B.S. Index van de publicaties van 17 maart 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. -- pub. 17/03/2009 numac 2009200974 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 18/2009 van 12 februari 2009 Rolnummer 4413 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 31, tweede lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, gesteld door de Rechtban Het Grondw type wet prom. -- pub. 17/03/2009 numac 2009009165 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen **** Bij koninklijk besluit van 3 februari 2009 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) type wet prom. 15/05/2007 pub. 17/03/2009 numac 2009000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 17/03/2009 numac 2009200979 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 16/2009 van 5 februari 2009 Rolnummer 4444 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 466bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 13 december 2002, gesteld door de Re Het Grond type wet prom. -- pub. 17/03/2009 numac 2009011102 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning CVBA SO Duwolim Bij beslissing van 9 maart 2009, genomen in toepassing van de artikelen 3, type wet prom. 10/06/2006 pub. 17/03/2009 numac 2009000059 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de heffingen op de omzet van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 17/03/2009 numac 2008204095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de wijziging van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 17/03/2009 numac 2008204331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2009 numac 2009031102 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 19 september 2007 zijn de volgende benoemingen en decoraties verleend : Kroonorde Officier De heer DEBUSSCHER, Ghislain François, preventieraadgever - dienstchef bij het gemeentebestuur van De heer LECLERC type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2009 numac 2009015025 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Aanduidingen Bij koninklijk besluit van 19 januari 2009 werd de heer Jorg Leenaards, adviseur-generaal, aangeduid als houder van een staffunctie N-1 in de functie van « Directeur Informatie- en Comunicatiete Bij koni type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2009 numac 2009031103 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 19 september 2007 zijn de volgende benoemingen en decoraties verleend : Kroonorde Ridder De heer FERON, Pierre René Louis, Adviseur bij het gemeentebestuur van watermaal-Bosvoorde Gouden Palmen Mevr. VAN type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2009 numac 2009000185 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 8 maart 2009 wordt de heer Luc Vanneste, met ingang van 1 april 2009, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat aangesteld in de managementfunctie van directeur-generaal van de Algemene Directi type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2009 numac 2009024061 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 december 2008 wordt Mevr. Goris, Nesya, op 1 december 2008, op eigen verzoek, ontslag verleend uit haar functie van attaché , haar toegekend bij mandaat voor een periode van twee jaar, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2009 numac 2009022136 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 10 maart 2009 worden bevorderd door verhoging in klasse in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid met ingang van 1 december 2008 : - Me - de heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2009 numac 2009022137 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 10 maart 2009 worden bevorderd door verhoging in klasse in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid met ingang van 30 november 2008 - de he type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 17/03/2009 numac 2009024072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Academie Levenseinde/LEIFartsen » type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 17/03/2009 numac 2009024073 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Belgische Organisatie voor Kinderen en Volwassenen met een Stofwisselingsziekte » type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 17/03/2009 numac 2008204369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 20/02/2009 pub. 17/03/2009 numac 2009009175 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 150.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 17/03/2009 numac 2008204096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en verminder type koninklijk besluit prom. 14/10/2008 pub. 17/03/2009 numac 2008001035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende een aantal maatregelen tot verhoging van de capaciteit van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 17/03/2009 numac 2008204090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 17/03/2009 numac 2008204100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007 type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 17/03/2009 numac 2008204102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007 be type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 17/03/2009 numac 2008204099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 17/03/2009 numac 2008204320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 22/07/2008 pub. 17/03/2009 numac 2009000939 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 17/03/2009 numac 2008000989 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 17/03/2009 numac 2008204089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, betreffende het bedrag en de inningsw type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 17/03/2009 numac 2008204328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende het brugpensioen - Zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 17/03/2009 numac 2008204330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het conventioneel brugpensioen in de ondernemingen van o type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 17/03/2009 numac 2008204324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 17/03/2009 numac 2008204327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2007 aan het type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 17/03/2009 numac 2008204323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de syndicale premie voor 2008

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/02/2009 pub. 17/03/2009 numac 2009024077 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan LOGO Leuven voor een project met betrekking tot het voorkomen en terugdringen van tabaksgebruik bij psychiatrische patiënten type ministerieel besluit prom. 04/02/2009 pub. 17/03/2009 numac 2008024475 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot instelling van een Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type ministerieel besluit prom. 04/03/2009 pub. 17/03/2009 numac 2009021024 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 augustus 2008 betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 27/02/2009 pub. 17/03/2009 numac 2009014049 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die scholingen van veiligheidsadviseur verstrekken en van een instelling die belast is met de materiële organisatie van de controletesten type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/03/2009 numac 2009201135 bron waalse overheidsdienst Sociale actie Bij ministerieel besluit van 3 februari 2009 wordt de erkenning van het O.C.M.W. van Dalhem als instelling voor schuldbemiddeling vanaf 1 oktober 2008 voor zes jaar verlengd, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 houdende erk Bij min

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2009 pub. 17/03/2009 numac 2009035253 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld, loodsvergoedingen voor loodsverrichtingen in de loodsvaarwateren en andere kosten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/01/2009 pub. 17/03/2009 numac 2009201086 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige besluiten van de Vlaamse Regering betreffende het voltijds secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 17/03/2009 numac 2009201150 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de "Commission wallonne pour l'Energie" en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2003

decreet

type decreet prom. 20/11/2008 pub. 17/03/2009 numac 2009200999 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 23 juni 2008 over de bescherming van de monumenten, kleine monumenten, ensembles en landschappen alsmede opgravingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/03/2009 pub. 17/03/2009 numac 2009002016 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 594. - Toepassing van artikel 20octies van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/03/2009 numac 2009201148 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bericht Koninklijk besluit van 14 november 2008 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffend De in a type bericht prom. -- pub. 17/03/2009 numac 2009002018 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bericht over de erkenning van vakorganisaties. - Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel Bekendmaking bedoeld in artikel 7, type bericht prom. -- pub. 17/03/2009 numac 2009014046 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. - Bericht Overeenkomstig het ministerieel besluit van 26 november 2003 inzake de tijdelijke afwijkingen van het reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen ,(...) - multil

programmawet

type programmawet prom. 08/06/2008 pub. 17/03/2009 numac 2009000058 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken JUNI 2008. - Programmawet. - Duitse vertaling van uittreksels

document

type document prom. -- pub. 17/03/2009 numac 2009201127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het garagebedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 2 maart 2009, dat uitwerking heeft met ingang van 1 Paritair Su

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/01/2009 pub. 17/03/2009 numac 2009029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van de graden uitgereikt in de afdeling Handelswetenschappen en in de afdeling Handelsingenieur van de ec type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2008 pub. 17/03/2009 numac 2009029120 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 houdende aanstelling van de leden van de raad van bestuur van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 17/03/2009 numac 2009029125 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2009, in artikel 1, 1°, c), van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2005 houdende benoem

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 17/03/2009 numac 2009020030 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 18 maart 2009, om 9 u. 30 m. (De vergadering zal worden verlengd - een lichte maaltijd zal worden aangeboden) Commissie voor de Ruimtelijk(...) - Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 13 mei

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2009 numac 2009022128 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Pensioenen. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 9 maart 2009, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - Eervol ontslag uit zijn mandaat van effectief lid van het Beheers - Mevr. Ska, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2009 numac 2009000184 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 8 maart 2009 wordt de heer Courtens, Martin, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de politiezone Hooglede/Izegem/Roeselare met terugw

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/03/2009 numac 2009000164 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Franstalige Staatsraad Tijdens haar openbare zitting van 25 november 2008 heeft de algemene vergadering van de Raad van State, zonder eenp Tijdens

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/03/2009 numac 2009009200 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 maart 2009, dat in werking treedt op 25 maart 2009, is de heer Gillardin, J., voorzitter van de rechtbank van koophandel te Namen, opnieuw benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Bergen. H type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/03/2009 numac 2009009199 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 mei 2008, in werking tredend op 31 maart 2009 's avonds, is Mevr. Herbots, L., griffier bij het vredegerecht van het kanton Kontich, op haar verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspra Bij konink

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/08/2008 pub. 17/03/2009 numac 2009033013 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende vaststelling van de kwalificaties inzake gezondheidspromotie

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 17/03/2009 numac 2009014048 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 maart 2009 wordt de heer Marcus Spiritus vastbenoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met ranginne Overee type benoemingen prom. -- pub. 17/03/2009 numac 2009000148 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 januari 2009 wordt Mevr. Isabelle Dessart, benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 15 Bij koni

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 17/03/2009 numac 2009014050 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém
^