Nederlands, wordt zij tussen haa(...) - « Allianz Belgium », naamloze vennoo type wet prom. -- pub. 28/01/2009 numac 2009011040 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning Bij beslissing van 15 januari 2009, genomen in toepassing van de artikelen 74, 75 en 3, type wet prom. -- pub. 28/01/2009 numac 2009011038 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Schrapping van erkenning Bij beslissing van 14 januari 2009, wordt de erkenning van de NV FINAREF BENELUX, ondernemingsnummer 0434.954.235, rue de Menin 4, te 7730 Estaimpuis, erkend onder het nu type wet prom. -- pub. 28/01/2009 numac 2008204634 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 179/2008 van 11 december 2008 Rolnummer 4385 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 26 van de wet van 15 mei 2007 op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van Het Grondwe

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 28/01/2009 numac 2008013486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de betaling van loon voor de feestdagen van 1 januari en Kerstmis type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 28/01/2009 numac 2008013478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot vaststelling van de voorwaarden voor uitsluiting uit het toepassingsgebied type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 28/01/2009 numac 2008013406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de omzetting van een bestaand plan betreffende vo type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 28/01/2009 numac 2008013403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende het conventioneel brugpensioen va type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2009 numac 2009022006 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor gehoorprothesisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en aanwijzing van de plaatsvervangend voorzitter Bij koninklijk besluit van 17 de Bij het type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2009 numac 2009000032 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Aanpassing van de bedragen van de eenmalige retributies vermeld in de bijlagen bij het koninklijk besluit van 24 augustus 2001 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies gehev In het type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 28/01/2009 numac 2008024514 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Centre local de Promotion de la Santé des Arrondissements de Mons-Soignies » type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2009 numac 2009009035 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 11 januari 2009 wordt de heer Alain Bourlet, Voorzitter van de Federale Overheidsdienst Justitie, aangewezen om de uitoefening ad interim te verzekeren van de managementfunctie Directeur-generaa Overeen type koninklijk besluit prom. 14/01/2009 pub. 28/01/2009 numac 2009003020 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van de rechtspersoon bedoeld in artikel 4 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 28/01/2009 numac 2008013491 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2009 numac 2009011002 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2008 wordt aan de heer Paul Gerard, adviseur-generaal bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 februari 2009 eervol ontslag uit zijn functies v De heer type koninklijk besluit prom. 08/10/2008 pub. 28/01/2009 numac 2008013449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in d type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2009 numac 2009012026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 januari 2009 wordt aan de heer Michaux, Hugues, op het einde van de maand juni 2008, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/01/2009 pub. 28/01/2009 numac 2009009029 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een plaatsvervangend lid van de departementale stagecommissie ingesteld voor de Nederlandstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 16/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2008024524 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten type ministerieel besluit prom. 12/01/2009 pub. 28/01/2009 numac 2009011026 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/01/2009 pub. 28/01/2009 numac 2009031035 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van de vergunningen voor het exploiteren van een taxidienst met gemengde voertuigen of tot uitbreiding van de vroeger toegekende vergunningen voor het exploiteren van een taxidienst met een

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009035040 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden van de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwasse

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2009 pub. 28/01/2009 numac 2009200227 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 november 2002 betreffende de opdrachten, de erkenning en de subsidiëring van de centra voor beroepsopleiding type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2009 pub. 28/01/2009 numac 2009200228 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 29 november 2007 tot bevordering van de kansen van de gehandicapte personen op de arbeidsmarkt

decreet

type decreet prom. 05/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009200190 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap is overgedragen, met het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord tussen het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap van 26 no

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/01/2009 pub. 28/01/2009 numac 2009200205 bron waalse overheidsdienst Ministeriële omzendbrief betreffende de installatie of de wijziging van de mobiele telecommunicatie-relaisstations

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/01/2009 numac 2009200233 bron grondwettelijk hof Bericht Rolnummer 4054 Bij beschikking van 20 januari 2009 heeft het Hof vastgesteld dat, met toepassing van artikel 99 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Hof, een einde is gekomen aan de rechtspleging in de zaak nr. 4054. De P.-Y. Dutilleu type bericht prom. -- pub. 28/01/2009 numac 2009018026 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1 De V

document

type document prom. 18/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009018001 bron interregionale verpakkingscommissie Besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk Fost Plus, Martinus V-straat 40, 1200 Brussel, als organisme voor verpakkingsafval type document prom. 11/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031010 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2008

erratum

type erratum prom. 14/03/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009035058 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 28/01/2009 numac 2009009055 bron rechterlijke macht Rechtbanken van koophandel te Verviers en te Eupen Bij beschikking van 6 januari 2009 werd de heer Pieper, H., door de voorzitter van de rechtbanken van koophandel te Verviers en te Eupen, aangewezen, vanaf 1 februari 2009, om het ambt van plaat type beschikking prom. 11/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031013 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstelijke Gewest voor het begrotingsjaar 2008 ingevolge de begrotingsberaadslaging nr. 01 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type beschikking prom. -- pub. 28/01/2009 numac 2009009054 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Luik Bij beschikking van 19 januari 2009 werd de heer Jungels, J.-C., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik aangewezen, vanaf 19 januari 2009, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelsza type beschikking prom. 19/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031021 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen type beschikking prom. 19/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031022 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie ertoe strekkende de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode te wijzigen, het woningsbestand van de overheid in het Brussels Gewest te vrijwaren en minimumregels vast te stellen voor de toewijzing van die woningen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2009 numac 2009022020 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Speciale afdeling van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 13 januari 200 1° de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2009 numac 2009022016 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 11 januari 2009, worden benoemd tot leden van het Comité van de Dienst voo Bij h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2009 numac 2009022019 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 13 januari 2009, dat in werking treedt de dag va type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2009 numac 2009022017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 11 januari 2009, wordt de heer Dieleman, L.,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/01/2009 numac 2009009052 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, (...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservar

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/01/2009 numac 2009009056 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 19 januari 2009 is in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 december 2008 houdende de benoeming van Mevr. Blervacq, H., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, tot notaris Bij min type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/01/2009 numac 2009009057 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 december 2008, is het besluit van 28 september 2007, waarbij de heer Funck, H., rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel, werd benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Bru Bij kon

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 28/01/2009 numac 2009009036 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 december 2008 wordt Mevr. Iman Kastit, stagedoend attaché-psycholoog bij het Directoraat-generaal E PI Penite Bij koninklijk besluit van 12 d

overeenkomst

type overeenkomst prom. 11/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031016 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2008 type overeenkomst prom. 19/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031020 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de algemene uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het Begrotingsjaar 2009 type overeenkomst prom. 19/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031019 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2009 type overeenkomst prom. 11/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031015 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2008

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 28/01/2009 numac 2009200168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 28/01/2009 numac 2009009053 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 19 december 2008, heeft Mevr. Calewaert, C., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot ondervoorzitter, voor een termij

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 28/01/2009 numac 2008204737 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 156/2008 van 6 november 2008 Rolnummer 4417 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 464, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Het Grondwet samengesteld

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2009 numac 2009200235 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige beleidsmedewerkers Gezondheidszorg. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige beleidsmedewerkers Gezondheidszorg (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen e(...) type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2009 numac 2009200236 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige beleidsmedewerker Gezondheidszorg. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige beleidsmedewerker Gezondheidszorg (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedsel(...)

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 28/01/2009 numac 2008054632 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Cordemans, Auguste Cordemans, Auguste, ongehuwd, geboren te Bousval op 2 mei 1923, w Alvorens te be
^