B.S. Index van de publicaties van 5 maart 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009009141 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 februari 2009 is machtiging verleend Aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, handelend in eigen naam(...) de genaamde ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/02/2009 pub. 05/03/2009 numac 2009022060 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009011089 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Bij het koninklijk besluit van 19 februari 2009 wordt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Lokeren, van 10 november 2008, waarbij aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1 type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009012089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 februari 2009 wordt aan de heer Dumont, André, op het einde van de maand januari 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijfsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009012088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 februari 2009 wordt aan de heer Daix, Marc, op het einde van de maand maart 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009012086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 februari 2009 wordt aan de heer Arnould, Yvon, op het einde van de maand april 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van w Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009015021 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carriere Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 29 januari 2009 en met ingang van 1 december 2008 wordt aan Mevr. Katrijn De Graef eervol ontslag verleend uit haar functies van attaché bij de Federale Overheidsdienst Buitenla type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009012087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 februari 2009 wordt aan de heer Hubert, Michel, op het einde van de maand november 2008, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt type koninklijk besluit prom. 15/02/2009 pub. 05/03/2009 numac 2009003091 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris bij het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 23/12/2008 pub. 05/03/2009 numac 2009000125 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het secretariaat van de Vaste Commissie van de Lokale Politie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soor type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009012074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2008 wordt, met ingang van 1 maart 2009, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend aan de heer Roland Van Den Storm, adviseur. Het is hem vergund aanspraak op het definitief vroegtij type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 05/03/2009 numac 2009000092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/02/2009 pub. 05/03/2009 numac 2009024062 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor Dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 23/01/2009 pub. 05/03/2009 numac 2009200806 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de erkenning van de fokkersvereniging Vlaamse Rundveeteeltvereniging VZW type ministerieel besluit prom. 05/02/2009 pub. 05/03/2009 numac 2009200811 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2005 tot erkenning van verenigingen voor de paardenfokkerij en het ministerieel besluit van 25 oktober 2005 houdende de organisatie van de uitbouw van fokkerijstructuren type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009200866 bron waalse overheidsdienst Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 10 december 2008 wordt de aan de "SPRL M18 Executive Search" verleende erkenning als arbeidsbemiddelingsbureau voor de dienstverlening werving en selectie vanaf 31 oktober 2008 voor onbepaal Deze erkenning hee type ministerieel besluit prom. 19/02/2009 pub. 05/03/2009 numac 2009012067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair comité voor de voedingsnijverheid vallen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2009 pub. 05/03/2009 numac 2009200812 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de bekkenbeheerplannen overeenkomstig artikel 48 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 23/01/2009 pub. 05/03/2009 numac 2009200808 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzek type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2009 pub. 05/03/2009 numac 2009200810 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende werkervaring

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2009 pub. 05/03/2009 numac 2009200862 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de ambtenaren van niveau 2+, 2 en 3 die bevoegd zijn voor de vaststelling van de overtredingen van het decreet van 27 januari 1998 houdende instelling van een politie voor de bescherming van het gewestelij type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 05/03/2009 numac 2009200868 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 november 2007 betreffende de subsidies voor investeringen in inrichtingen voor de opvang van bejaarde personen, gewijz

decreet

type decreet prom. 15/01/2009 pub. 05/03/2009 numac 2009200861 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 november 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/12/2008 pub. 05/03/2009 numac 2009000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 64 betreffende de overdracht van verloven van 2008 en de toekenning van sommige verloven in 2009. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009200900 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 januari 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 januari 2009, is beroep tot ve Die zaak

document

type document prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009012100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Brussel Op 17 februari 2009 werd Mevr. Merveille, Josiane, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aangewezen o

erratum

type erratum prom. 16/01/2009 pub. 05/03/2009 numac 2009022103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

arrest

type arrest prom. 23/10/2008 pub. 05/03/2009 numac 2009035042 bron vlaamse overheid Besluit van de administrateur-generaal van de OVAM houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij in de loop van 2009 zal worden begonnen of voortgezet

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009009164 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een rechter en een plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie, G Overwege type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009009163 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 februari 2009 : - is voorlopig benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Veurne-Nieuwpoort, Mevr. De Bruyn, F., licenciaat in de rechten. Dit besluit treedt in werking op de - is voorlopi

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009031093 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoemingen Niveau A Bij beslissing van de raad van bestuur van 19 december 2008 wordt Mevr. Miriam Dubois vast benoemd via werving in de graad van attaché in het Franse taalkader met ingang van 1 december 2008(...) Bij beslissing van de type benoemingen prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 juli 2008 wordt de heer Randy Maenhout benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader, met ingang van 1 type benoemingen prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009024044 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 januari 2009 wordt de heer Koenen, Frank, op 1 februari 2009, voor een periode van zes jaar aangesteld als houder van de functie - Operationeel Directeur - operationele directie « Interacti Bij ko type benoemingen prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009031078 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoeming Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 januari 2009 wordt de heer Dehaut, Philippe, benoemd tot bestuurssecretaris binnen het Franse taalkader van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewes Beroep t type benoemingen prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009000116 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 juli 2008 wordt de heer Bart Van Hecke benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, personeel dat ter beschikking wordt gesteld van de provin type benoemingen prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009000114 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 juli 2008 wordt de heer Bart Gheysens benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader, met ingang van 1

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009000150 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 19 januari 2009 wordt de vergunning tot het type vergunning prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009000154 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreidingen Bij ministerieel besluit van 8 december 2008 wordt het ministerieel be De verg type vergunning prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009000133 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privédetective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 07.10.2008 wordt de vergunning om he Mevr. type vergunning prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009000132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van ****. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 20.08.2008 wordt de vergunning om he Mevr. type vergunning prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009000129 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privédetective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective Bij ministerieel besluit van 15.01.2008 wordt de heer Fabrice Karolczyk, gevestig Bij type vergunning prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009000131 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privédetective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective Bij ministerieel besluit van 14.07.2008 wordt de heer Rudy Verschuere, gevestigd Bij type vergunning prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009000139 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 3 februari 2009 wordt aan de heer Houblon, Robe

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009200894 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieurs Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieurs (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG08881) werd afgesloten op 25 februari 2009. Er z(...) type bericht van selor prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009200875 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige veiligheidsbeambten-chauffeurs. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige veiligheidsbeambten-chauffeurs (niveau D) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG08846) werd afgesloten op 18 febru(...) Er zijn 22 type bericht van selor prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009200876 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige veiligheidsmedewerkers-chauffeurs. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige veiligheidsmedewerkers-chauffeurs (niveau D) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG08846) werd afgesl(...) Er zijn 41 g type bericht van selor prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009200880 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige experts ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige experts ziekte- en invaliditeitsverzekering (niveau A) voor de Hulpkas voor ziekte- en invaliditei(...) Er zijn 6 ge type bericht van selor prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009200881 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experts ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experts ziekte- en invaliditeitsverzekering (niveau A) voor de Hulpkas voor ziekte- en inva(...) Er zijn 3 ge type bericht van selor prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009200895 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08881) werd afgesloten op 25 februari(...) Er zijn 5 ge

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009020019 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 6 maart 2009, om 9 u. 30 m. en om 14. u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen. - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Julie Fiszman en de heer Moham(...) - Voorstel van ordonnantie (van de heren Olivier de Clippele en Ser type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2009020020 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 6 maart 2009 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Voorstel van resolutie en voorstel van ordonnantie. - Voorstel van r(...) Rapporteurs : Mevr. Souad Razzouk en Mevr. Brigitte De Pauw. - Besprekin

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 05/03/2009 numac 2008054670 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Van Eysendyck, Joanna Joanna Gustavus Ludovica Van Eysendyck, weduwe van Louis Maria Alvorens te b
^