B.S. Index van de publicaties van 2 februari 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 02/02/2009 numac 2008013647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2009 numac 2009200198 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 18 november 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. De Gouden Medaille der Kroonorde wordt toegekend aan : De Heer DIELIS, Jozef Alfons, Franciscus Bestuursli(...) Ranginneming : 08/04/1995 De heer DIE type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2009 numac 2009000052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Vrijwillig beëindigen mandaat van de Inspecteur-generaal Bij koninklijk besluit, d.d. 19 januari 2009, wordt het vrijwillig beëindigen van zijn mandaat van Inspecteur-gener type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2009 numac 2008000855 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 15 juli 2008 wordt de heer De Bremme, Paul, adviseur bij het departement, met ingang van 1 maart 2009, toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaansp type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2009 numac 2008000850 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 wordt de heer Grunewald, Patrick, adviseur bij het departement, met ingang van 1 maart 2009, toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensi type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 02/02/2009 numac 2009024026 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit type koninklijk besluit prom. 09/12/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009011018 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2007 houdende het geldelijk statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 08/10/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen ingevolge Richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 tot wijziging van Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met betrekking tot de oprichting van de naamlo type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2009 numac 2009018032 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Quality Partner SA - rue Hayene G-018 type koninklijk besluit prom. 30/12/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009024009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2007 tot bepaling van de functie van Directeur Medische Hulpverlening en het toepassingsgebied ervan type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2009 numac 2009018035 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Integra BVBA, Statiestraat 164, G-004 type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 02/02/2009 numac 2008013655 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 19/12/2008 pub. 02/02/2009 numac 2008011567 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende ijkmassa's van 100 kg tot 5 000 kg gebruikt in het kader van de ijkingen en de inspecties van weegwerktuigen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 02/02/2009 numac 2009000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/01/2009 pub. 02/02/2009 numac 2009022029 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, met het oog op het invoeren van een jaarlijkse bijslag voor rechtgevende kinderen die de leeftijd van 24 type koninklijk besluit prom. 15/01/2009 pub. 02/02/2009 numac 2009022027 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Waals agentschap voor de bevordering van een kwaliteitslandbouw

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009200216 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen van bepaalde vissen gedurende de sluitingsperiode tijdelijk toegelaten is in de vijver "Pont d'Oye", te Habay-la-Neuve type ministerieel besluit prom. 24/12/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009011014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten type ministerieel besluit prom. 24/12/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009011015 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter en de vicevoorzitter van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009200218 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegestaan in een gedeelte van de beek "L'Almache" dat stroomt in bossen onder bosregeling type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009200215 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen van bepaalde vissen gedurende de sluitingsperiode tijdelijk toegelaten is in het meer "des Doyards", te Vielsalm type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009200217 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegestaan in een gedeelte van de beek "la Forge du Prince" dat stroomt in bossen onder bosregeling type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009200210 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen van bepaalde vissen gedurende de sluitingsperiode tijdelijk toegelaten is in de vijver "la Trapperie", te Habay-la-Vieille type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009200212 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot tijdelijke toelating van het vissen op sommige vissoorten in een vijver op de "Bocq", te Scy, gedurende de sluitingsperiode type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009200208 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen van bepaalde vissen gedurende de sluitingsperiode tijdelijk toegelaten is in de vijver van "Serinchamps", te Ciney type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009200207 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen van bepaalde vissen gedurende de sluitingsperiode tijdelijk toegelaten is in de vijvers van "Bologne" en "du Moulin", te Habay-la-Neuve type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009200209 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen van bepaalde vissen gedurende de sluitingsperiode tijdelijk toegelaten is in de vijver "Châtelet" te Habay-la-Neuve

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009035043 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 02/02/2009 numac 2009200213 bron waalse overheidsdienst Huisvesting Bij besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008, dat in werking treedt op 19 december 2008, wordt de heer Stéphane Crusnière aangewezen als bestuurder die het Gewest bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Société coo

decreet

type decreet prom. 19/12/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009200202 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de wijziging van het Verdrag van Aarhus van 25 juni 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, aangenomen op 27 mei 2005 in Almaty type decreet prom. 19/12/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009200201 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, en de Slotakte, ondertekend in Luxemburg op 15 oktober 2007 type decreet prom. 19/12/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009200200 bron vlaamse overheid Decreet houdende verlening van een gewestwaarborg voor grensoverschrijdende financiële transacties

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009029018 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van de Centrale paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs van 3 mei 2006 betreffende het statuut van de vakvereniging in het niet-confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009029020 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van de Centrale paritaire commissie van de confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra van 16 december 2004 betreffende het statuut van de vakvereniging verbindend wordt verklaa

arrest

type arrest prom. 17/01/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009031042 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidende ambtenaren betreffende de aanstelling van toezichthoudende personeelsleden bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/02/2009 numac 2009009072 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 januari 2009, die uitwerking hebben met ingang van 31 december 2008 : - is aan Mevr. Deboyser, C., ontslag verleend uit haar ambt van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. - is een eind

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 02/02/2009 numac 2008014376 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 december 2008 wordt de heer Piet VANOSMAEL vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché , in de vakrichting « Mobiliteit en Vervoer » bij de Federale Overheidsd(...) Overeenkomstig de gec type benoemingen prom. -- pub. 02/02/2009 numac 2009003048 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 19 november 2008 wordt de heer Pierre-André Laurent, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Waalse Buitendiensten 1 - Directie te Namen van de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 Bij mi type benoemingen prom. -- pub. 02/02/2009 numac 2008011563 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen door verhoging naar de hogere klasse Bij koninklijk besluit van 12 november 2008 werd, met ranginneming op 1 november 2007, Mevr. Séverine WATERBLEY, door verhoging naar de hogere klasse benoemd tot de t Bij koninkl

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 02/02/2009 numac 2009009069 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 188.928 van 17 december 2008 van de Raad van State wordt vernietigd : het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken gepubliceerd in het Bel
^