B.S. Index van de publicaties van 23 februari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/06/2004 pub. 23/02/2009 numac 2009000067 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 23/02/2009 numac 2009009105 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 3 februari 2009 is machtiging verleend aan; de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, **** de genaamde ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/01/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009014025 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 16/12/2008 pub. 23/02/2009 numac 2008204530 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007 type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009022042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli type koninklijk besluit prom. 16/12/2008 pub. 23/02/2009 numac 2008204531 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende het brugpensioen - loopbaan met nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 16/12/2008 pub. 23/02/2009 numac 2008204547 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot oprichting van een "Fonds voor type koninklijk besluit prom. 31/01/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009014024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2005 houdende uitvoering van de Verordening nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer type koninklijk besluit prom. 02/02/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009014021 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op type koninklijk besluit prom. 05/02/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009014020 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 31/01/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009014022 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief der vergoedingen te innen voor de afgifte van de processen-verbaal van goedkeuring en van de goedkeuringsdocumenten voor bromfietsen en motorfietsen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/01/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009014026 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van het tarief der vergoedingen te innen voor de afgifte van een attest voor de validering van een gelijkvormigheidattest voor alle type van voertuig type ministerieel besluit prom. 31/01/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009014023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van het tarief der vergoedingen te innen voor de afgifte van typegoedkeuringen en van de goedkeuringsdocumenten voor voertuigen type ministerieel besluit prom. 11/02/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009021012 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2008 pub. 23/02/2009 numac 2009035144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de samensmelting van de Polder Hamme-Moerzeke, de Polder Durme Zuid-Oost, de Polder Durme Noord-West, de Polder Durme Noord-Oost, de Polder van Grembergen en de Polder Sint-Onolfs en een grensaanpassing tot een nie type besluit van de vlaamse regering prom. 16/01/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009035132 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2008 pub. 23/02/2009 numac 2009035143 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitbreiding van de watering Het Velpedal tot het deelbekken van de Velpe op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant en de opheffing van de watering van Winge en Meenselbeek en de watering van Binkom type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2008 pub. 23/02/2009 numac 2009035142 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de samensmelting van de Polder van Bornem, de Polder van Weert, de Polder van Hingene en de Polder Oude en Nieuwe Schorren en een uitbreiding tot een nieuwe polder met als naam Polder Scheldeschorren-Noord

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/02/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009200675 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de hulpverlening aan rechtsonderhorigen type besluit van de waalse regering prom. 05/02/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009200676 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de opvang van, het verschaffen van een onderkomen aan en de begeleiding van in sociale moei type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 23/02/2009 numac 2009200697 bron waalse overheidsdienst Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2009 wordt op 31 januari 2009 's avonds eervol ontslag uit zijn functies van Kabinetschef van de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme De hee

decreet

type decreet prom. 12/02/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009200678 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 20 november 2008 betreffende de organisatie van het medisch-sanitair vervoer

document

type document prom. 22/12/2008 pub. 23/02/2009 numac 2009014019 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Besluit nr. 104 m.b.t de vaststelling van de tarieven per eenheid voor het op 1 januari 2009 aanvangende tijdvak van toepassing

beschikking

type beschikking prom. 22/12/2008 pub. 23/02/2009 numac 2009014018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Beschikking nr. 103 m.b.t het aanrekenen van interest wegens te late betaling van « en route »-heffingen voor het op 1 januari 2009 aanvangende tijdvak van toepassing

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 23/02/2009 numac 2009015016 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Democratische Republiek Kongo betreffende de statuten van het « Belgisch-Kongolees Fonds voor Delging en Beheer », ondertekend te Brussel op 6 februari 1965 . - Vervanging van een lid van de behee(...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 23/02/2009 numac 2009200783 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige adviseur-generaal (klasse A4) voor de FOD Sociale Zekerheid (MNG09023) Toelaatbaarheidsvoorwaarden : Voor deze selectie kan u alleen solliciteren als u al een federale statutaire (...) De gedetaill

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 23/02/2009 numac 2009014027 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van mot Agrémen
^