B.S. Index van de publicaties van 30 januari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009009037 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - **** Bij koninklijk besluit van 18 december 2008 is machtiging verleend aan : de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en ****. /, ****, ****(...) beiden wonende te **** type wet prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009018392 bron federale kamers Wetgevende assemblees. - Mededeling Met toepassing van : - de wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten; - de bijzondere wet van 4 mei 1999 tot - de wet van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009012011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 113, 131septies, 133 en 144 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 131septies/1 en 131septies/2 in hetzelfde besluit type koninklijk besluit prom. 16/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009022005 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/11/2008 pub. 30/01/2009 numac 2009007010 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 2003 tot vaststelling van de weddenschalen voor de graden van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid type koninklijk besluit prom. 21/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009018014 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 1997 betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009015005 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 20 januari 2009 wordt de heer Dirk Achten, met ingang van de dag volgend op het verstrijken van de opzegtermijn voor mandaathouders, voorzien in artikel 23 van het koninklijk besluit van 29 okt Overeenk type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009012034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 januari 2009 wordt aan de heer Van Hee, Jean-Claude, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het arbeids Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009003033 bron regie der gebouwen Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 18 november 2008 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heer Blomart, Christian, ambtenaar van de klasse A3; De heer Van Praet, André K.L., ambtenaar van de klasse A3. Mevr. Merckx, Annie E type koninklijk besluit prom. 21/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009018031 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende onderrichtingen voor de apothekers type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 30/01/2009 numac 2009022013 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, b), en c), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskun type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009014008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land. - Examen voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor personenvervoer over de weg In uitvoering van het koninklijk besluit van 21 april 2007 zal het Instituut Wegtransport & Logistie De schrifte type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009009060 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 wordt, met ingang van 1 januari 2009, ontslag uit zijn(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009014007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land. - Examen voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor goederenvervoer over de weg In uitvoering van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 zal het Instituut Wegtransport & Logistiek B De schrifte type koninklijk besluit prom. 20/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009009050 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1995 tot vaststelling van administratieve bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren van de buitendiensten van het directoraat-generaal uitvoering van straffen en maatregelen die be type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009003042 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2009, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties », van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons », alsook van « Euro Medium Term Notes »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009003044 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 20/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009009051 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 november 1997 betreffende de werving en de loopbaan van sommige ambtenaren van de buitendiensten van het bestuur strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 11/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009003043 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde ambtenaren van de algemene administratie van de Thesaurie alsook aan bepaalde personeelsleden van het Agentschap van de schuld type ministerieel besluit prom. 23/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009024012 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van clothianidine en etofenprox

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009035056 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van een volumekorting op het loodsgeld voor loodsverrichtingen in de loodsvaarwateren

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009011008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht over de vergoeding voor de afgifte van oorsprongscertificaten Bekendmaking in uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 17 april 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1976 houdende vaststelling van h 1. In het

document

type document prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009012028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 15 november 2008 Koninklijke besluiten van 11 januari 2009. I. Leopoldsorde : Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : De heren : BAILLY, Sylvain, adviseur-generaal bij het Dep LEEMANS, Bernard, adv

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009029037 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming van ambtenaren-generaal als mandaathouder Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 januari 2009, wordt Mevr. Liliane BAUDART bij mandaat benoemd in het volgende ambt : directeur-generaal van de algemene directie hul Bij be

erratum

type erratum prom. 10/12/2008 pub. 30/01/2009 numac 2009003036 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde. - Errata type erratum prom. 13/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009003040 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2009. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2008022692 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 7 december 2008 dat in werking treedt op 1 november 2008 : - wordt aan de heer Herman Baele eervol ontslag verleend uit zij - wordt de hee type vacante bettreking prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009009071 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : 1 Fra(...) Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2008; - werken(...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009009062 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 januari 2009 is benoemd in de vakklasse A3 met de titel van hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank te Luik, de heer Crespin, J., griffier bij deze rechtbank. Dit besluit treedt in werking op de d Bij minis type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009009066 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 21 januari 2009 is in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 november 2008 tot vaststelling van de commissie belast met de homologatie van de stage voor kandidaat-gere Het ber type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009009067 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 januari 2009 is aan de heer Gysels, B., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Marche-en-Famenne. Bij koninklijke beslu - is de heer D type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009009065 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 januari 2009 zijn benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbank te Luik : - Mevr. Breulet, C., secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Luik. Dit besluit treedt in werking op de - de heer Bou

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2008018380 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 26 november 2008 wordt Mevr. Lescrainier, Valérie, met ingang van 16 september 2008, op het Frans taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap Aan b type benoemingen prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2008018379 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 26 november 2008 wordt Mevr. Duerinck, Christiane, met ingang van 20 september 2008, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agents Aan be

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009018028 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen werd verleend tussen 1 december 2008 en 31 december 2008 DENOMINATION BENAMING FORME PHARMACEUT(...) - FARMACEUTISCHE VORM TITULAIRE DE L'AMM - type lijst prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009018030 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen werd verleend tussen 1 november 2008 en 30 november 2008 DENOMINATION BENAMING FORME PHARMACEUT(...) - FARMACEUTISCHE VORM TITULAIRE DE L'AMM - type lijst prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009018029 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik geregistreerd tussen 1 juli 2006 en 31 juli 2006 Derde addendum bij de lijst verschenen in het Belgisch Staatsblad op 12 maart 2007, blz 12771 DENOMINATION BENAMING FORME PHARMACEUTIQUE - F type lijst prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009041701 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 363e AANVULLING Bijwerking op 10 januari 2009 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009011031 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bij het Bureau voor normal(...) Opmerkinge

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009012031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Leuven Bij beschikking van 9 januari 2009 werd de heer Roland Betrains, rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Leuven, door de voorzitter van deze rechtbank aangewez type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009012033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Antwerpen Bij beschikking van 12 januari 2009 werd de heer Julien Coppens, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009012032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Antwerpen Bij beschikking van 12 januari 2009 werd de heer Victor Naveau, rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, door de voorzitter van deze rechtbank aan

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009200288 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige penitentiair beambten (niveau D) voor de FOD Justitie (ANG09802) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 700 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toe(...) Naast deze lijs type bericht van selor prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009200264 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige stuurmannen van de loodsboot. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige stuurmannen van de loodsboot (niveau A) voor de Dienst Afzonderlijk Beheer Vloot (Vlaamse overheid) (AN(...) type bericht van selor prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009200287 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchefs Pensioendienst (niveau A) voor de Pensioendienst van de Overheidssector (PDOS) (ANG08893) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bli(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009200247 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige coördinatoren Milieuzorgbeheer Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige coördinatoren Milieuzorgbeheer (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefm(...) type bericht van selor prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009200286 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige coördinatoren Voetbalcel (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG08034) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de (...) Naast

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009042401 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand januari 2

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009014012 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1.

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009054680 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Van Limbergen, Maria Van Limbergen, Maria Ludovica, geboren te Oudegem op 20 maart 1902 Alvorens te

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/01/2009 numac 2009040301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2009 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand januari 2009, 111.36 punten bedraagt, tegeno Het gez
^