B.S. Index van de publicaties van 11 maart 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/02/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009009182 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1399 van het Gerechtelijk Wetboek inzake het verzet tegen het huwelijk

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 11/03/2009 numac 2008204377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het Paritair Subcomité voor de tewerkstelling in de banksector type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 11/03/2009 numac 2008204378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende het brugpensioen - lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 11/03/2009 numac 2008204376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de gemengde arbeid in ondernemingen van bijzonder geregeld type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 11/03/2009 numac 2008204375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de arbeidsduur in de ondernemingen van bijzondere geregeld v type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 11/03/2009 numac 2008204431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 11/03/2009 numac 2008204371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende het recht op opleiding type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 11/03/2009 numac 2008204379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het sectoraal akkoord 2007 en 2008 type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009012039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende het opleidings-CV type koninklijk besluit prom. 17/02/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009012052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies An type koninklijk besluit prom. 12/10/2008 pub. 11/03/2009 numac 2009000157 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorafname op het verkeersveiligheidsfonds van een bedrag voor de projecten van de geïntegreerde politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009002017 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2008 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2009 type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009000053 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van artikel XII.VII.18, § 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009012040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, houdende vaststelling van de tussenkomst in de kosten voor de verplaatsing tussen de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/03/2009 numac 2009000069 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Volmachten Bij ministerieel besluit van 27 februari 2009 zijn de volgende personeelsleden van de federale politie gemachtigd om, in naam van de Minister van Binnenlandse Zaken, alle geschriften en procedurestukken te ondertek - Maes, type ministerieel besluit prom. 23/02/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009003094 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van het model en het gebruik van de getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook die moeten worden gebruikt door de inrichtingen type ministerieel besluit prom. 27/02/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009000043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van directeur van de directie van de relaties met de lokale politie en de daaruit voortvloeiende profielvereisten type ministerieel besluit prom. 13/02/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009009134 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 1987 houdende oprichting van de basisoverlegcomités voor de Federale Overheidsdienst Justitie en aanduiding van hun voorzitters type ministerieel besluit prom. 03/03/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende beslissing om het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar veralgemeend in te voeren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/01/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009200927 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst afzonderlijk beheer Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009201001 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft het Internationaal solidariteitsfonds voor Water type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009201000 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2005 houdende oprichting van een opvolgingscel voor de alternatieve financieringen en de financiële staten van de openbare instellingen, gewijzigd bij het be type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009201002 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 14 februari 2008 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Dourbes" te Viroinval

decreet

type decreet prom. 19/12/2008 pub. 11/03/2009 numac 2009200902 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende organisatie van de zorgverzekering type decreet prom. 06/02/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009200901 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het verdrag met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen om de ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen te voorkomen, aangenomen door de Algemene Conferentie van UNESCO tij type decreet prom. 19/01/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009033011 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende vaststelling van de regels van de Duitse rechtsterminologie

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/03/2009 numac 2009018097 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Mediapub heeft de nietigverklaring gevorderd van ee Deze zaa

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009029102 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 oktober 2008 tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs, voor het sc

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 12/02/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009031114 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/1551 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2007/1131 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor begeleiding en de diensten

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/03/2009 numac 2009009186 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 9 juli 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Verstraete, B., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standp Het is type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/03/2009 numac 2009009185 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 maart 2009, dat uitwerking heeft met ingang van 6 februari 2009, is aan Mevr. De Schutter, S., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van substituut-procureur des Konings bij de rech Bij ko

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 11/03/2009 numac 2009000155 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 februari 2009 wordt Mevr. Magdalena Irzycka benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 1 Bij koni

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 11/03/2009 numac 2009031112 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vernietiging door de Raad van State. - Bij arrest nr. 190.513 van 16 februari 2009, heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, XV e kamer, het beslu(...) Hetzelfde arrest beveelt de publicatie bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad vol

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 11/03/2009 numac 2009024074 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wetenschappelijk Comité van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Het Wetenschappelijk Comité opgericht bij het M.B. van 12 februari 2004 I. Samenstelling type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 11/03/2009 numac 2009018096 bron nationale commissie voor de rechten van het kind Bericht. - Huishoudelijk reglement In uitvoering van art. 12 van het samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 houdende oprichting van een Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind heeft deze tijdens haar plenaire zitting van 9 februari Een exe

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 11/03/2009 numac 2009014047 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numé

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 04/03/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009003078 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij », alsook betreffende de bezoldiging van laatstgenoemde regeringscommissaris
^