B.S. Index van de publicaties van 27 februari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009009116 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 6 februari 2009 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om,(...) Bij koninklijk besluit

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 27/02/2009 numac 2009022068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009024048 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 2 februari 2009 wordt de heer Libeer, Jean-Claude, werkleider bij de Federale Wetenschappelijke Instelling « Wetenschappelijk Instituut van Volksgezondheid » van de Federale Overheidsdienst Het ko type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 27/02/2009 numac 2009022045 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 05/02/2009 pub. 27/02/2009 numac 2009024057 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2008 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2008015205 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden Leopoldsorde Bij koninklijk besluit van 14 juli 2008 werd benoemd : Commandeur Mevr. Anick Van Calster, Adviseur van H.K.H Prinses Mathilde. Bij koninklijk besluit van 5 juni 2008 werd benoemd : Ridder de h Bij koninklijk besluit van 15 type koninklijk besluit prom. 18/02/2009 pub. 27/02/2009 numac 2009014041 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van Infrabel, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 27/02/2009 numac 2009022044 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 27/02/2009 numac 2009024006 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Wereld Gezondheidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 13/02/2009 pub. 27/02/2009 numac 2009012041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 79bis, § 3, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 27/02/2009 numac 2009000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009200793 bron waalse overheidsdienst Sociale actie Bij ministerieel besluit van 20 oktober 2008 wordt de erkenning van het O.C.M.W. van Seneffe als instelling voor schuldbemiddeling vanaf 13 september 2008 voor zes jaar verlengd, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 houdende Bij min type ministerieel besluit prom. 21/01/2009 pub. 27/02/2009 numac 2009027036 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van artikel 35, § 8, van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2007 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/01/2009 pub. 27/02/2009 numac 2009035164 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de uitvoering van het sectoraal akkoord 2008-2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2008 pub. 27/02/2009 numac 2009035189 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009200794 bron waalse overheidsdienst Beroepsopleiding Bij besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2009, dat op 12 februari 2009 in werking treedt, wordt de erkenning betreffende het beroep tegelzetter aan het valideringscentrum "Bruxelles Formation Construction" v Bij besluit van d

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009018071 bron nationale bank van belgie Bericht. - Resultaat en dividend voor het boekjaar 2008 Overeenkomstig artikel 44 van de statuten heeft de Regentenraad vandaag de jaarrekening van de Nationale Bank van België goedgekeurd. De bedrijfsrevisor heeft bij de jaarrekening een verkl De jaar type bericht prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009003079 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. - Inkomstenbelasting. - Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten De richtlijnen voor het invullen van de individuele f www.fis type bericht prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009018068 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA Van De Vliet A.E., met zetel te 2300 Turnhout, st Dit besl type bericht prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009018070 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Guillaume Vervoort en Louisa De Coster, beiden wonende te Dit besl type bericht prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009018069 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Pittery-Verhelst, met zetel te 8377 Zuienkerke, Nie Dit bes

document

type document prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009022089 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - Volibris, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden Bij ministeriële beslissing van 19 februari 2 type document prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009009149 bron federale overheidsdienst justitie Aanwijzing van leden van de Federale Bemiddelingscommissie Bij besluit van 20 februari 2009 dat inwerking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt zijn aangewezen : A. Leden van de Algemene Commissie van de Fed -als vast type document prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009020018 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Agenda Woensdag 4 maart 2009, om 9 u. 30 m. Commissie voor de Sociale Zaken - Interpellatie van Mevr. Fatima Moussaoui (F) tot de heer Pascal Smet, lid van (...) - Interpellatie van de heer André du Bus de Warnaffe (F) tot de heer type document prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009018072 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Validatie van gidsen Versie 1 van de « Sectorgids autocontrole voor de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie » gedateerd op 18 februari 2009 werd op 20 februari 2009 krachtens artikel 9 van het koninklijk

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2008 pub. 27/02/2009 numac 2009029085 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het proefproject voor voortgezette opleiding, voor de jaren 2008 en 2009, voor de docenten gebarentaal van het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009029090 bron ministerie van de franse gemeenschap Beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2008, in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gem a) on type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2008 pub. 27/02/2009 numac 2009029084 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de samenvoeging door middel van opslorping wordt toegelaten van de « Cours de Promotion sociale de Hesbaye » door het « Institut libre de Formation permanente » (9236022) met toepassing van ar

erratum

type erratum prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009002014 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Opruststelling. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2009, moet de Nederlandse en Franse tekst van het eerste lid van bladzijde 4159 gelezen worden als volgt : « Bij koninklijk besluit van 20 mars 2008, werd aan d type erratum prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009002013 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Opruststelling. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 23 december 2008, moet de Nederlandse en Franse tekst van het eerste lid van bladzijde 67841 gelezen worden als volgt : « Bij koninklijk besluit van 18 mei 2008, werd aan

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009009146 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Ieper Bij beschikking van 9 januari 2009 werd de heer Top, J., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Ieper aangewezen om, vanaf 1 maart 2009, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in de

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009022062 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. - Holding. - Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een werkend lid Bij koninklijk besluit van 20 januari 2009 : - wordt, met ingang van 21 oktober 2 - wordt de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009022081 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 februari 2009, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009022071 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor radiotherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 februari 2009, dat in werking treedt de dag

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009009147 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, (...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservar type vacante bettreking prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009009150 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de federale bemiddelingscommissie Er zal worden overgegaan tot de aanwijzing van de leden van de federale bemiddelingscommissie, ingesteld bij artikel 1727 van het Gerechtelijk wetboek. De h A. In de bevoe

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009009144 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 februari 2009 is aan de heer Clérin, B., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Gembloux-Eghezée. Bij koninkli Bij koninkl type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009009145 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 21 april 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Cassart, B., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standpl Bij kon

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009003087 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie vo Deze type mededeling prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009003088 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht ingevolge een fusie van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte De overdracht van de niet-levensverze Deze

verslag

type verslag prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009020017 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Maandag 2 maart 2009, om 14 u. 30 m. Adviescomité voor Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Memorandum van de Brusselse Coördinatie van de Werel(...) Rapporteur : de heer Ahmed El Ktibi. - Hoorzittingen met : - Mevr.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009000087 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 januari 2009 wordt Mevr. Catherine Baudinet benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 1 Bij koni type benoemingen prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009014036 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. -Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 februari 2009, wordt Mevr. Julie Artus vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming Bij k type benoemingen prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009018055 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 18 december 2008 wordt de heer Ndayabandi, Anicet, met ingang van 16 september 2008, op het Frans taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap Aan be type benoemingen prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009024045 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming via mobiliteit Bij koninklijk besluit van 21 januari 2009 wordt Mevr. Malengreau, Vania, attaché bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, met ingang van 1 januari 2009, via de vrijwillige mobilitei Ze word type benoemingen prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009018054 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 18 december 2008 wordt Mevr. Eeckhout, Ann, met ingang van 16 september 2008, op het Nederlands taalkader, in vast dienstvervand benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap vo Aan be type benoemingen prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009018056 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 18 december 2008 wordt Mevr. Scheers, Katleen, met ingang van 1 december 2008, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap v Aan be

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009041702 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 364e AANVULLING Bijwerking op 10 februari 2009 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privédetective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective Bij ministerieel besluit van 19.03.2008 wordt Mevr. Fatima De Rouck, gevestigd te Bij m

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009003084 bron federale overheidsdienst financien Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 190.425 uitgesproken op 13 februari 2009 door de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, VIIIe Kamer, vernietigt het koninklijk besluit van 16 juli 2008 tot vaststelling van de samenstelling va

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009012090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener In toepassing van het ministerieel besluit van 31 juli 1970, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 februari 2009 wordt Attentia, Externe Dienst voor Preventi

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009200813 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige nautisch experten Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige nautisch experten (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08090) werd afgesloten op 19 februari 2009. Er zijn (...) type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009200829 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van preventieadviseurs-coördinatoren (niveau A3) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) (AFG08026) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien (...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009200831 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen informatiebeheer (niveau B) voor de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) (ANG09005) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldi(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009200833 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige elektriciens (niveau C) voor het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) (ANG09007) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd, die twee jaar gel(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009200832 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertalers Nederlands-Frans-Duits (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG09006) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er (...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009200837 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen pensioenbegroting (niveau B) voor de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) (ANG08897) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geld(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009200834 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal inspecteurs (niveau A) voor de RSZPPO (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten) (ANG09008) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009200830 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige call takers (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG09005) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning va(...) Naast deze

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009043002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (o(...) type indexcijfers prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009042402 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand februari

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009014035 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 27/02/2009 numac 2009040302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2009 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand februari 2009, 111.74 punten bedraagt, tege Het gez

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 12/01/2009 pub. 27/02/2009 numac 2009003005 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Magic Numbers », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^