B.S. Index van de publicaties van 9 maart 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/03/2009 numac 2009038011 bron raad van state « Union professionnelle nationale des Exploitants de Manèges » - Nationale Beroepsunie der Manege-uitbaters, beroepsvereniging gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest In uitvoering van de artikelen 6 en 7 van de wet van 31 maart 1898 Statuten type wet prom. -- pub. 09/03/2009 numac 2009038012 bron raad van state Nationale Beroepsverening van Verwerkers en Verdelers van de Produkten van de Biologische Landbouw, afgekort PROBILA, beroepsvereniging gevestigd te Antwerpen In uitvoering van de artikelen 6 en 7 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsve Statuten - type wet prom. -- pub. 09/03/2009 numac 2009009142 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2009 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, **** ****, geboren te ****, **** ****, **** op 4 ****(...) Bij koninklijk type wet prom. -- pub. 09/03/2009 numac 2009009137 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2009 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij koninklijk type wet prom. -- pub. 09/03/2009 numac 2009009125 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 28 januari 2009 is machtiging verleend aan : de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de heer ****, **** ****(...) ****. ****, **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/02/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009200750 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 17/02/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009200751 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 13/02/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009022066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 131bis, § 1septies, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen type koninklijk besluit prom. 19/01/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009200753 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009014038 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1994 tot vaststelling van de vliegverkeersregelen type koninklijk besluit prom. 02/02/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009000146 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de Begeleidingscommissie voor de hervorming van de Civiele Veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009022083 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 17/02/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009200749 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/02/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009000106 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2008 tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2009 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 02/03/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009022111 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzeker type ministerieel besluit prom. 03/03/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009003080 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 maart 2009-2012, van de Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2009-2014 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2009-2017

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/01/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009031116 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op de Wegcode type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/01/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009031115 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van het controlepersoneel bij de MIVB

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2008 pub. 09/03/2009 numac 2009200826 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale sector

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009200869 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen aangebracht in de personeelsformatie van de "Conseil économique et social de la Région wallonne" type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009200878 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende terugtrekking van de installaties die buiten het toepassingsgebied van Richtlijn 2003/87/EG vallen en tot wijziging van de beslissing tot kosteloze verlening van de rechten wat betreft de overblijvende jaren van de

decreet

type decreet prom. 20/02/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009200877 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het protocol inzake ontplofbare oorlogsresten en de technische bijlage, aangenomen in Genève, op 28 november 2003

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/01/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009029100 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 2 en 4 van het decreet van 25 mei 2007 tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 8 maart 2001 betreffende de promotie v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 09/03/2009 numac 2009029101 bron ministerie van de franse gemeenschap Koninklijk Conservatorium van Brussel. - Aanstelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 januari 2009 wordt de heer Vincent Heylen, geboren op 23 september 1963 te Ougrée, aangesteld als adjunct-directeur van het Koninkl

erratum

type erratum prom. 03/02/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009021021 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2009 numac 2009011082 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 28 november 2008 werd met ingang van deze datum benoemd of bevorderd : Orde van Leopold II Commandeur De heren : Alain De Pauw, Sint-Genesius-Rode; Patrick Bij koninklijk besluit

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/03/2009 numac 2009009179 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot Nederlandstalige kandidaten voor het mandaat van adjunct-directeur belast met de afdeling magistraten bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding. - Erratum De bekendmaking van de oproep tot Nederlandstalige kandidaten voor het man

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 09/03/2009 numac 2009000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 juni 2008 wordt Mevr. Anne Pascale Palermo benoemd als griffier bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, met ingang van 1 mei 2008. type benoemingen prom. -- pub. 09/03/2009 numac 2009000110 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. -Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 juni 2008 wordt de heer Toon Leysen benoemd als griffier bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, met ingang van 1 mei 2008. type benoemingen prom. -- pub. 09/03/2009 numac 2009000109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 juni 2008 wordt Mevr. Katleen Verheyden benoemd als griffier bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, met ingang van 1 juni 2008. type benoemingen prom. -- pub. 09/03/2009 numac 2009000111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 juni 2008 wordt de heer Marc Denys benoemd als griffier bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, met ingang van 15 mei 2008.

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 09/03/2009 numac 2009200898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/03/2009 numac 2009200940 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige evaluator doeltreffendheid - oncologie (klasse A3) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) (MNG09803) Opgepast ! Voor deze selectie kan u allee(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 09/03/2009 numac 2009200943 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige evaluator kwaliteit biologische/biotechnologische producten (klasse A3) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) (MNG09804). Opgepast ! Voor dez(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 09/03/2009 numac 2009200917 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** generieke test voor administratief en technisch personeel. - **** De **** generieke test voor administratief en technisch personeel (niveau ****) voor de diensten van de **** overheid (****08018) werd af(...) Er zijn 2 21

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 09/03/2009 numac 2009011094 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-09/0004 : Stadsbader/Vandebril/Deckx. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 3 maart 200 Volgens
^