B.S. Index van de publicaties van 10 februari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009200497 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. -- pub. 10/02/2009 numac 2009200220 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 6/2009 van 15 januari 2009 Rolnummer 4373 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 3 tot 6 van de wet van 15 mei 2007 « tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bev Het Grondw type wet prom. -- pub. 10/02/2009 numac 2009009079 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 28 januari 2008 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te(...) Bij koninklijk besluit van 28 januari 2 type wet prom. -- pub. 10/02/2009 numac 2009009073 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 26 januari 2009 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/02/2009 pub. 10/02/2009 numac 2009200496 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de werking en het secretariaat van de Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 type koninklijk besluit prom. 19/01/2009 pub. 10/02/2009 numac 2009012017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 23/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009024001 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 39 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid en houdende nadere toepassingsregelen type koninklijk besluit prom. 19/01/2009 pub. 10/02/2009 numac 2009012018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden e type koninklijk besluit prom. 18/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009022037 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor financiering door het fonds tot bestrijding van verslavingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2009 numac 2009009078 bron federale overheidsdienst justitie Verenigingen die het slachtoffer kunnen bijstaan voor de strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 19 januari 2009 wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Service laïque aux Justiciables de la Province de Namur » Het beroe type koninklijk besluit prom. 14/01/2009 pub. 10/02/2009 numac 2009007015 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot instelling van een wetenschappelijke raad bij het Koninklijk Museum van het Leger en van de Krijgsgeschiedenis type koninklijk besluit prom. 19/01/2009 pub. 10/02/2009 numac 2009200074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 03/02/2009 pub. 10/02/2009 numac 2009003051 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. 16/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2008204493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkom type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 10/02/2009 numac 2008204640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 19/01/2009 pub. 10/02/2009 numac 2009200076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van risic type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 10/02/2009 numac 2008204637 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot oprichting van het "Solidariteitsfonds Car & Bus" type koninklijk besluit prom. 22/01/2009 pub. 10/02/2009 numac 2009012016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de vertoning van de studenten en d type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2008013592 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2009 numac 2009002009 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 16 januari 2009 wordt de heer Bart Decruyenaere, attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, klasse A2, door verhoging in de klasse tot de klasse A3 met de titel van adviseur, via vrijwil Overee

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009024019 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan « Wereldgezondheidsorganisatie » voor de bijdrage van België aan de Kaderovereenkomst over tabaksbeheersing type ministerieel besluit prom. 14/11/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009200459 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 12, programma 02 van organisatieafdeling 16, programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegr type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009024014 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Tabaksontwenningsinstituut van de Vrienden van het Bordet Instituut » inzake een project met betrekking tot een programma ter ondersteuning van tabaksontwenning in de beroepsomgeving type ministerieel besluit prom. 13/11/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009200458 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 05 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009024022 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het Centrum Wetenschappelijke Ontwikkeling voor Apothekers inzake een project met betrekking tot de bestrijding van het tabaksgebruik : voortgezette acties van apothekers

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/01/2009 pub. 10/02/2009 numac 2009031054 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008 houdende het algemeen reglement van het Brussels waarborgfonds en tot intrekking van het besluit van 5 april 2004 houdende het algemeen reglement van het Brussels waarbor type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/01/2009 pub. 10/02/2009 numac 2009031053 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de leden met stemrecht en van de deskundigen van de plenaire vergadering van de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht door de ordonnanti

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 21/11/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035091 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0140B, begrotingsjaar 2008 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035090 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.07 B van het programma GB van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035089 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet op programma CB, basisallocatie 01.36B type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035060 bron vlaamse overheid Besluit van de secretaris-generaal houdende bekendmaking van de toepasselijke Code en toepasselijke standaarden, als vermeld in artikel 36 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008 houdende uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 inzake

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/01/2009 pub. 10/02/2009 numac 2009200418 bron waalse overheidsdienst Besluit van de waalse Regering tot aanvulling van het besluit van 21 maart 2008 tot aanwijzing van de leden van de in artikel 171bis van de Waalse Huisvestingscode bedoelde kamer van beroep type besluit van de waalse regering prom. 22/01/2009 pub. 10/02/2009 numac 2009200416 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van een lid van de algemene vergadering van de "Conseil économique et social de la Région wallonne"

decreet

type decreet prom. 28/11/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009029039 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot integratie van de « Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux » in de « Université de Liège », oprichting van de « Université de Mons » door de fusie van de « Université de Mons-Hainaut » en de « Faculté polyte

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/11/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009200428 bron waalse overheidsdienst Ministeriële omzendbrief betreffende de bescherming van waardevolle bomen en heggen, de aanplanting van regionale soorten in landelijke gebieden en aanplantingen binnen een isoleringsstelsel

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/02/2009 numac 2009018041 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Verbond der Verzorgingsinstellingen, de VZW AZ Sin Dit besl

document

type document prom. -- pub. 10/02/2009 numac 2008204718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de edele metalen Bij besluit van de Directeur-generaal van 18 december 2008, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Sta worden type document prom. -- pub. 10/02/2009 numac 2009012049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Brussel Op 16 december 2008 werd de heer Ringoir, Willy, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aangewezen om

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009029043 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009029041 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen bruto gemiddelde kost van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2009 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009029045 bron ministerie van de franse gemeenschap 12 DECEMBER 2008 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Raad van beroep van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke, protestantse, Israëlitische, orthodoxe en islamitische godsdie

erratum

type erratum prom. 11/01/2009 pub. 10/02/2009 numac 2009012050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43undecies van 10 oktober 2008 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende, gesloten in de Nationale Arbeidsraad,

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2009 numac 2009011032 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 15 december 2008 werden met ingang van 15 november 2008 benoemd : Leopoldsorde Officier De heren : Walter Devos, Deerlijk. Jozef Housen, Tessenderlo. Kaushik Me Philippe Niels, Brussel. Theod type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2009 numac 2008022700 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 14 november 2008 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : De heren : D

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/02/2009 numac 2009009097 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, (...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservar

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/02/2009 numac 2009007007 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving Wervingssessie van kandidaat-beroepsofficieren in 2009 1. In 2009 wordt een wervingssessie georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren, die houder zijn van een diploma van universitair onderwijs 2. Inschr type aanwerving prom. -- pub. 10/02/2009 numac 2009007009 bron ministerie van landsverdediging Normale werving Wervingssessie van kandidaat-beroepsonderofficieren in 2009 1. In 2009 wordt een wervingssessie van kandidaat-beroepsonderofficieren voor de volgende vormingscyclussen georganiseerd : a) Niveau 3+, technisch en niet-techni b) Niveau 2, type aanwerving prom. -- pub. 10/02/2009 numac 2009007011 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-beroeps- en korte termijn vrijwilligers in 2009 1. In 2009 worden wervingssessies van kandidaat-beroepsvrijwilligers en wervingssessies van kandidaat-vrijwilligers korte termijn georganiseerd. 2. Inschrijvingen a. b. De voorwaarde type aanwerving prom. -- pub. 10/02/2009 numac 2009007008 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving Wervingssessie van kandidaat-beroepsonderofficieren in 2009 1. In 2009 wordt een wervingssessie georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat-beroepsonderofficieren, die houder zijn van een diploma van het hoger on 2. Inschri type aanwerving prom. -- pub. 10/02/2009 numac 2009007004 bron ministerie van landsverdediging Normale werving Wervingssessie van kandidaat-beroepsofficieren in 2009 1. In 2009 wordt een wervingssessie van kandidaat-beroepsofficieren voor de volgende vormingscyclussen georganiseerd : a) Koninklijke Militaire School, Polytechnische b) Koninklij type aanwerving prom. -- pub. 10/02/2009 numac 2009007005 bron ministerie van landsverdediging Aanvullende werving Wervingssessie van kandidaat-beroepsofficieren in 2009 1. In 2009 wordt een wervingssessie van kandidaat-beroepsofficieren, in het bezit van een getuigschrift van universitair onderwijs, georganiseerd voor de Medische Dien 2. Inschri type aanwerving prom. -- pub. 10/02/2009 numac 2009007006 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-hulpofficieren Wervingssessie van kandidaat-hulpofficieren in 2009 1. In 2009 wordt een wervingssessie van kandidaat-hulpofficieren georganiseerd. 2. Inschrijvingen a) De inschrijving is mogelijk vanaf publicatie b) De inschrij

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/02/2009 numac 2009012057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 januari 2009 wordt de heer Joseph El Haddad, stagedoend attaché, met ingang van 1 oktober 2008, tot rijksambtenaar benoemd in de vakklasse A2 « Werkgelegenheid », met als titel attaché en ter Een

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/02/2009 numac 2009011058 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning. - EB-2007-0011bis-A Bij ministerieel besluit van 5 februari 2009 wordt het ministerieel besluit EB-2007-0011-A van 5 juni 2007 houdende toekenning aan de NV BELWIND van een dome

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 10/02/2009 numac 2009033004 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 30 oktober 2008 en met toepassing van artikel 7, type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 10/02/2009 numac 2009033005 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 30 oktober 2008 en met toepassing van artikel 7, type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 10/02/2009 numac 2009033002 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoeming in de raad van bestuur van het IAWM Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 14 november 2008 en met toepassing van artikel 18 van het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette oplei

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/02/2009 numac 2009200423 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectbeheerder/secretaris Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectbeheerder/ secretaris (niveau B) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (ANG0(...)
^