B.S. Index van de publicaties van 18 februari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009003025 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2008 type wet prom. 10/11/2004 pub. 18/02/2009 numac 2004015221 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Estland betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Talinn op 11 juni 2001 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2009 numac 2009009093 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij koninklijk besluit van 23 januari 2009 wordt Mevr. Hilde Guffens, attaché-gevangenisdirecteur bevorderd in de klasse A3, met als titel adviseur-gevangenisd Overeenkomstig de type koninklijk besluit prom. 03/02/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009022052 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van vijf leden van de Commissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 03/02/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009000097 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de leden van de federale politieraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2009 numac 2009009119 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 februari 2009, wordt de heer Benedikt Verhaeghe, attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie - klasse A1, door verhoging in de klasse tot de klasse A2 met de ongewijzigd Overee type koninklijk besluit prom. 22/01/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009012019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge, betreffende de oprichting van een "Compensatiefonds voor bestaan type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009003069 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 18/02/2009 numac 2009000068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de termijn gedurende welke de biometrische gegevens, die in het kader van artikel 30bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2008013591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot oprichting van een fonds voor bestaansz type koninklijk besluit prom. 02/02/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009014030 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/02/2009 numac 2009003060 bron regie der gebouwen Personeel. - Opruststelling Bij ministerieel besluit van 19 augustus 2008 is aan de heer D'Heer, Etienne J.E., ambtenaar van de klasse A2 bij de Vlaamse Diensten - Directie te Antwerpen, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van Hij mag type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009022061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 25/06/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de aanneming van een politiehond. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/02/2009 numac 2009011059 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 2 februari 2009 is het verdelingsreglement van 4 november 2008 van het deel « aut type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/02/2009 numac 2009003059 bron regie der gebouwen Personeel. - Opruststelling Bij ministerieel besluit van 28 augustus 2008 is aan de heer Bombois, Daniel G.P., ambtenaar van de klasse A4 bij de Financiële Dienst ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 maart 2009. Hij mag zijn p Bij minist type ministerieel besluit prom. 21/10/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009024038 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.213.688 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200598 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200588 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 van organisatieafdelingen 19 en 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 28/01/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009024004 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie type ministerieel besluit prom. 13/11/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009024037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 925.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200581 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 06/02/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009021010 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappe type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200586 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 05 van organisatieafdeling 10 en 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200589 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03 en 14 van organisatieafdelingen 11, 12 en 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200585 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200587 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 05 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

decreet

type decreet prom. 05/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200642 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het bodembeheer

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/02/2009 numac 2009000079 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Werving van magistraten voor het Auditoraat en het Coördinatiebureau van de Raad van State en de samenstelling van een wervingsreserve I. Met het oog op de samenstelling van een wervingsreserve van adjunct-audi(...) II. Om tot het vergelij type bericht prom. -- pub. 18/02/2009 numac 2009095284 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Bericht van overdrachten van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire sc Deze overdr

document

type document prom. -- pub. 18/02/2009 numac 2009095283 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Afstand van een toelating voor meer verzekeringstakken Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 3 februari 2009, wordt de afstand van de toelating vastgesteld van de ondern 03. Vo type document prom. -- pub. 18/02/2009 numac 2009095282 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Intrekking van toelating van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 3 februari 2009, wordt, met onmiddellijke ingang na de algemene inbreng, d 21. Le type document prom. -- pub. 18/02/2009 numac 2009020015 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Donderdag 19 februari 2009 om 14 u. 30 m. Commissie voor de Gezondheid - Interpellatie van Mevr. Brigitte De Pauw (N) tot de heren Guy Vanhengel, l(...) - Meerjarenplan voor de bouw van nieuwe ziekenhuis- en gezondheidsinst type document prom. -- pub. 18/02/2009 numac 2009020014 bron brussels hoofdstedelijk parlement Comissievergadering Agenda Donderdag 19 februari 2009 om 14 u. 30 m. Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken Interpellatie (...) Interpellatie van de heer Jean-Luc Vanraes (N) tot de heer Charles P

beschikking

type beschikking prom. 19/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009031017 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2009

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2009 numac 2009000101 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 3 februari 2009 wordt de heer Vandersmissen, Pierre, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene met type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2009 numac 2009009115 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 februari 2009 wordt de heer Stefan Thomaes, met ingang van 1 augustus 2008, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/02/2009 numac 2009000098 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vaste Commissie van de Lokale Politie. - Vacature voor één effectief lid en één plaatsvervangend lid. - Oproep tot inzending kandidaturen voor korpschefs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Deze oproep wordt in het Belgisch Staatsblad gepu De V

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/02/2009 numac 2009009120 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 februari 2009, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer de Pauw, W., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, aangewezen tot advocaat-generaal bij dit h Het ber

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/02/2009 numac 2009014031 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 januari 2009 wordt de heer Erwin Danau vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met ranginne Overeen

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/02/2009 numac 2009000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 16 januari 2009 wordt de vergunning tot het exploiteren De verg

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 18/02/2009 numac 2009095281 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van overdrachten van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen op datum van 3 februari 2009, wordt de o Bij beslis type goedkeuringen prom. -- pub. 18/02/2009 numac 2009095280 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een overdracht tussen verzekeringsondernemingen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen op datum van 3 februari 2009, wordt de overdracht, met uitwerking op Tengevolge

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 18/02/2009 numac 2009024040 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 188.466 van de Raad van State van 4 december 2008 vernietigt het ministerieel besluit van 21 februari 2006 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen.

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 18/02/2009 numac 2009200583 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening. - Gewestplannen Bij besluit van de Waalse Regering van 12 december 2008 wordt de ontwerp-herziening van de gewestplannen Verviers-Eupen, Luik en Hoei-Borgworm De leidingen voor het vervoer van aardgas waarvan dit ontwerp voorziet

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 18/02/2009 numac 2009009121 bron rechterlijke macht Hof van Cassatie Het Hof, verenigd in algemene vergadering op 8 januari 2009, heeft de heer Mathieu, P., raadsheer in het Hof van Cassatie, aangewezen tot afdelingsvoorzitter in dit Hof, voor een termijn van drie jaar, met ingang van 29 januari type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 18/02/2009 numac 2009009122 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Dendermonde De aanwijzing van de heer Verhulst, J., rechter in de arbeidsrechtbank te Dendermonde, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 24 februari 2009.
^