B.S. Index van de publicaties van 2 maart 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/01/2009 pub. 02/03/2009 numac 2009009131 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 31/01/2009 pub. 02/03/2009 numac 2009009132 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 31/01/2009 pub. 02/03/2009 numac 2009009129 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 31/01/2009 pub. 02/03/2009 numac 2009009130 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2009 numac 2009012099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 februari 2009 wordt aan de heer Moens, Robin, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 02/03/2009 numac 2009200176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de sociale huisvesting type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2009 numac 2008001059 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 10 december 2008 wordt, de heer Patrick Moenaert, adviseur bij het departement, met ingang van 1 april 2009 toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2009 numac 2008204352 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden Bij koninklijk besluit van 12 november 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. De Zilveren Palmen in de Kroonorde worden verleend aan : de heer Vanhalst, Eric, Michel Julien , stichtend voo(...) Ranginneming : 15 november 2004. Ar type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2009 numac 2009022074 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 12 februari 2009, worden hernieuwd voor een 1° Mev

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/02/2009 pub. 02/03/2009 numac 2009024053 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 november 2008 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 29/01/2009 pub. 02/03/2009 numac 2009024049 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2008 pub. 02/03/2009 numac 2009200383 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de invoering van het energieprestatiecertificaat niet-residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2008 pub. 02/03/2009 numac 2009035022 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 02/03/2009 numac 2009200799 bron waalse overheidsdienst Economie Bij besluit van de Waalse Regering van 5 februari 2009 wordt de VZW ConcertES waarvan de bedrijfzetel place de L'Université 16, te 1348 Louvain-la-Neuve, is gelegen en die door SAW-B VZW, voorzitter, in de persoon van Marie-Caroline Co

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 02/03/2009 numac 2009009143 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief nr. 134. - Uittreksels uit het strafregister De Minister van Justitie aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs, de Dames en Heren Burgemeesters, Ter info aan de Dames en Heren Procureurs-generaal bij de hoven van ber Mijnheer de Federale P

document

type document prom. 24/02/2009 pub. 02/03/2009 numac 2009000149 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Benoeming tot inspecteur-generaal

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 02/03/2009 numac 2009029106 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming van ambtenaren-generaal als mandaathouder Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 februari 2009, wordt de heer Alain BERGER bij mandaat benoemd in het volgende ambt : administrateur-generaal van het algemeen bestuu Bij be

erratum

type erratum prom. -- pub. 02/03/2009 numac 2009003092 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 69 van 24 februari 2009 - tweede editie, bladzijde 16188, moeten de volgende correcties w In de Neder

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2009 numac 2009022075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 februari 2009, dat in w Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/03/2009 numac 2009200839 bron waalse overheidsdienst Oproep voor kandidaten voor de vorming van de nieuwe "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" Artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2009 betr(...) - zes gewone en plaatsvervangende leden uit in het Waalse Ge

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 02/03/2009 numac 2009000134 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van ****. - **** Bij ministerieel besluit van 31.10.2007 wordt de vergunning om het **** **** he
^