B.S. Index van de publicaties van 18 maart 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009009192 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 16 februari 2009 is machtiging verleend : aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, handelend in ei(...) de genaamde **** type wet prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009011109 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raadg Advies

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009000188 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van artikel XII.VII.18, § 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 13/11/2008 pub. 18/03/2009 numac 2008204033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de terugbetaling aan de werkgev type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009009189 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van artikel 3, § 1, 1°, van de wet van 17 maart 2004 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/03/2009 numac 2008204321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het Nationaal Akkoord 2007-2008 (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009012131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 maart 2009 wordt aan de heer Betrains, Roland, op het einde van de maand april 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van we type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009018101 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Validatie van gidsen Versie 2 van de « Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie » gedateerd op 27 februari 2009 werd op 6 maart 2009 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingslicht en t Krach type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009000120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 1 maart 2009 wordt de heer Michel Leroy, Kamervoorzitter bij de Raad van State, gemachtigd om : 1. tot 17 juli 2013 de functie van voorzitter uit te oefenen van de 2. aan de type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/03/2009 numac 2008204334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het garageper type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 18/03/2009 numac 2008204094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de op type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 18/03/2009 numac 2008204098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de goedkeuring van de bedragen vastgesteld in uitvoering van artikel 1 type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 18/03/2009 numac 2009000166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van de activiteiten zoals voorzien in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 18/03/2009 numac 2008203856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 13/11/2008 pub. 18/03/2009 numac 2008204035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 13/11/2008 pub. 18/03/2009 numac 2008204036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 18/03/2009 numac 2008024355 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen type koninklijk besluit prom. 13/11/2008 pub. 18/03/2009 numac 2008204034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/03/2009 numac 2008204380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2007 b

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/02/2009 pub. 18/03/2009 numac 2008024356 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen type ministerieel besluit prom. 30/01/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009033022 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van de eigenschap als ambtenaar van de Gerechtelijke Politie aan leden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 30/01/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009027054 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen voor de aangiften bedoeld in artikel 4, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000 tot uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en d type ministerieel besluit prom. 06/03/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009024098 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2009

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/01/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009201071 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van sommige personeelsleden van het beleidsdomein Landbouw en Visserij type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2008 pub. 18/03/2009 numac 2009201059 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2001 houdende toekenning van een aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in het kader van de landingsbanen voor de personeelsleden van de gemeenschapsins type besluit van de vlaamse regering prom. 16/01/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009201072 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 ter uitvoering van het decreet van 23 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009201060 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma's in het kader van de planmatige realisatie van so type besluit van de vlaamse regering prom. 16/01/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009201061 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding "Master of Disaster Medicine" als nieuwe opleiding van de Vrije Universiteit Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009201171 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, betreffende de controles op de individuele zuiveringssystemen, de vrijstelling en de terugbetaling van de belasting op het lozen van huishoudelij

decreet

type decreet prom. 23/01/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009029122 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot invoeging van een artikel 14, 3° in het decreet van 24 november 2006 betreffende de toekenning van de vergunning van sportschutter type decreet prom. 05/02/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep en van het decreet van 9 januari 2003 betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor school type decreet prom. 19/01/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009033018 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol nr. 7 bij het Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gedaan te Straatsburg op 22 november 1984 type decreet prom. 19/01/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009033014 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol nr. 2 bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten betreffende interterritoriale samenwerking, gedaan te Straatsburg op 5 mei 199

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009018102 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Mediapub heeft de nietigverklaring gevorderd van de Deze zaa

document

type document prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009022117 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Overeenkomstencommissie audiciens - verzekeringsinstellingen van 25 november 2008 e Interpr type document prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009021026 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Oproep tot voorstellen in het kader van de opdracht AGORA van het Federale Wetenschapsbeleid I. Inleiding Op 2 april 1998 heeft de Ministerraad de tenuitvoerlegging goedgekeurd van het programma AGORA binnen het Federale Wetenschapsbeleid Het Federale W type document prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009021027 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs. - Oproep tot voorstellen I. Inleiding Op 5 juli 2001 heeft de Ministerraad het voorstel tot verdeling van de bij beslissing van de Raad van 19 januari 2001 gereserve In dit kader l

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/01/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiedossier van de vormingseenheid « Beheer van een informatie-, onthaal- en raadgevingsproces in het kader van de bekrachtiging van de bekwaamheden » gerangschikt op het n type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009029128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van sommige opleidingen als voldoend aan de vereisten van de deeltijdse leerplicht type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009029126 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009022119 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een Regeringscommissaris Bij koninklijk besluit van 1 maart 2009, wordt de heer Perl, François, benoemd tot

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009009203 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Hoei : 1. De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief tot « FOD Justitie, Dir Hij zend type vacante bettreking prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009018093 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. - Oproep voor een vacature van vast lid van het Sectoraal comité van het Rijksregister Als gevolg van het ontslag van een Franstalig vast lid (jurist) zal worden overgegaan tot(...) De le

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009009202 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 8 maart 2009 : - is de heer Bleyen, Fr., jurist bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij deze r Hij is gel

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/01/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009033023 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanduiding van ambtenaren van de Gerechtelijke Politie bij toepassing van het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, kleine monumenten, ensembles en landschappen evenals de uitgravingen

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009012123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Beleidsorganen. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 februari 2009 wordt met ingang van 30 december 2008 een einde gesteld aan de aanstelling van de heer Philippe Donnay in de hoedanigheid van directeur algemeen bele Bij koni

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding Bij ministerieel besluit van 20 februari 2009 wordt artikel 2 van het mini « De i type vergunning prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009000174 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 24 februari 2009, wordt de vergunning voor het type vergunning prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009000179 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Artikel 1. Bij ministerieel besluit van 28 januari 2009 wordt de vergunning tot het expl De hier type vergunning prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding Bij ministerieel besluit van 24 februari 2009 wordt artikel 2, van het min « De i type vergunning prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding Bij ministerieel besluit van 27 februari 2009 wordt artikel 2, van het min « De type vergunning prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009000169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding Bij ministerieel besluit van 27 februari 2009 worden artikelen 3 en 4 van « Arti type vergunning prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009000171 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 24 februari 2009 wordt in artikel 2 van het min « type vergunning prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009000173 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 24 februari 2009, wordt de uitbreiding van de v type vergunning prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009000172 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 27 januari 2009 worden in artikel 1, van het ministerieel

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009000178 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als intern testcentrum voor het personeel van de bewakingsondernemingen in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 20 februari 2009 wordt ar type erkenning prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009000177 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Erkenning Bij ministerieel bes Deze er

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009201233 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken onthaal en informatie (niveau C) voor alle Federale Overheidsdiensten (FOD's), instellingen van openbaar nut, van sociale zekerheid, van wetenschappelijk onderzoek en het Minister(...) Deze type bericht van selor prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009201232 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders (niveau C) voor alle Federale Overheidsdiensten (FOD's), instellingen van openbaar nut, van sociale zekerheid, van wetenschappelijk onderzoek en het Ministerie van Defensie (ANG098(...) Deze type bericht van selor prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009201187 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs voertuigen. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs voertuigen (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08094) werd afg(...) Er zijn 11 g type bericht van selor prom. -- pub. 18/03/2009 numac 2009201186 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen homologatie voertuigen. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen homologatie voertuigen (niveau BT) voor de FOD Mobiliteit en Verv(...) Er zijn 6 ge
^