B.S. Index van de publicaties van 3 februari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/02/2009 numac 2009007021 bron ministerie van landsverdediging Vrijwillige opschorting van de prestaties Opengestelde plaatsen voor het kalenderjaar 2009 1. In toepassing van artikel 37,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/01/2009 pub. 03/02/2009 numac 2009003050 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2009 numac 2009012044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 22 januari 2009 worden vanaf 11 december 200 als ver type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 03/02/2009 numac 2008013484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 08/10/2008 pub. 03/02/2009 numac 2008013456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot opheffin type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 03/02/2009 numac 2009012015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 b type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 03/02/2009 numac 2008013407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 22/07/2008 pub. 03/02/2009 numac 2009000023 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 03/02/2009 numac 2008013347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 27/01/2009 pub. 03/02/2009 numac 2009003049 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van sommige bepalingen van het KB/WIB 92 type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 03/02/2009 numac 2008013294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste va type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 03/02/2009 numac 2008013306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/01/2009 pub. 03/02/2009 numac 2009014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling om de examencommissie bij te staan voor de materiële organisatie van de examens en controletesten van veiligheidsadviseur type ministerieel besluit prom. 06/02/2008 pub. 03/02/2009 numac 2009200214 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 03/02/2009 numac 2009200199 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2008 pub. 03/02/2009 numac 2009035068 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake topsport

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 03/02/2009 numac 2009200259 bron waalse overheidsdienst Voorlopige administratieve cel voor het beheer van de Waalse fiscaliteit Kijk- en Luistergeld. - Dienstnota van de leidend ambtenaar. - Bericht De leidend ambtenaar, Gelet op het decreet van 27 maart 2003 waarbij beslist wordt de Dienst Ki Gelet op het type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2009 pub. 03/02/2009 numac 2009200256 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van de mandaten van de voorzitter en de leden van de "Conseil consultatif wallon des personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2009 pub. 03/02/2009 numac 2009200257 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van de mandaten van de voorzitter en de leden van de Gewestelijke Raad van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2009 pub. 03/02/2009 numac 2009200255 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van de mandaten van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Erkennings- en Adviescommissie van de diensten voor sociale insluiting type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2009 pub. 03/02/2009 numac 2009200254 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van de mandaten van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de "Conseil wallon du troisième âge" type besluit van de waalse regering prom. 22/01/2009 pub. 03/02/2009 numac 2009200299 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van het mandaat van de voorzitter en de leden van het begeleidingscomité van de Centra voor levens- en gezinsvragen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/01/2009 pub. 03/02/2009 numac 2009014015 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Omzendbrief betreffende de gemeentelijke machtiging die praalwagens toelaat gebruik te maken van de openbare weg

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/02/2009 numac 2009003045 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Bericht in verband met de investeringsaftrek Algemeen Investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven recht op een investeringsaftrek die gelij Voor inves type bericht prom. -- pub. 03/02/2009 numac 2009018027 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Maria Vandeput en Jozef Houben, beiden wonende te 3600 Ge Dit bes

document

type document prom. -- pub. 03/02/2009 numac 2009200302 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Aanstelling De Eerste Minister, H. Van Rompuy, heeft op 31 december 2008 Mevr. Françoise Audag-Dechamps, directeur-generaal Coördinatie en Juridische Zaken, aangewezen als voorzitter van het Directiecomité ad interim van de Federale Overheidsd type document prom. -- pub. 03/02/2009 numac 2009020009 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Agenda Donderdag 5 februari 2009, om 14 uur Commissie voor de Gezondheid - Voorstel van resolutie (van Mevr. Françoise Schepmans, Mevr. Viviane Teitelbaum, (...) Mederapporteurs : Mevr. Souad Razzouk en Mevr. Brigitte De Pauw. - B

erratum

type erratum prom. 27/11/2008 pub. 03/02/2009 numac 2009031049 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie v

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 03/02/2009 numac 2009020008 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 3 februari 2009, om 9 u. 30 m. Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud Waterbeleid en Energie - Ontwerp van ordonnantie betreffende het beh(...) - Voorstel van ordonnantie (van de heer Olivier de Clippele) tot wijzi

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/02/2009 numac 2009009074 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 april 2008, dat in werking treedt op 28 februari 2009, is de heer Bourlet, M., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij ka type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/02/2009 numac 2009009076 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 7 december 2008, dat in werking treedt op 20 februari 2009, is aan de heer Coppens, J., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Vosselaar. Het beroep tot nietigverkl type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/02/2009 numac 2009009075 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 7 december 2008, is de heer Chevalier, J., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Doornik, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerli Bij konin

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/02/2009 numac 2009200276 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arresten nrs. 188.449 van 2 december 2008, 188.490 en 188.491 van 4 december 2008, 188.694, 188.693, 188.690 en 188.692 van 10 december 2008 en 189.031 en 189.03 1. « Sc

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/02/2009 numac 2009003034 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 november 2008 wordt Mevr. Renata Fineschi tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 en in de vakrichting « Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën », met de titel van attaché van financiën b Bij type benoemingen prom. -- pub. 03/02/2009 numac 2009014010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 januari 2009, wordt Mevr. Tamara Blommaert vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, in de vakrichting "Mobiliteit en Vervoer" bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit Overeenkomstig d

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 03/02/2009 numac 2009011041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bij het Bureau voor normal(...) Opmerkinge

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/02/2009 numac 2009200297 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeembeheerders Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeembeheerders (niveau B) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RI(...)

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 03/02/2009 numac 2009003022 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 631 van 19 december 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 03/02/2009 numac 2009003021 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 493 van 10 december 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^