B.S. Index van de publicaties van 20 februari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommi type wet prom. -- pub. 20/02/2009 numac 2009200347 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 4/2009 van 15 januari 2009 Rolnummer 4338 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 301, type wet prom. 19/06/2008 pub. 20/02/2009 numac 2008015112 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende het Eurokorps en de rechtspositie van zijn Hoofdkwartier tussen de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, het Koninkrijk Spanje en het Groothertogdom Luxemburg, en met de type wet prom. -- pub. 20/02/2009 numac 2009009107 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 3 februari 2009 is machtiging verleend aan : de genaamde **** ****, ****-**** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de beiden wonende te type wet prom. -- pub. 20/02/2009 numac 2009041302 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. -- pub. 20/02/2009 numac 2009009096 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 28 januari 2009, is machtiging verleend aan de heer **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ****. **** **** ****, ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009022054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2009 numac 2009021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 17 december 2008 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hierna vermelde ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister : Voor 35 jaar dienst Het Burger De heer Dillen, type koninklijk besluit prom. 16/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2008013623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2009 numac 2009200440 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 december 2008 is benoemd : Leopoldsorde Officier De heer Burguet, Armand, Voorzitter van de Internationale Federatie van Steungroepen aan Ingrid Betancourt. Hij neemt zijn rang in de Or Hij zal het burgerlij type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 20/02/2009 numac 2008000860 bron fedrale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009200606 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 06 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 05/02/2009 pub. 20/02/2009 numac 2009024046 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Nederlandstalige kamer en de Franstalige kamer van de Erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde houders van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodont type ministerieel besluit prom. 29/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009200603 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 29/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009200605 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 29/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009200602 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 01 van organisatieafdeling 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 29/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009200600 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 29/09/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009024035 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van plaatsvervangers van de Federale Raad voor de Huisartsenkringen type ministerieel besluit prom. 05/02/2009 pub. 20/02/2009 numac 2009003071 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2009 uit te keren intresten voor de bij de deposito- en consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 28/01/2009 pub. 20/02/2009 numac 2009000046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van directeur van de directie van de logistieke steun en de daaruit voortvloeiende profielvereisten type ministerieel besluit prom. 28/01/2009 pub. 20/02/2009 numac 2009000045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van directeur van de directie van de infrastructuur en de uitrusting en de daaruit voortvloeiende profielvereisten type ministerieel besluit prom. 28/01/2009 pub. 20/02/2009 numac 2009000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van directeur van de directie van de financiën en de daaruit voortvloeiende profielvereisten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/01/2009 pub. 20/02/2009 numac 2009031083 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de intrekking van de leveringsvergunning voor elektriciteit van de vennootschap E.ON SALES & TRADING GmbH en de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstede type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/01/2009 pub. 20/02/2009 numac 2009031087 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2004 tot vaststelling van de personeelsformatie van de haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/01/2009 pub. 20/02/2009 numac 2009031086 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2006 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009035162 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009200620 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het beheer van de DAB ICT en tot regeling van de bevoegdheden van en de delegatie aan de ICT-manager type besluit van de vlaamse regering prom. 09/01/2009 pub. 20/02/2009 numac 2009200622 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het verlenen van machtiging aan de Universiteit Hasselt tot het aanvaarden van een legaat haar gedaan door Mevr. Rosa Vanbrabant type besluit van de vlaamse regering prom. 27/06/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009200621 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2009 pub. 20/02/2009 numac 2009200682 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de installaties die buiten het toepassingsgebied van Richtlijn 2003/87/EG vallen en tot wijziging van de beslissing tot kosteloze verlening van de rechten wat betreft de overblijvende jaren van de ref type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2009 pub. 20/02/2009 numac 2009200681 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het deel van de totale hoeveelheid broeikasgasemissierechten dat aanvankelijk aan de nieuwkomers wordt toegekend voor het jaar 2008 type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2009 pub. 20/02/2009 numac 2009200680 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het deel van de totale hoeveelheid broeikasgasemissierechten dat aanvankelijk aan de nieuwkomers wordt toegekend voor het jaar 2008-2012

decreet

type decreet prom. 12/02/2009 pub. 20/02/2009 numac 2009200679 bron waalse overheidsdienst Decreet ter bekrachtiging van de vergunning afgeleverd voor de aanleg van een weg van het type RGG tussen Frasnes-lez-Couvin en Brûly (singelweg Couvin en verkeersverbinding Couvin-Brûly) overeenkomstig het decreet van 17 juli 2008 betreffende enkele v

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/02/2009 numac 2009200692 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 januari 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 januari 2009, heeft de vzw « I Die zaa type bericht prom. -- pub. 20/02/2009 numac 2009200696 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 6 en 8 januari 2009 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 7 en 9 januari 2009, Die zake type bericht prom. -- pub. 20/02/2009 numac 2009200695 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 9 januari 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 januari 2009, is beroep tot ged Die zaak

bijakte

type bijakte prom. 08/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2008024526 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel nr. 5 bij het protocol 3 van 13 juni 2005, gesloten tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, betreffende het te voeren ouderenzorgbeleid overeenkomstig de uitbreiding van protocol 3 in

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 20/02/2009 numac 2009003083 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 420,

document

type document prom. -- pub. 20/02/2009 numac 2009024054 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Te begeven betrekking Een betrekking van vorser in de activiteitengroep I, toegepast onderzoek en/of experiment(...) Deze betrekking zal worden toegewezen aan een kandidaat die kan worden ingesch

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009029079 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de volgende adviesinstanties : de Commissie voor steunverlening aan de boekhandel, de Raad voor het boek type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009029083 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1965 houdende bezoldigingsregeling van het wetenschappelijk personeel van de Staat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009029056 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor studietoelagen en studieleningen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009029065 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009029054 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van inspectieverslag bedoeld in § 3 van de artikelen 6, 7, 9 en 10 van het decreet van 8 maart 2007 betreffende de Algemene Inspectiedienst, de Dienst voor pedagogische type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/01/2009 pub. 20/02/2009 numac 2009029058 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap - Alg type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009029055 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het opleidingsplan dat eigen is aan het net van het niet-confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijs met toepassing van artikel 18 van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009029060 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de reiskosten voor de leden van de adviescommissie inzake borstkankeropsporing type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009029059 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de werkingsregels van het Beheerscomité alsmede van de werkingsregels van het Oriëntatiecomité van het « Bureau International Jeunesse » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de inwerkingtreding op 1 januari 2009 van het decreet van 14 november 2008 tot wijziging van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009029057 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van de toekenning van maaltijdcheques voor de personeelsleden van Wallonie-Bruxelles International

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2009 numac 2009000105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 3 februari 2009, worden de heren Philippe Goffaux, identificatienummer 44-21157-91 en Christian Marit, identificatienummer 44-21453-96, benoemd in de graad van hoofdcommissa

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/02/2009 numac 2009200737 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Oproep tot kandidaten voor het Waalse Gewest Met het oog op de toekenning van mandaten van ambtenaren-generaal van rang A2 en rang A3 voor de « Commissariat général au Tourisme » in de Waalse Overheidsdienst, overeenkomstig de bepalingen (...) 1. B

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/02/2009 numac 2009009133 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Ontslag en aanstelling van een regeringscommissaris van het Instituut voor gerechtelijke opleiding Bij koninklijk besluit van 16 februari 2009, dat inwerking trad op dezelfde datum, is aan de heer Baret, J., secretar Bij koninklijk type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/02/2009 numac 2009009128 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 februari 2009 wordt de heer Gorlias, D., griffier bij de politierechtbank te Brussel, ambtshalve in ruste gesteld op datum van 31 augustus 2007 's avonds. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioe Bij konink

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/02/2009 numac 2008022691 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 december 2008 wordt Mevr. Geneviève Loicq, geboren op 25 december 1952, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, i Overee

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/02/2009 numac 2009042002 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 20/02/2009 numac 2009031068 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur Bij beslissing van 16 december 2008, van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de heer SPIES, Jacques, gedomicilieerd rue Gaston Reiff 16, te 1420 Braine-l'Alleud, erkend als EPB-adviseur, natuurlijke persoon. Bij besl type erkenning prom. -- pub. 20/02/2009 numac 2009031067 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur Bij beslissing van 6 januari 2009, van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de NV BASYC gelegen, Veldkapellaan 25, bus 40, te 1200 Brussel, met ondernemingsnummer 0478225143, erkend als EPB-adviseur, rechtspers De erke

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 20/02/2009 numac 2009018051 bron federale beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie Huishoudelijk reglement Artikel 1. Nadat een beroep of een vraag om advies is ingediend, komt de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, hierna genoemd de Commissie, in principe zo snel mogelijk samen om erover te beraa Betreft type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 20/02/2009 numac 2009021011 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën Huishoudelijk reglement van de Wetenschappelijke Raad Artikel 1. De Wetenschappelijk Raad, hierna de Raad genoemd, vergadert op initiatief van de voorzitter of op de gemotiveerde vraag Art. 2. D

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 20/02/2009 numac 2009200289 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 174/2008 van 3 december 2008 Rolnummer 4411 In zake : de prejudiciële vraag over de wetgeving inzake de pachtprijsbeperkingen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 20/02/2009 numac 2009200765 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige diensthoofden Facility Management (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) (ANG08878) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geld(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 20/02/2009 numac 2009200701 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige collectietechnicus-paleontologie. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige collectietechnicus-paleontologie (niveau C) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (A(...) type bericht van selor prom. -- pub. 20/02/2009 numac 2009200755 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige ombudsmannen energie Ombudsdienst Energie (AFE09701) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Vereiste ervaring (...) Beschikken over een type bericht van selor prom. -- pub. 20/02/2009 numac 2009200764 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige HR-managers (niveau A) voor SELOR (AFG09002) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste plaats ve(...) Naast deze

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 20/02/2009 numac 2009054681 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Buyens, Joanna Joanna Augusta Buyens, weduwe van Nikolaas Augustijn Maria Van der Hey Alvorens te b
^