B.S. Index van de publicaties van 19 maart 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/12/2008 pub. 19/03/2009 numac 2009000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 157 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 19/03/2009 numac 2009009180 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 1 maart 2009 is machtiging verleend aan de heer **** **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** **** **** type wet prom. -- pub. 19/03/2009 numac 2009095287 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Inschrijvingen als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, van 23 december 2008, wordt (9483) Bij bes

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009024090 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009022095 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 11, § 1, en 20, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voo type koninklijk besluit prom. 10/03/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009011110 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaats type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009200608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1972 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009022094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2009 numac 2009000196 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 10 maart 2009 wordt aan de heer Bourgoy, Didier, op zijn verzoek, met ingang van 1 juni 2009, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij het p Hij wor

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009007050 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 november 1963 betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader van de krijgsmacht

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009201074 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanstelling van de leden van de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving, vermeld in artikel 16.2.7 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009201080 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de leertijd, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009201140 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Logo's type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2008 pub. 19/03/2009 numac 2009201137 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de overname van de personeelsleden van de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd van de VZW Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme door het intern verzelfstandigd agentschap Sociaa

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/03/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009201181 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de « Société de Transport en commun du Hainaut » type besluit van de waalse regering prom. 06/03/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009201182 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de « Société de Transport en commun de Liège-Verviers » type besluit van de waalse regering prom. 06/03/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009201180 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de raad van bestuur van de "Société de Transport en commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009201183 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/12/2008 pub. 19/03/2009 numac 2009000167 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de inschrijving van de burgers van de lidstaten van de Europese Unie, die in België verblijven, als kiezers en, in voorkomend geval, als kandidaten voor de verkiezing van het Europees Parlement op zondag 7 juni 2009. - Duitse vert

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/03/2009 numac 2009031131 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad. - Oproep tot kandidaatstellingen Het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2009 heeft de ordonnanties betreffende de Adviesraad voor Luidens type bericht prom. -- pub. 19/03/2009 numac 2009095286 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire sch Deze overdra

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2009 numac 2009022120 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritaire comités ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 1 maart 2009, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking A. bij

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/03/2009 numac 2009009204 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 11 maart 2009 : - is een einde gesteld aan de aanwijzing in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Namen van Mevr. Vandamme, C., - zijn aa type document betreffende de rechterlijke ordre prom. 08/03/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009009193 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 april 2007 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de Rechterlijke Orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parket

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/01/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009200996 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot deelneming van de Duitstalige Gemeenschap aan de kosten van het leerlingenvervoer

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009031127 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissies ingesteld bij de ordonnanties betreffende de Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gecoördineer type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009031128 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de inwerkingtreding van de ordonnantie van 5 juni 2008 houdende wijziging van de ordonnantie van 17 juli 1991 houdende oprichting van een Adviesraad voor type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009031132 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende coördinatie van de ordonnantie van 17 juli 1991 houdende oprichting van een Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommi

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/03/2009 numac 2009201193 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés spoorvervoer Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige attachés spoorvervoer (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG08038) werd afgesloten op 10 maart 2009. Er zijn 5(...)

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 19/03/2009 numac 2009020028 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 20 maart 2009 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) Dringende vragen. (...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 19/03/2009 numac 2009020027 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 20 maart 2009, om 9 u. 30 m. en om 14. u. 30 m. 1. Inoverwegingneming. - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Isabelle Emmery, Mevr. Céline F(...) ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode
^