B.S. Index van de publicaties van 12 maart 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 17/05/2007 pub. 12/03/2009 numac 2009000159 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 13/07/2006 pub. 12/03/2009 numac 2009000121 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de commissies en de beroepscommissies die bevoegd zijn inzake het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 12/03/2009 numac 2009009151 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 20 februari 2009 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** **** type wet prom. 24/09/2006 pub. 12/03/2009 numac 2009000124 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Kaderwet betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 12/03/2009 numac 2009200752 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 17/2009 van 12 februari 2009 Rolnummer 4359 In zake : het beroep tot vernietiging van : - de artikelen 1 tot 34 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden - de artikelen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2009 numac 2009012098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 6 februari 2009 wordt benoemd : Officier in de Kroonorde : De heer Romain Buys, Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Gent. Hij neemt vanaf 8 april Bij hetzelfde k type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009024064 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instel type koninklijk besluit prom. 13/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009200994 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, artikel 19bis en artikel 55, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke type koninklijk besluit prom. 17/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009012053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies An type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009022116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 02/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009000163 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009024086 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/01/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009000162 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen 2008. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 09/03/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009024087 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 2008 betreffende de vaccinatie tegen blauwtong type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/03/2009 numac 2009201004 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 11 december 2008 wordt de aan het "Agence du Paysage Plus Environnement " toegekende erkenning als ontwerper voor de uitwerking, de herziening of de wijziging van gemeentelijke (...) Bij ministerieel bes type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/03/2009 numac 2009201067 bron waalse overheidsdienst Landbouw Bij ministerieel besluit van 10 februari 2009 wordt het door de VZW Prowalbeef gehouden bestek "Blanc Bleu Qualité Supérieure" erkend. Bij dit besluit wordt de toepassing van de vermelding "BBQS" of "Blanc B Bij hetzelfde besluit worden de V

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/01/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009031133 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van het controlepersoneel bij de MIVB

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/01/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009200916 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van 3 gewestwaarborgen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009200897 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende ambtshalve toekenning van onderwijsbevoegdheid aan centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 16/01/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009200896 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 augustus 2000 houdende oprichting en samenstelling van de lokale comités voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009201068 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 voor de investeringen in de landbouwsector type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009201064 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de waterwinning en/of de behandeling van tot drinkwater verwerkbaar grondwater of van water bestemd voor menselijke consumptie en voor de installatie

decreet

type decreet prom. 19/12/2008 pub. 12/03/2009 numac 2009200924 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006 en houdende wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

document

type document prom. -- pub. 12/03/2009 numac 2009095285 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 3 maart 2009, wordt aan de instelling voor bedrijfspens (8304) type document prom. -- pub. 12/03/2009 numac 2009201003 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij ministeriële besluiten van 24 november 2008 wordt op 1 april 2009 eervol ontslag uit hun functies van eerste attaché verleend aan de heren Pierre Deville en Bernard Hautecoeur. Ze worden ertoe gemachtigd de eretitel van hun gra Bij minis type document prom. -- pub. 12/03/2009 numac 2009200908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers Bij besluit van de Directeur-generaal van 27 februari 2009, dat in werking tre worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2008 pub. 12/03/2009 numac 2009029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en huisvest

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/03/2009 numac 2009009187 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, (...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservar

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/03/2009 numac 2009009188 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 september 2008, dat in werking treedt op 31 maart 2009, is de heer Sedeyn, G., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, gemachtigd om de titel van voorzitter van de rechtbank van eerste Bij ko

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 12/03/2009 numac 2009000160 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming. - Erratum In het 6de koninklijk besluit van 16 januari 2009, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 februari 2009, op pagina 16254, akte nr. 2009/00073, dienen de woorden « Mevr. Ilse Veithem » vervangen te wo

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 12/03/2009 numac 2009018091 bron rekenhof Selectie van Nederlandstalige adjunct-auditeurs Resultaten Rangschikking van de geslaagden van het vergelijkend wervingsexamen : 1. Jo DE COCK, Brussel. 2. Willem CABOOTER, Tielt. 3. Bert VANBERGEN, Koekelberg. 4. Bart VAN DE WIEL 5. Pieter NUYTINCK, Ee

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 12/03/2009 numac 2008054673 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Blankenburg, Christian M. Blankenburg, Christian, ongehuwd, geboren te Berlijn-Neukölin Alvorens te
^